Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Specifieke natuurdoelen

In dit gebied kun je drie soorten natuur onderscheiden: het boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen, het bocagelandschap met natte grasland- en moerasvegetaties en de waterlopen. Het gebied bestaat uit vele maar dikwijls vrij kleine heel waardevolle kernen. Daardoor staat de aanwezige natuur onder grote druk van het landgebruik in en aan de randen. Verbetering van bestaande leefgebieden, een betere buffering, deels omvorming van voornamelijk populierenbestanden naar alluviaal bos, bosuitbreiding en een beter afgestemd waterlopenbeheer zijn de belangrijkste prioritaire inspanningen.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Vlaamse Ardennen':

Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: kennishiaat
Doel: toename naar 5 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud begeleidende soorten / streven naar sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype terug voorkomt in SBZ.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,2 ha
Doel: behoud.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: behoud huidige staat

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 108 ha
Doel: + 32 ha. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding in “grote grasland- en moeraskernen” (voor selectie deelgebieden, zie inleidende tekst Landschap: Bocagelandschap met grasland- en moerasvegetaties).
Voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere kernen, met een goede staat met betrekking tot vergrassing.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 24 ha
Doel: + 96 ha. Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- en moerascomplexen met hoge faunawaarde.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Zie doelen habitattype 6430, met een goede staat met betrekking tot aantal en bedekking van sleutelsoorten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen (met uitzondering van Grijze grootoorvleermuis). De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten (uitgezonderd Grijze grootoorvleermuis) wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van een duurzame populatie wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebieden.

Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 2 ha
Doel: toename naar 12 ha in deelgebieden 14 Muziekbos en 38 Kluisbos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende staat van instandhouding. De vergrassing / verruiging bedraagt maximum 50%. De verbossing maximum 30%.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 0,4 ha
Doel: – toename naar 3 ha in deelgebied 12 Raspaillebos & 29 Liedekerkebos.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende staat van instandhouding. De verruiging / verbossing / verstruweling bedraagt maximum 10%.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Doel: 1/4 van bosranden ontwikkelen als goed ontwikkelde boszomen, voornamelijk van de vochtige bossen (habitats 9130 en 91E0)

[Voor het habitattype wordt geen oppervlaktedoel geformuleerd, aangezien deze bij de oppervlaktedoelen van de andere boshabitats gerekend wordt.]

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding, met mantelzoomvegetaties van meer dan 5 meter breedte. De vegetatie heeft geleidelijke overgangen van kruidige delen (zoom) via struwelen (mantel) naar aangrenzend bos met de aanwezigheid van habitattypische planten- en diersoorten.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 418 ha
Doel: + 212 ha met een richtwaarde van 178 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 630 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding in “grote boshabitatkernen” (voor selectie deelgebieden, zie inleidende tekst Landschap: Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen).
Voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met een goede staat met betrekking tot habitatstructuur en verstoring.
Streven naar een mozaïekstructuur door structuurbepalende processen kansen en ruimte te bieden.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 1.081 ha
Doel: + 735 ha met een richtwaarde van 645 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 1816 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel: zie doelen habitattype 9120.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel : 450 ha
Doel: (alle subtypes) + 245 ha met een richtwaarde van 190 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 695 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Zie specifieke subtypes 91E0_veb, 91E0_vm en 91E0_vn

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 356 ha
Doel: zie bij 91E0

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding in “grote boshabitatkernen” (voor selectie deelgebieden, zie bovenstaande tekst ‘boslandschap’). Voldoende tot goede staat van instandhouding in kleinere boskernen, met een goede staat met betrekking tot habitatstructuur en verstoring. Streven naar een mozaïekstructuur door structuurbepalende processen kansen en ruimte te bieden.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 9 ha
Doel: Behoud huidige oppervlakte.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling
Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: 85 ha
Doel : zie bij 91E0

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen (met uitzondering van Grijze grootoorvleermuis). De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten (uitgezonderd Grijze grootoorvleermuis) wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van een duurzame populatie wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbouw van populatie in voldoende staat van instandhouding in deelgebieden 1 bos t’Ename en 29 Liedekerkebos (waarbij hoogstwaarschijnlijk restocking noodzakelijk zal zijn).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding met betrekking tot water- en landhabitat: uitbouw van minimum 2 complexen van telkens meer dan 5 permanente poelen, ingebed in een kleinschalig graslandschap met o.a. bos, ruigte en houtwallen binnen 300 m rond geschikte waterbiotopen.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Omschrijving populatiedoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding met betrekking tot de populaties in deelgebieden 24 Wellemeersen en 26 Osbroek. Uitbreiding van areaal naar deelgebieden 17 Markvallei west, 22 Moenebroek en 30 middenloop Zwalm.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Goede staat van instandhouding met betrekking tot habitatkwaliteit.

Waterlopen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel: kennishiaat
Doel: Niet bepaald, voorkomend in deelgebieden 17 Markvallei west, 22 Moenebroek en 30 middenloop Zwalm

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar aanwezigheid van sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype voorkomt in vermelde deelgebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van huidige populatie, voornamelijk door uitbreiding van het areaal (soort aanwezig in alle beken met potentie).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit in alle beken met potentie, met het verwijderen van barrières en vismigratieknelpunten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie, met een toename in deelgebied 30 middenloop Zwalm (gekoppeld aan ontwikkeling habitattype 3260).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie

Kwaliteitsdoelstelling
=/↑
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebieden.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van huidige populatie, voornamelijk door uitbreiding van het areaal (soort aanwezig in alle beken met potentie).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit in alle beken met potentie, met het verwijderen van barrières en vismigratieknelpunten.

Omschrijving populatiedoelstelling

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen. De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten wordt nagestreefd.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Doel zomer:

 • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
 • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
 • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

 • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.
Danny Maddelein
Agentschap voor Natuur en Bos