Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Habitatrichtlijngebieden

0,3 miljardm³ water dat jaarlijkse infiltreert in Natura 2000

De aanwijzing als Speciale Beschermingszone in uitvoering van de Habitatrichtlijn (‘Habitatrichtlijngebied’) gebeurt op basis van de procedure beschreven in die richtlijn. In Vlaanderen verliep die als volgt: 

  • Op 14 februari 1996 besloot de Vlaamse regering een reeks gebieden voor te stellen aan de Europese Commissie voor aanwijzing als SBZ-H ('gebieden van communautair belang'). De Europese Commissie oordeelde dat de voorgestelde gebieden onvoldoende waren. 
  • Het oorspronkelijke voorstel werd aangevuld met 38 gebieden. Dat gebeurde met een beslissing van de Vlaamse regering op 4 mei 2001. Op 24 mei 2002 werd deze beslissing omgezet in een officieel besluit. Daarmee wilde de Vlaamse regering de rechtsgeldigheid en rechtszekerheid voor iedereen garanderen. Dit besluit werd op 17 augustus 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
  • De Europese Commissie bevestigt de aanwijzing van de gebieden van communautair belang met een beschikking op 7 december 2004. 
  • Op 15 februari 2008 werden de waterzones van het IJzer- en Schelde-estuarium aan de gebieden toegevoegd door een besluit van de Vlaamse regering.  
  • Op 23 april 2014 besloot de Vlaamse regering om de gebieden van communautair belang aan te wijzen als SBZ-H. Voor elk gebied is een apart aanwijzingsbesluit goedgekeurd. In dat besluit zijn de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) voor het gebied opgenomen evenals de prioritaire inspanningen om deze te realiseren. In deze besluiten zijn ook de instandhoudingsdoelstellingen en prioritaire inspanningen voor de met de SBZ-H overlappende SBZ-V opgenomen.