Planten en dieren

Op de natte graslanden kun je verschillende zeldzame vogels spotten. De blauwborst, kemphaan, porseleinhoen, blauwe en bruine kiekendief, roerdomp en zelfs purperreiger houden van de mix van nat grasland met moeras en heide. De poelen zijn een ideaal leefgebied voor de heikikker, poelkikker en kamsalamander. In de centrale vennenzone kun je dankzij een goede windwerking drijvende waterweegbree vinden. Ook verschillende vleermuizen, die houden van vochtige en natte gebieden met goede verbindingen in de vorm van kleine landschapselementen, komen er voor.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos