Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kleine dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Meervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1283
Kleine dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Meervleermuis
Grote Nete
Valleilandschap

  • Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden.
  • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
  • Open water (grote waterplassen, rivieren en kanalen) met beschutte, vegetatierijke oevers of gevarieerde beekvalleien (met vochtige graslanden, ruigtes, perceelsrandbegroeiing, …) in de onmiddellijke omgeving van de zomerverblijfplaatsen.
  • Verbetering van de waterkwaliteit van open water.
  • Natuurlijke visstand en zo weinig mogelijk invasieve exoten in de waterplassen.
  • Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) op de aanvliegroutes naar de winterverblijfplaatsen en als verbinding tussen de zomerkolonies en de foerageergebieden.
  • Vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en jachtplaatsen.

Behoud of indien mogelijk toename van de huidige populaties.