Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1141
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis
Taluds van het Albertkanaal

Doel zomer: Voldoende staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit

  • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes (vrij van bestrijdingsmiddelen) in een omliggend landschap met kleine landschapselementen.
  • Creatie van geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen.
  • De doelen worden gerealiseerd in het kader van de doelen voor de habitats 6430, 6510, 9120, 9160, 9190 en 91E0 en de realisatie van laagveenlandschappen.
  • Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.
  • Zowel zomerverblijven als foerageergebieden dienen als leefgebied een voldoende hoge kwaliteit te bezitten.

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van deze soorten wordt nagestreefd.