9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
662
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Grote Nete
Boslandschap
+

Actueel 143 ha
Toename tot 241 ha, met als richtwaarde voorbosuitbreiding 62 ha. De belangrijkste omvormingen zullen gerealiseerd worden in de Langdonken (deelgebied 6), het Prinsenbos en het Asbroek (beiden in deelgebied 7). Effectieve bosuitbreiding is voorzien in het Varenbroek (deelgebied 2), het Asbroek, het Prinsenbos en het Kattenbos (alle drie in deelgebied 7).

  • Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua leeftijd en soort) van het bomenbestand.
  • Zo weinig mogelijke invasieve exoten.
  • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
  • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
  • Maximaal 10 % verruiging.
  • Voldoende open plekken (tot 3 ha) met droge heide (4030) en/of droog heischraal grasland (6230) met het oog op de creatie van een functioneel netwerk voor habitattypische soorten.
  • Geleidelijke bosranden aansluitend op open habitattypes (droge heide en/of droog heischraal grasland).
  • Middelste bonte specht, houtsnip, wespendief en boommarter zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.