Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Het managementplan

1,8 miljoenton CO² jaarlijks extra opgeslagen in de bodem door de realisatie van de natuurdoelen

Het managementplan is het centrale instrument waarmee de voortgang van de implementatie van de natuurdoelen van een speciale beschermingszone wordt bijgehouden en aangestuurd.

Het bevat een overzicht van hoeveel hectaren van welk habitattype of leefgebied van een soort door welke actor op welke locatie in de gewenste staat werd of zal worden gebracht. Het geeft ook een overzicht van alle initiatieven die in Natura 2000-gebied lopen, gepland zijn of onderzocht worden om de Europese natuurdoelen te behalen. Verder bevat het managementplan de richtkaart met een aanduiding van de zones waarin doelen optimaal gerealiseerd kunnen worden. Het document wijst de weg voor iedereen die aan de slag wil in een Natura 2000-gebied of/en projecten moet goedkeuren. Net als het Vlaams Natura 2000-programma, kent het managementplan een cyclus van zes jaar.

De startversie geeft de taakstelling die tegen het einde van de cyclus moet worden bereikt. Het is louter de oplijsting van de instandhoudingsdoelen en de prioritaire inspanningen zoals opgenomen in de S-IHD besluiten. De managementplannen 1.0 zijn in het voorjaar van 2015 ter beschikking gesteld als informatief document. 

In de loop van 2015 is een eerste inventaris opgemaakt van de lopende en de geplande acties. Ook is een eerste inschatting gemaakt van de doelen die opgenomen zijn in de beheerplannen van het ANB en terreinbeherende verenigingen. Deze managementplannen moeten nog een procedure doorlopen voor ze formeel worden vastgesteld. Deze is voorzien na de definitieve vaststelling van het Vlaamse Natura 2000-programma