Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrusgrasland

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
483
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrusgrasland
Blauwgraslanden (6410)
Taluds van het Albertkanaal
+

Actueel: 0,4 ha
Toename: + 0,5 ha
Toekomstig: 0,9 ha
Doel: Toename met 0,5 ha door het kappen van boom- en struikopslag ter hoogte van de kwelzone op de noordgerichte kanaalberm in Eigenbilzen (deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt).

Goede staat van instandhouding waarbij het habitattype een voldoende aantal en bedekking van sleutelsoorten bezit en met een strooisellaag van

Deze habitat of gradiëntvegetaties ervan worden niet beschaduwd en kennen slechts een zeer beperkte bladinval. Om dit te realiseren op deze steile hellingen kan het noodzakelijk zijn om rond de graslandhabitats ruimte te voorzien om beschaduwing te voorkomen, best in de vorm van korte graslandvegetaties. Herstel van de natuurlijke waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief), opheffen van drainagesysteem in de talud van het Albertkanaal en gericht verschralend hooilandbeheer. Buffering van het relict en tegengaan van beschaduwing door struik- en boomopslag (kappen).