Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

Slikken en schorren zijn perfecte broedgebieden voor de strandplevier, de dwergstern, de kluut, de visdief en de grote stern. Als overwinteraars zijn de blauwe kiekendief en de velduil de voornaamste soorten. De kamsalamander, de rugstreeppad, de boomkikker, het kruipend moerasscherm en de zeggekorfslak zijn enkele van de Europees te beschermen soorten van vochtige duinvalleien. Met het herstel en uitbreiding van deze duinvalleien keert ook de groenknolorchis misschien terug.

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens