Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De gemengde loofbossen zijn belangrijk voor verschillende vleermuizen zoals de gewone baardvleermuis en de franjestaart, en ook voor vogels zoals de zwarte specht en de wespendief. Op de open heide van de droge zandgronden leven nog belangrijke populaties van de gladde slang en de levendbarende hagedis. In de Kleine Nete vind je ook bittervoorn, rivierprik en beekprik, de benedenloop is bovendien een paaigebied voor fint. Het valleigebied is van belang voor de ijsvogel, de blauwborst, de roerdomp en de woudaap. In de natte stukken kun je de gevlekte witsnuitlibel, de groenknolorchis, de drijvende waterweegbree en de rugstreeppad opmerken.

Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos