Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Beekprik

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1280
Beekprik
Grote Nete
Valleilandschap
Beekprik

  • Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.
  • Goed ontwikkeld stroomkuilenpatroon met slibbanken en plaatsen met een substraat van zand en kiezel.
  • Geen slib- of kruidruimingen in de beektrajecten waar de soort voorkomt.
  • Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers, …).
  • Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.

Behoud van de goede staat van instandhouding van de populaties in de Kleine Hoofdgracht-Balengracht en in de Grote Nete stroomafwaarts de Hoolstmolen. Dit houdt in: minstens 5 individuen per m2 in typische microhabitats (of meer dan 200 individuen per ha in beviste trajecten), minstens 3 lengteklassen aanwezig en steeds adulten aanwezig bij bemonstering in de reproductieperiode. Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties naar het stroomopwaartse traject van de Grote Nete en naar andere waterlopen in dit gebied (Zeeploop, Heiloop, Asbeek, …). Ook hier wordt gestreefd naar een goede staat van instandhouding. Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 3260.