Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Herstel waterkwaliteit van het vijversysteem

2701

Om een waterkwaliteit te bekomen die voldoende is voor de waterrijke habitats en daarbij horende fauna, dient de waterkwaliteit van de aanvoerbeken een gemiddeld laagorthofosfaat gehalte en een hooggehalte opgeloste zuurstof bevatten. Deze waarden komen uit het rapport: afstemming doelen Integraal waterbeleid (DIW-KRW) en Natura 2000 (Van Looy et al. 2008).

Bijkomend actiepunt vormt het nemen van maatregelen om de uitspoeling van meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen in de richting van de Heiweyerbeek op te heffen. Actie is nodig om het verwezenlijken van de doelstellingen t.h.v. het gebied de Lange Waters te realiseren.

In het brongebied van de Heiweyerbeek stelt zich tevens dit probleem van uitspoeling van meststoffen, wat een bedreiging vormt voor de voedselarme habitatambities in deze zone.