3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea en 7140_cl - Basenrijk overgangsveen met Draadzegge

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
652
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea en 7140_cl - Basenrijk overgangsveen met Draadzegge
Grote Nete
Heidelandschap
+

Actueel 18 ha habitattype 3130
Toename met 10 ha door omvorming van vis- en recreatievijvers en natte depressies. Veruit de grootste omvorming zal plaats vinden in de Langdonken (deelgebied 6). Samen met de oppervlaktetoename van habitattype 3130 zal de oppervlakte van de verlandingsvegetaties (habitattypes 7140_cl) toenemen.

  • Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie (totaal fosfor ? 40 µg/l) en een matig zure tot circumneutrale pH (pH 5-7,5).
  • Schommelende waterstanden met periodieke droogval.
  • Geen invasieve exoten (watercrassula, …).
  • Gevlekte witsnuitlibel en venwitsnuitlibel zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.