Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Wulp

Numenius arquata
Fauna
Vogels
Wulp (c) Glenn Vermeersch

=

Behoud van het huidige areaal

=

Behoud van de huidige populatie van minimaal 3.600 exemplaren

+

Oplossen van verstoring van de waterhuishouding, niet afgestemd menselijk gebruik. Geen extra oppervlakte leefgebied nodig naast de vooropgestelde extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid.

Het is een broedvogel van de gematigde en boreale klimaatzones in Europa. Het verspreidingsgebied is vrij aaneengesloten ten noorden van België, maar sterk verbrokkeld in Zuidwest- en Midden-Europa. In Vlaanderen is de Wulp een vrij talrijke broedvogel (500 à 600 paren), vooral in de Kempen. De soort is tevens een doortrekker en wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal (tot 6000 à 8000 ex.). De belangrijkste overwinteringsgebieden situeren zich in de Kustpolders.

Habitatverlies, vervuiling en verstoring zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

De soort broedt in Vlaanderen vooral in cultuurgraslanden, maar ook in haar oorspronkelijke broedbiotoop (vochtige heide- en veengebieden) is ze nog goed vertegenwoordigd. De Wulp overwintert vooral op akkers en weilanden, maar ook op vlakke stranden en in slik- en schorgebieden. Ze brengen de nacht door op gezamenlijke slaapplaatsen, bij voorkeur gebieden met voldoende ondiep water (natte graslanden, schorren, opgespoten terreinen,…) en rust.

Doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)