Zoekzones

Een belangrijk onderdeel van de managementplannen is de richtkaart. De richtkaart is als het ware de synthese van de informatie uit het managementplan.

Ze bestaat uit verschillende onderdelen met onder andere

  • de ligging van het actueel habitat
  • de ligging van de doelen opgenomen in beheerplannen en
  • de zone die gevrijwaard wordt voor het zoeken van locaties voor het realiseren van het openstaand saldo (= zoekzones).

De richtkaart vormt het ruimtelijke kader voor het toekennen van subsidies, de inhoud en goedkeuring van beheerplannen en bescherming van de Europese natuurdoelen, bijvoorbeeld in het kader van vergunningen.

Een speciale beschermingszone is in vele gevallen groter dan de oppervlakte die nodig is om al de natuurdoelen te realiseren. Via de richtkaart wordt een beeld gegeven van welke percelen belangrijk zijn voor het realiseren van de natuurdoelen. Een natuurdoel is pas 'geplaatst' wanneer inrichting en beheer van het betrokken perceel vastgelegd zijn in een langlopende afspraak. Zolang een deel van de taakstelling niet door iemand is opgenomen, wordt in de speciale beschermingszone een geschikte zoekzone gevrijwaard.

In afwachting van de bekrachtiging van de eerste formele versie van de managementplannen met de bijbehorende richtkaarten wordt gewerkt met “voorlopige zoekzones”. Dit is een ambtelijk instrument dat bij de adviesverlening in het kader van de Passende Beoordeling gebruikt wordt. Ook spelen ze een rol bij het herstructureringsbeleid in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

OFFICIEEL: De zoekzone is een zone die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone. De omvang van de zoekzone wordt bepaald door de oppervlakte die nodig is voor het realiseren van het openstaand saldo van de taakstelling voor de betrokken Europees te beschermen habitat of Europees te beschermen soort.

Waar kun je zoekzones raadplegen?

Ontsluiting 'Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten' (IHD Zoekzones) via Geopunt

  • Ga naar www.geopunt.be
  • Ga naar catalogus
  • Zoek op de term ‘zoekzone’
  • Klik op 'Voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2': hier verschijnt meer uitleg over de kaart en via de knoppen rechts kan ze bekeken of gedownload worden.

Download hier de handleiding voor het raadplegen van de voorlopige zoekzones op Geopunt >