Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
489
7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Taluds van het Albertkanaal
=

Actueel: Doel: De voorkomende relicten van kalktufbronnen behouden op de noord gerichte hellingen in deelgebied 4 – Taluds van Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Veldwezelt.

Behoud of herstel van de huidige oppervlakte van dit habitattype moet nagestreefd worden. Minstens behoud van de voor dit habitat typische mossen en karakteristieke processen, en van een gunstige waterhuishouding en waterkwaliteit. Buffering van bronnen is noodzakelijk (bv. tegen slibafzetting).