Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Specifieke natuurdoelen

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Overgang Kempen-Haspengouw':

Overgang Kempen-Haspengouw

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: Toename: 0.5 ha
Toekomstig: 0.5 ha
Doel: Toename met 0,5 ha door omvorming van bos in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide, deelgebied 7 – Hesselberg, Alvorkuil, Dieleberg en deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Een goede structuurvariatie van de habitats met zoveel mogelijk open (stuivend) zand en het behoud van de typische buntgrasvegetatie, mostapijtjes en korstmosvegetatie. Zo beperkt mogelijke boomopslag en buffering tegen eutrofiëring. Creëren van naakte bodem afgewisseld met een gevarieerde ouderdom van struikheide in psammofiele heide.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,4 ha
Toename: tot 1 ha
Toekomstig: 1ha
Doel: Toename van de actuele oppervlakte in deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos door omvorming.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

De vijvers zijn grotendeels vrij van slib en organisch sediment. Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- en fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale pH. Belangrijk is het toepassen van vijverbeheer met cycli van droogzetten en opnieuw opvullen om de nodige dynamiek in het systeem te brengen, pionierscondities te creëren en de voedselrijke sliblaag te verkleinen. Eutrofiëringsbronnen (bv. afvalwaterlozingen stroomopwaarts) wegnemen en inlaten van voedselarm, gebufferd grondwater (geen mineraalrijk water). Creëren van een voldoende open vijverlandschap waar windwerking mogelijk is. Hiertoe is een grote afstand tussen de oever en de bomenrijen aan de zuidwestzijde van de plas noodzakelijk.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1 ha
Doel: Behoud en lichte toename van de actuele oppervlakte in de vijvers en plassen in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide en in het vijvercomplex van deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos voornamelijk door verbetering van de kwaliteit.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig alkalische pH. Groeiomstandigheden creëren voor sleutelsoorten door accumulatie van slib te vermijden, realiseren van een goede waterhuishouding, waterverontreiniging en afvalwaterlozing tegen gaan.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha (relictsituaties)
Toename: 5 ha
Toekomstig: 8 ha
Doel: toename met 5 ha in deelgebied 5 (Munsterbos), daarnaast het kwalitatieve herstel van relicten (vaak in gradiënt met 7140, 6230_hmo) in deelgebieden 1 en 6.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bij realisatie van deze vegetatie moet specifieke aandacht gaan naar herstel van de natuurlijke hydrologie (tegengaan van verdroging), buffering tegen externe invloeden (verzuring, vermesting), en een geschikt beheer (extensief maai- of begrazingsbeheer, plaggen, kappen).

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 7 ha
Behoud en kwalitatief herstel bestaande oppervlakte
Doel: Behoud en kwalitatief herstel van bestaande habitatvlekken én toename samen met vooral habitattype 5130, maar ook met 2230_bu en 6230_ha tot een geclusterde heideoppervlakte. Deze ‘heidekernen’ situeren zich in deelgebied 7 – Hesselberg, Alvorkuil, Dieleberg en deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek. Overige kunnen ontwikkeld worden als open plekken in het bos , (9120 en 9190; bv. deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide, deelgebied 2 – Munstervallei en Bonijterbos en deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van droge heide met een goede structuurvariatie, een beperkte boomopslag (

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 3 ha
Toename: 4 ha
Toekomstig: 7 ha
Doel: Toename door omvorming van naaldbos in deelgebied 7 – Hesselberg, Alvorkuil, Dieleberg en deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Realiseren van een goede kwaliteit door intensief beheer gericht op natuurlijke verjonging en op het terugdringen van boom- en struikopslag. Dit is essentieel om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven. Het open houden van de vegetatie zal kansen bieden voor droge Europese heide om zich te ontwikkelen.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,4 ha
Toename: 1,5 ha
Toekomstig: 1,9 ha
Doel: Toename met 1,5ha door omvorming van naaldhout in deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos (zowel in het Munsterbos als op leembodems in het Domeinbos Groenendaal).
Toenamevan dit habitattype kan daarnaast gerealiseerd worden door open plekken te creëren in droge loofbossen (9120, 9190).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

  • Realiseren van een goede staat van instandhouding door het nastreven van
  • Versterking door aanleg van zonbeschenen open plekken in de droge loofbostypes (9120/9190).
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
Toename: 3,5 ha
Toekomstig: 3,5 ha
Doel: Toename met 3,5ha door omvorming van bestaande graslanden langs de Munsterbeek en de Oefaartloop in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide. Deze graslanden maken deel uit van het laagveenlandschap.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bij realisatie van deze vegetatie moet specifieke aandacht gaan naar herstel van de natuurlijke hydrologie, buffering tegen externe invloeden (verzuring, vermesting), en een geschikt beheer (extensief maai- of begrazingsbeheer, plaggen, kappen).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,1 ha
Doel: Behoud en toename door open plekkenbeheer (10 – 15 %) in droge loofbossen (9120, 9190).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een voldoende staat van instandhouding door het verbeteren van de horizontale structuur, het nastreven van een hogere bedekking van soorten > 60 cm, het nastreven van 5 -

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1 ha
Toename: 0,5 ha
Toekomstig: 1,5 ha
Doel: Toename met 0,5 ha door omvorming van bos/grasland in natuurbeheer op de hellingen in het zuiden van het Noterbos op plaatsen met uittredend kwel (deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behouden van de natuurlijke waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) en gericht verschralend hooilandbeheer. Buffering en tegengaan van beschaduwing door struik- en boomopslag (kappen).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 11 ha
Toename: 1 ha
Toekomstig: 12 ha
Doel: Toename in deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos door omvorming van populieraanplanten. In het Noterbos en het Domeinbos Groenendaal wordt 1,5 km nitrofiele boszomen (6430_bz) nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Een voldoende staat van instandhouding moet worden nagestreefd. Essentieel hierbij is gericht ruigtebeheer aangewezen: aanpakken van spontane successie (verruiging

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 4 ha
Toename: 14 ha
Toekomstig: 18 ha
Doel: Toename door omvorming van bos/ graslanden in natuurbeheer op de vochtige tot natte zandleembodems ten noorden van het Noterbos in complex met 6410, 6430_hf, 6430_bz en 9160, en met 5 ha door omvorming langs de Wilderbeek in overgang naar 6430_hf, 6430_bz, rbb_hc, rbb_sp en 9160. In deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide wordt een extra toename (4 ha door omvorming) glanshavergrasland vooropgesteld op droge tot vochtige zandgronden.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van een goede staat van instandhouding in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide door aanpakken van verruiging (

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1 ha
Toename: 3 ha
Toekomstig: 4 ha
Doel: Toename door omvorming op de veenbodems langs de Roelerbeek in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide en langs de Bezoensbeek in deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een voldoende staat van instandhouding met moslaag > 70 %, strooisellaag 70 % sleutelsoorten. Buffering tegen eutrofiëring en verzuring (voldoende voedselarme waterlichamen), herstel natuurlijke hydrologie en toelaten natuurlijke winddynamiek zijn essentieel.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 90 ha
Toename: 22 ha
Toekomstig: 112 ha
Doel: Toename met 22 ha met als richtwaarde voor bosuitbreiding 14 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Streven naar een goede tot uitstekende staat van instandhouding in bestaande grote boshabitatkernen en voldoende tot goede staat van instandhouding in bestaande kleinere boskernen. Verhoging van de structuurdiversiteit met heterogene leeftijdsopbouw, boszomen (min. 25 % van de bosranden) en open plekken (10 – 15 %). De open plekken bestaan bij voorkeur uit 4030/6230 en worden in brede mantel-zomen ingebed in het boscomplex. Geleidelijke en structuurrijke overgangen met open habitats worden ook nagestreefd. Verhoging van het aandeel dood hout en de hoeveelheid dik dood hout, en aanpakken van verstoring door invasieve exoten (o.a. Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers). Wegens de lange ontwikkelingsduur van boshabitats zal een goede staat van instandhouding naar verwachting pas over een aantal decennia realiseerbaar zijn.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 24 ha
Toename:30 ha
Toekomstig: 54 ha
Doel: Toename met 30 ha , met als richtwaarde voor bosuitbreiding 11 ha, in het Domeinbos Groenendaal en in het Noterbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een goede staat van instandhouding: degelijke heterogene leeftijdsopbouw, aanwezigheid van voldoende en open plekken (5 - 15 %). Als open plekken worden bloemrijke graslanden en ruigtes (6410, 6430, 6510) behouden en versterkt. De bossen dienen een voldoende aandeel dood hout en hoeveelheid dik dood hout te bevatten, geen exoten en moeten gebufferd zijn tegen externe invloeden zodat de bedekking en het aantal sleutelsoorten kan toenemen (>70 % in de kruidlaag). De vegetatie heeft geleidelijke overgangen van kruidige delen (zoom) via struwelen (mantel) naar aangrenzend bos met de aanwezigheid van habitattypische plant- en diersoorten.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 14 ha
Toename:48 ha
Toekomstig: 62 ha
Doel: Toename met 48 ha met als richtwaarde voor bosuitbreiding 2 ha. De grootste oppervlaktetoenames worden voorzien in deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos (25 ha).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van een voldoende staat van instandhouding met goede staat met betrekking tot de habitatstructuur. Dit wil zeggen goed ontwikkelde structuurrijke eikenbossen met een degelijke heterogene leeftijdsopbouw, boszomen (min. 25% van de bosranden) en open plekken (10 - 15 %). De open plekken bestaan bij voorkeur uit habitattypes 4010/4030/6230 en zijn ingebed in brede mantel-zomen in het boscomplex. Geleidelijke en structuurrijke overgangen met open habitats (bv. rbb_hc) worden tot doel gesteld. Verhoging van het aandeel dood hout en de hoeveelheid dik dood hout, en aanpakken van verstoring door invasieve exoten (o.a. Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers). Deze laatsten zijn mede verantwoordelijk voor de lage bedekking van sleutelsoorten in de boom- en kruidlaag.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 30 ha
Toename: 15 ha
Toekomstig: 45 ha
Doel (subtypes samen): Toename met 15 ha met als richtwaarde voor bosuitbreiding 6 ha. Op de vochtige tot natte leemgronden ten zuiden van de Munsterbeek (deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos) wordt een extra oppervlakte voorzien van 1 ha door omvorming en in combinatie met grote zeggenvegetaties (rbb_mc).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: Bronzones met permanent uittredend bronwater van geschikte kwaliteit zijn maximaal aanwezig. Aangepaste waterhuishouding (waterkwaliteit en –kwantiteit), verhoging structuurdiversiteit met heterogene leeftijdsopbouw, meer dood hout, exotenverwijdering en buffering tegen externe invloeden (vnl. inwaai en inspoeling van nutriënten, verdroging, overstroming door vervuild beekwater) zijn essentieel. Afwisseling van voldoende open plekken met gesloten boshabitats is belangrijk om de corridorfunctie langs waterlopen te versterken en deze te bufferen. Als open plekken (5 - 15 %) worden bloemrijke hooiland- of ruigtevegetaties behouden en versterkt (6510, rbb_hc, rbb_mc, rbb_hf, 6430, 6510, en 7140).

Omschrijving populatiedoelstelling

Ontwikkeling van een populatie die voldoet aan een goede staat van instandhouding in de Zutendaalbeek, Bezoensbeek, Roelerbeek en Munsterbeek (50-200 ind/ha).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten. Wegnemen van alle mogelijke vervuilingsbronnen. Vergroten leefgebied door het opheffen van vismigratieknelpunten (bodemvallen, stuwen, …). Buffering van de waterlopen waarin Beekprik voorkomt (bv. Door broekbossen). Herstel van de beektrajecten binnen de grenzen van de SBZ: Zutendaalbeek in deelgebied 7 – Hesselberg, Alvorkuil, Dieleberg (830 m) en deelgebied 5 – Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos (870 m), Bezoensbeek in deelgebied 8 – Vallei van de Bezoensbeek (2,4 km) en deelgebied 5 (844 m), de Munsterbeek/Roelerbeek/Oefaartloop in deelgebied 1 – Munsterbeek, Roelerbeek, Hoefaart en Gellikerheide (3,8 km), en de Munsterbeek in deelgebied 5 (1,2 km). Vermijden van hoge piekdebieten en te frequente ruimingen. Herstellen van de natuurlijke beekstructuur met voldoende paai- en opgroeihabitats.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minstens behoud van de soort op de actuele locaties met eventuele uitbreiding.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aan het kwaliteitsdoel van deze soort wordt beantwoord door de voorziene kwaliteitsverbetering van thermofiele habitats (o.a. zongeëxposeerde (kalk)graslanden met struikopslag), ruigtes en van 9120 en 9160 met mantel-zoomvegetaties en nitrofiele boszomen (6430_bz).

Taluds van het Albertkanaal

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: max. 1 ha
Toename: 0,5 ha
Toekomstig: 1,5 ha
Doel: Toename van 2330_dw met 0,5 ha door omvorming op de profielloze, zandige tot grindhoudende bodems in de omgeving van de brug van Eigenbilzen en van de brug van Veldwezelt (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt).
Behoud van het Buntgrasverbond (2330_bu) in mozaïek met 4030 op de zuidgerichte helling in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Dit habitat wordt zonbeschenen en kent slechts een zeer beperkte bladinval. Om dit te realiseren op deze steile hellingen kan het noodzakelijk zijn om rond de graslandhabitats ruimte te voorzien om beschaduwing te voorkomen, best in de vorm van korte graslandvegetaties. Een goede structuurvariatie van de habitats met een aandeel open zand om zo de typische vegetatie met kensoorten te kunnen behouden. Zo beperkt mogelijke boomopslag (kappen) en buffering tegen eutrofiëring. Creëren van naakte bodem afgewisseld met een gevarieerde ouderdom van struikheide in psammofiele heide.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: max. 1 ha
Toename: 0 ha
Toekomstig: max1 ha
Doel: Behoud oppervlakte 4030 op de profielloze, zandige tot grindhoudende bodems in de omgeving van de brug van Eigenbilzen en van de brug van Veldwezelt (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt).
Behoud van droge heide (4030) in mozaïek met Buntgrasverbond (2330_bu) op de zuidgerichte helling in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Zo beperkt mogelijke boomopslag (kappen) en buffering tegen eutrofiëring. Creëren van gevarieerde ouderdom van struikheide in psammofiele heide door beheermatregelen.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,1 ha
Toename: + 4,5 ha
Toekomstig: 4,6 ha
Doel: Toename met 4,5ha door omvorming van opslag en struweel op kalkhoudende bodems in deelgebied 3 – Taluds van Albertkanaal bij Kesselt en deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Kwaliteitsverbetering is noodzakelijk want actueel komt het habitattype voor in slecht ontwikkelde staat (6210u_hk). Creatie van zonbeschenen, warme hellingen op kalkhoudende bodems met op sommige plaatsen beperkte boomopslag (

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,2 ha
Toename: + 0,5ha
Toekomstig: 0,7 ha
Doel: Toename met 0,5ha door omvorming voornamelijk in deelgebied 3 – Taluds van Albertkanaal bij Kesselt. Hier komen actueel de kensoorten donderkruid, scherpe fijnstraal en wondklaver voor.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Het habitattype is actueel zwak ontwikkeld en bestaat uit verboste of verstruweelde relicten. Het doel is opnieuw herstellen van zonbeschenen, warme hellingen met een beperkte boomopslag (

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,2 ha
Doel: Behoud van actuele oppervlakte in mozaïek met 2330_bu, 4030 en 6510_hu in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Streven naar een voldoende staat van instandhouding door het verbeteren van de horizontale structuur, het nastreven van een hogere bedekking van soorten > 60 cm, het nastreven van 5 -

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,4 ha
Toename: + 0,5 ha
Toekomstig: 0,9 ha
Doel: Toename met 0,5 ha door het kappen van boom- en struikopslag ter hoogte van de kwelzone op de noordgerichte kanaalberm in Eigenbilzen (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding waarbij het habitattype een voldoende aantal en bedekking van sleutelsoorten bezit en met een strooisellaag van

Deze habitat of gradiëntvegetaties ervan worden niet beschaduwd en kennen slechts een zeer beperkte bladinval. Om dit te realiseren op deze steile hellingen kan het noodzakelijk zijn om rond de graslandhabitats ruimte te voorzien om beschaduwing te voorkomen, best in de vorm van korte graslandvegetaties. Herstel van de natuurlijke waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief), opheffen van drainagesysteem in de talud van het Albertkanaal en gericht verschralend hooilandbeheer. Buffering van het relict en tegengaan van beschaduwing door struik- en boomopslag (kappen).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 24 ha
Toename: 24 ha
Toekomstig: 48 ha
Doel: Toename met 24ha let als richtwaarde voor omvorming in deelgebied 3 – Taluds van Albertkanaal en deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt) 18ha, in combinatie met ijle boom- en struweelopslag (rbb_sp, rbb_kam).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nastreven van een blijvende goede staat van instandhouding.

Deze complexen van graslandhabitats zijn zonbeschenen en kennen slechts een zeer beperkte bladinval. Om dit te realiseren op deze steile hellingen kan het noodzakelijk zijn om rond de graslandhabitats ruimte te voorzien om beschaduwing te voorkomen, best in de vorm van korte graslandvegetaties. Er moet gestreefd worden naar een verbossing/verstruweling van minder dan 5 % op sommige plaatsen. Op andere plaatsen lokaal boom- en struweelopslag toelaten. Ook verruiging (

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0 ha
Toename: 5 ha
Toekomstig: 5 ha
Doel: Realisatie van5 ha kamgrasvegetatie door omvorming van boomopslag en struweel; met soorten als kattendoorn, ruige weegbree en gulden sleutelbloem in de omgeving van de brug van Gellik (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt; zie Indeherberg et al., 2003).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goed ontwikkelde graslanden die niet aangerijkt worden, niet beschaduwd, met een minimale bladinval, niet behandeld worden met herbiciden, en gebufferd zijn tegen externe invloeden (vermesting, verzuring). Omvorming van bestaande graslanden gebeurt door stopzetting van bemesting en aangepast maaibeheer.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: Doel: De voorkomende relicten van kalktufbronnen behouden op de noord gerichte hellingen in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud of herstel van de huidige oppervlakte van dit habitattype moet nagestreefd worden. Minstens behoud van de voor dit habitat typische mossen en karakteristieke processen, en van een gunstige waterhuishouding en waterkwaliteit. Buffering van bronnen is noodzakelijk (bv. tegen slibafzetting).

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbouw van een populatie in de oude boskernen van deelgebied 5-Munsterbos, Bekembeemden, Noterbos.

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aan het kwaliteitsdoel van deze soort wordt beantwoord door de voorziene kwaliteitsverbetering voor de boshabitats (9120, 9160, 9190). Lijnvormige elementen zijn belangrijk als verbinding tussen foerageergebieden (structuurrijke bossen met een weelderige ondergroei). Een geschikt mantel-zoombeheer en kwalitatieve open plekken (graslandhabitats) zorgen voor een verrijking van het insectenaanbod.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de
bestaande populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aan het kwaliteitsdoel van deze soort wordt beantwoord door de voorziene kwaliteitsverbetering voor de boshabitats (9120, 9160, 9190). Lijnvormige elementen zijn belangrijk als verbinding tussen foerageergebieden (structuurrijke bossen met een weelderige ondergroei). Een geschikt mantel-zoombeheer en kwalitatieve open plekken (graslandhabitats) zorgen voor een verrijking van het insectenaanbod.

Behoud van holle bomen en gradueel en oordeelkundig vervangen van oude, ongewenste loofboomsoorten uit parken, dreven en bossen. Specifieke inrichting van (kerk)zolders.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie.

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebieden. Zie ook kwaliteitsdoelstellingen voor ruige dwergvleermuis/watervleermuis. Specifieke inrichting van (kerk)zolders.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van deze soorten wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer: Voldoende staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit

  • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes (vrij van bestrijdingsmiddelen) in een omliggend landschap met kleine landschapselementen.
  • Creatie van geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen.
  • De doelen worden gerealiseerd in het kader van de doelen voor de habitats 6430, 6510, 9120, 9160, 9190 en 91E0 en de realisatie van laagveenlandschappen.
  • Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.
  • Zowel zomerverblijven als foerageergebieden dienen als leefgebied een voldoende hoge kwaliteit te bezitten.
Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos