Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

Het gebied is erg belangrijk voor de kluut. Typische broedvogels van rietvegetaties zijn de blauwborst en de bruine kiekendief. In de winter overwinteren de kleine rietgans, de kolgans, de grauwe gans, de kemphaan, de goudplevier en de smient. De polders zijn ook belangrijk als foerageergebied voor onder andere de bruine kiekendief (broedvogel), de blauwe kiekendief (overwinteraar) en de velduil (overwinteraar).

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos