Evalueren

324aantal beschermde diersoorten in Europa

In het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn vraagt Europa elke zes jaar om een rapport over de stand van zaken van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen. Dit rapport wordt opgemaakt door het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (INBO). Het laatste rapport dateert van 2019.

Volgens het laatste rapport is meer dan driekwart van de habitats (38 op de 44) in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Van de 69 habitatrichtlijnsoorten zijn er 18 soorten die nu een gunstige staat van instandhouding hebben. Van de Vogelrichtlijnsoorten zijn er 26 broedvogelsoorten en 19 doortrekkende en overwinterende watervogelsoorten. Voor ongeveer 18 vogelsoorten is er een gunstige staat van instandhouding.

Het gehele rapport kan je inkijken en downloaden via de website van het INBO.

 

Meer informatie