Planten en dieren

De IJzervallei oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op vogels. Het is een doortrek- en overwinteringsgebied van Europese betekenis voor vele vogelsoorten, waaronder smient, slobeend, wintertaling, goudplevier, watersnip en kleine zwaan. Bovendien komen er veel zeldzame vogelsoorten tot broeden: bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, paapje, zomertaling en grutto. Langs de Blankaartvijver is er een belangrijke broedkolonie van blauwe reigers, waar zich in 2013 ook enkele koppels lepelaar aansloten. In de rietkragen nestelen o.a. blauwborst, kleine karekiet, en ook de roerdomp overwintert er. De waterrijkdom zorgt voor een specifieke plantengroei. De hooiweiden herbergen soorten als het weidekerveltorkruid en trosdravik.

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens