Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Specifieke natuurdoelen

In het verleden is de Grote Nete op sommige stukken uitgediept en omgeven door dijken waardoor het contact van de waterloop met haar vallei verloren ging. De Europese natuurdoelen streven naar een verbetering van de beekstructuur en de waterkwaliteit. Voor de heidegebieden en graslanden staat kwaliteitsverbetering en uitbreiding voorop. De bossen moeten worden versterkt en met elkaar worden verbonden om een minimale oppervlakte habitatwaardig bos te realiseren. Voor de watervogels die in het gebied voorkomen, wordt er een rietmoeras voorzien.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Grote Nete':

Boslandschap

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 143 ha
Toename tot 241 ha, met als richtwaarde voorbosuitbreiding 62 ha. De belangrijkste omvormingen zullen gerealiseerd worden in de Langdonken (deelgebied 6), het Prinsenbos en het Asbroek (beiden in deelgebied 7). Effectieve bosuitbreiding is voorzien in het Varenbroek (deelgebied 2), het Asbroek, het Prinsenbos en het Kattenbos (alle drie in deelgebied 7).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua leeftijd en soort) van het bomenbestand.
 • Zo weinig mogelijke invasieve exoten.
 • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
 • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
 • Maximaal 10 % verruiging.
 • Voldoende open plekken (tot 3 ha) met droge heide (4030) en/of droog heischraal grasland (6230) met het oog op de creatie van een functioneel netwerk voor habitattypische soorten.
 • Geleidelijke bosranden aansluitend op open habitattypes (droge heide en/of droog heischraal grasland).
 • Middelste bonte specht, houtsnip, wespendief en boommarter zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de actuele oppervlakte (16 ha) in het Varenbroek (deelgebied 2) en het Goor-Asbroek (deelgebied 7).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua leeftijd en soort) van het bomenbestand.
 • Zo weinig mogelijke invasieve exoten.
 • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
 • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 24 ha
Toename tot 117 ha. Deze toename wordt volledig gerealiseerd door omvorming van aangeplant naaldhout op de Keiheuvel (deelgebied 1) en op de paraboolduinen van Scherpenbergen-De Hutten en Geel-Bel (deelgebied 4).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua leeftijd en soort) van het bomenbestand.
 • Zo weinig mogelijke invasieve exoten.
 • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
 • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
 • Voldoende open plekken (tot 3 ha) met duinheide (2310), duingrasland (2330) en/of droog heischraal grasland (6230) met het oog op de creatie van een functioneel netwerk voor habitattypische soorten.
 • Geleidelijke bosranden aansluitend op open habitattypes (duinheide, duingrasland en/of droog heischraal grasland).
 • Nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief en zwarte specht zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.
Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding of indien mogelijke groei van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap.
 • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
 • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van het aantal broedparen (1 tot 2) in de Langdonken (deelgebied 6).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Gemengde (loof) bossen met voldoende oude bomen en open plekken.
 • Voldoende bermen, houtkanten en bosranden in de omgeving.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van het aantal broedparen (2 tot 4) in de Langdonken (deelgebied 6).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Veroudering van de bosbestanden.
 • Voldoende staand dood hout.

Heidelandschap

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 60 ha
Toename met 90 ha , met als richtwaarde vooromvorming van aangeplant naaldhout 60-70ha. De grootste omvorming zal plaats vinden op de Keiheuvel waar gestreefd wordt naar een aaneengesloten kern van minstens 110 ha. In Geel-Bel wordt gestreefd naar een aaneengesloten kern van minstens 30 ha. In het gebied Scherpenbergen-De Hutten zullen de landduinhabitats zich eerder kleinschalig ontwikkelen als toename van bestaande relicten, als open plekken in de bossfeer of als corridors.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing.
 • Aanwezigheid van alle successiestadia van Struikhei in de duinheide.
 • Beperkte dynamiek (zandverstuiving) op de Keiheuvel.
 • Maximaal 50 % open zand in Geel-Bel.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 18 ha habitattype 3130
Toename met 10 ha door omvorming van vis- en recreatievijvers en natte depressies. Veruit de grootste omvorming zal plaats vinden in de Langdonken (deelgebied 6). Samen met de oppervlaktetoename van habitattype 3130 zal de oppervlakte van de verlandingsvegetaties (habitattypes 7140_cl) toenemen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie (totaal fosfor ? 40 µg/l) en een matig zure tot circumneutrale pH (pH 5-7,5).
 • Schommelende waterstanden met periodieke droogval.
 • Geen invasieve exoten (watercrassula, …).
 • Gevlekte witsnuitlibel en venwitsnuitlibel zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 2 ha
Toename met 8 ha, prioritair door omvorming van verruigde graslanden in de depressies van de paraboolduinen van Scherpenbergen-De Hutten en Geel-Bel (deelgebied 4).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Natuurlijke hydrologie met een voldoende hoge grondwaterstand.
 • Jaarlijks maaibeheer.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de actuele oppervlakte (ca. 8 ha) in de Langdonken en het Goor.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Jaarlijks maaibeheer.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 8 ha
Toename met 23 ha door omvorming van niet-habitatwaardig jong bos.
Veruit de grootste omvorming zal plaats vinden in de Langdonken (deelgebied 6).

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 0,02 ha
Toename tot 2 ha op de historische vindplaatsen van Spaanse ruiter door omvorming van niet-habitatwaardige graslanden en naaldhoutbestanden in de Langdonken (deelgebied 6)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Meer sleutelsoorten.
 • Aangepast beheer.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal 3 broedparen in de Langdonken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Droogvallende oevers van plassen rijk aan insecten.
 • Verspreide struiken als zangpost.
Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van het aantal populaties in de Langdonken tot verschillende structureel samenhangende groeiplaatsen van samen meer dan 50 m2 en meer dan 1000 planten per populatie. Uitbreiding van de populatie in het Goor tot één aaneengesloten populatie van 10-1000 planten

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen invasieve exoten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding of indien mogelijke groei van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap.
 • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
 • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal 3-5 broedparen in de Langdonken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Helder water met een voldoende aanbod aan kleine vissen.
 • Voldoende nestgelegenheid in de vorm van wortelkluiten van omgevallen bomen in de nabijheid van de plassen.
Omschrijving populatiedoelstelling

Toename van de actuele populatie in het Goor-Asbroek tot een relatieve populatiegrootte van minstens 200 roepende mannetjes. Deze doelstelling spoort samen met de tot doel gestelde toename van vennen met Oeverkruidgemeenschappen (habitattype 3130_aom).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Geen migratiebarrière tussen het Goor-Asbroek en de vallei van de Grote Nete.
 • Natuurlijke visstand.
 • Bestrijding van invasieve exoten, onder meer stierkikker.
Omschrijving populatiedoelstelling

1-3 broedparen in de Langdonken.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Verhoging van het waterbergend vermogen van de depressies en van de omgeving van de Kalsterloop.
 • Ontwikkeling van grote zeggenvegetaties en rietlanden langs de Kalsterloop.

Moeraslandschap

Omschrijving populatiedoelstelling

1 broedpaar

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Nestplaats: uitgestrekte rietvelden en moerassen met dichte vegetatie en weinig bomen.
 • Foerageergebied: voldoende groot moerasgebied in de buurt van open water of vochtige weilanden en cultuurland met groot voedselaanbod.
Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding of indien mogelijke groei van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap.
 • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
 • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
Omschrijving populatiedoelstelling

1 broedpaar (voorzien in het Sigmaplan)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Overwegend droge onbemeste bloemrijke hooilanden (ca. 80%) en deels vochtige tot moerassige bodem (ca. 20%).
 • Weinig of geen bomen of struiken.
 • Geen (intensieve) begrazing.
Omschrijving populatiedoelstelling

3-4 broedparen (voorzien in het Sigmaplan).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Halfopen tot open waterrijk rietmoeras afgewisseld met zones met lagere moerasvegetaties.

Omschrijving populatiedoelstelling

4 broedparen (waarvan 3 bp voorzien in het Sigmaplan). Dit betekent in totaal een oppervlakte geschikt leefgebied van 120-200 ha, waarvan 118 ha extra leefgebied in Zammelsbroek en 35 ha extra leefgebied in Trichelbroek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Halfopen tot open waterrijk moeras met:

 • overjarige brede rietkragen met gevarieerd periodiek maaibeheer;
 • veel overgangszones riet-water en riet-grasland;
 • waterpartijen tot 2,5 m diep, met ondiepe zones en een natuurlijke peildynamiek;
 • geen of weinig verstoring.
Omschrijving populatiedoelstelling

6-8 broedparen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Halfopen tot open waterrijk moeras met:

 • overjarige brede rietkragen met gevarieerd periodiek maaibeheer;
 • veel overgangszones riet-water en riet-grasland;
 • waterpartijen tot 2,5 m diep, met ondiepe zones en een natuurlijke peildynamiek;
 • geen of weinig verstoring.

Valleilandschap

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige vijvers en plassen (in totaal 55 ha) in het Griesbroek (deelgebied 1), het Zammels Broek (deelgebied 2), het Selguis (deelgebied 3), het Malesbroek en het Belsbroek (deelgebied 4) tot volwaardig habitat. Op alle plaatsen waar kwaliteitsverbetering van habitattype 3150 wordt beoogd, zal zich mesotroof overgangs- en trilveen (7140_meso) ontwikkelen als verlandingsvegetatie.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH.
 • Voldoende kensoorten in de waterplantengemeenschap.
 • Schuin aflopende oevers zonder te veel houtige opslag.
 • Natuurlijke visstand.
 • Geen invasieve exoten.
 • Grote modderkruiper, roerdomp, woudaap, porseleinhoen en zwarte stern zijn kwaliteitsindicatoren voor deze habitattypes.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Toename van dit habitattype tot minimaal 80% van het traject van de volgende waterlopen binnen SBZ: de Grote Nete, de Kleine Hoofdgracht-Balengracht, de Grote Hoofdgracht, de Asbeek, de Hanskenselsloop en de Brisdilloop in deelgebied 1; de Varendonkse Beek in deelgebied 2; Molse Nete in deelgebied 3; de Raamdonkse beek in deelgebied 7. Toename van dit habitattype tot minimaal 50% van het traject van de volgende waterlopen binnen SBZ: de Heiloop in deelgebied 1; de Grote Nete, de Scherpenbergloop en de Zeeploop in deelgebied 4; de Steenkensbeek in deelgebied 7. Ontwikkeling van habitatwaardige trajecten in de watervoerende grachten die in de waterlopen uitmonden.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Hooguit matig eutroof water met een lage stikstof- en fosforconcentratie , lage concentratie bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht.
 • Natuurlijke beekstructuur (meandering, afwisseling sedimentfracties, …).
 • Hiervoor dienen ongezuiverde lozingen (overstorten voorzien van nazuivering), rechtstreekse afspoeling van sediment in de waterlopen en slib- of kruidruimingen voorkomen te worden.
 • Geen invasieve exoten (parelvederkruid, grote waternavel, …).
Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige voedselrijke alluviale ruigtes (in totaal 112 ha) in de Grote Netevallei tot volwaardig habitat.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Maximaal 30 % vergrassing en verruiging.
 • Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met een natuurlijke overstromings-dynamiek.
 • Cyclisch kap- en maaibeheer.
 • Spaanse vlag is een kwaliteitsindicator voor dit habitattype.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 9 ha
Toename met 30 ha .

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende grote hooilanden met aanwezigheid van kenmerkende plantensoorten in hoge bedekking, door aangepast beheer.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 25 ha
Vlakvormige toename met 18 ha door omvorming van verboste graslanden, verdroogde alluviale ruigtes en/of naaldhoutbestanden op locaties in de Grote Netevallei met een veenbodem (De Most, Scheps, …).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met een voldoende hoge kweldruk.
 • Aangepast maai- en kapbeheer.
 • Porseleinhoen, kwartelkoning, blauwborst, ijsvogel, beekprik, rivierdonderpad en Kempense heidelibel zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 260 ha
Toename tot 542 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 160 ha. Vanaf Stelen (deelgebied 5) stroomopwaarts dient alluviaal bos dominant in de vallei aanwezig te zijn met plaatselijk meer open zones. De belangrijkste toenames zullen gerealiseerd worden in de deelgebieden 1, 4, 6 en 7. De tot doel gestelde subtypes zijn: oligotroof elzenbroek (91E0_oli) in het oosten van deelgebied 1 (Overmaai, De Most, …); overwegend mesotroof elzenbroek (91E0_meso) in de rest van de Grote Netevallei (deelgebieden 1, 4 en 5); vogelkersessenbos (91E0_veb) langsheen de Kalsterloop in de Langdonken (deelgebied 6) en de Steenkensbeek in het Goor-Asbroek (deelgebied 7).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met een voldoende hoog grondwaterpeil, een voldoende hoge kweldruk en een natuurlijke overstromingsdynamiek.
 • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
 • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
 • Voldoende open plekken (max. 3 ha) met mesotroof overgangs- en trilveen (7140_meso) en/of alluviale ruigtes (6430_hf of rbbhf).
 • Geleidelijke bosranden aansluitend bij open vegetaties (graslanden, ruigtes, vijvers en moerassen).
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de goede staat van instandhouding van de populaties in de Kleine Hoofdgracht-Balengracht en in de Grote Nete stroomafwaarts de Hoolstmolen. Dit houdt in: minstens 5 individuen per m2 in typische microhabitats (of meer dan 200 individuen per ha in beviste trajecten), minstens 3 lengteklassen aanwezig en steeds adulten aanwezig bij bemonstering in de reproductieperiode. Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties naar het stroomopwaartse traject van de Grote Nete en naar andere waterlopen in dit gebied (Zeeploop, Heiloop, Asbeek, …). Ook hier wordt gestreefd naar een goede staat van instandhouding. Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.
 • Goed ontwikkeld stroomkuilenpatroon met slibbanken en plaatsen met een substraat van zand en kiezel.
 • Geen slib- of kruidruimingen in de beektrajecten waar de soort voorkomt.
 • Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers, …).
 • Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.
Omschrijving populatiedoelstelling

Versterking van de populaties in vijvers en plassen in het Selguis (deelgebied 3) en het Malesbroek (deelgebied 4). Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor habitattype 3150.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Goed ontwikkelde waterplantenvegetaties in de vijvers en plassen waar de soort voorkomt of kan voorkomen.
 • Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor habitattype 3150.
 • Aanwezigheid van zoetwatermossels van het geslacht Uno of Anodonta.
 • Open verbindingen tussen vijvers en plassen in het Selguis en het Malesbroek met resp.
 • de Molse en de Grote Nete.
Omschrijving populatiedoelstelling

Instandhouding of indien mogelijke groei van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap.
 • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
 • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
Omschrijving populatiedoelstelling

Versterking van de populatie in de Langdonken tot een relatieve populatiegrootte van minstens 50 adulte individuen. Deze doelstelling spoort samen met de tot doel gestelde kwaliteitsverbetering van habitattype 3150.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Natuurlijke visstand en goede waterkwaliteit in de plassen.
 • Aanleg van een cluster van drie nieuwe permanent waterhoudende poelen van verschillende diepte in het oosten van de Langdonken.
 • Kleinschalig landschap met opgaande vegetatie in de buurt van de waterhabitat.
 • Geen migratiebarrières tussen land- en waterhabitat.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of indien mogelijk toename van de huidige populaties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
 • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
 • Open water (grote waterplassen, rivieren en kanalen) met beschutte, vegetatierijke oevers of gevarieerde beekvalleien (met vochtige graslanden, ruigtes, perceelsrandbegroeiing, …) in de onmiddellijke omgeving van de zomerverblijfplaatsen.
 • Verbetering van de waterkwaliteit van open water.
 • Natuurlijke visstand en zo weinig mogelijk invasieve exoten in de waterplassen.
 • Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) op de aanvliegroutes naar de winterverblijfplaatsen en als verbinding tussen de zomerkolonies en de foerageergebieden.
 • Vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jachtplaatsen.
Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties naar de bovenloop van de Grote Nete en haar zijbeken. Er wordt voor beide soorten gestreefd naar een goede staat van instandhouding, d.w.z. een abundantie van minstens 2000 (kleine modderkruiper) resp. 200 (rivierdonderpad) individuen per ha en de aanwezigheid van alle lengteklassen (leeftijdsgroepen). Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

 • Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.
 • Substraat van zand (kleine modderkruiper) of zand met grind, ijzerzandsteen, grote stenen en dood hout (rivierdonderpad).
 • Geen rechtstreekse afspoeling van sediment in de beektrajecten waar rivierdonderpad voorkomt.
 • Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers, …).
 • Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.
Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos