9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
664
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Grote Nete
Boslandschap
+

Actueel 24 ha
Toename tot 117 ha. Deze toename wordt volledig gerealiseerd door omvorming van aangeplant naaldhout op de Keiheuvel (deelgebied 1) en op de paraboolduinen van Scherpenbergen-De Hutten en Geel-Bel (deelgebied 4).

  • Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua leeftijd en soort) van het bomenbestand.
  • Zo weinig mogelijke invasieve exoten.
  • Voldoende aandeel (dik) dood hout.
  • Voldoende soortenrijkdom en bedekking van sleutelsoorten in de kruidlaag.
  • Voldoende open plekken (tot 3 ha) met duinheide (2310), duingrasland (2330) en/of droog heischraal grasland (6230) met het oog op de creatie van een functioneel netwerk voor habitattypische soorten.
  • Geleidelijke bosranden aansluitend op open habitattypes (duinheide, duingrasland en/of droog heischraal grasland).
  • Nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief en zwarte specht zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype.