Kamsalamander

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1454
Kamsalamander
Heesbossen
Beekdallandschap
Kamsalamander

Waterbiotoop: niet beschaduwde, visvrije waterpartij, rijk aan waterplanten; creatie van minstens twee, voor Kamsalamander geschikte, poelcomplexen (3-5 poelen, niet beschaduwd, visvrij, rijk aan waterplanten) in Wortel. Landbiotoop: instandhouding en uitbreiding van het kleinschalig landschap (ruigten, struwelen, houtwallen, ). Dit moet zo goed mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen; instandhouding en versterking van rbbsf (Wilgenstruwelen).

Behoud van de soort op de actuele locaties. Ontwikkeling van een populatie van meer dan 50 adulte dieren in Wortel (Dg 6 en Dg 7).