Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Evalueren

324aantal beschermde diersoorten in Europa

In het kader van de Habitatrichtlijn (art. 17 rapportage) en de Vogelrichtlijn (art. 12 rapportage) moet elke zes jaar gerapporteerd worden aan Europa. De rapportage wordt opgemaakt door het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (INBO). De laatste rapportage dateert van 2013. 

Volgens de laatste rapportering is meer dan driekwart van de habitats (38 op de 47) in een zeer ongunstige staat van instandhouding. Van de 49 habitatrichlijnsoorten zijn er 9 soorten die nu een gunstige staat van instandhouding hebben. Van de Vogelrichtlijnsoorten zijn er 32 broedvogelsoorten en 26 doortrekkende en overwinterende watervogelsoorten. Voor ongeveer tien vogelsoorten is er een gunstige staat van instandhouding. 

Meer informatie