Specifieke natuurdoelen

Het rietmoeras is heel belangrijk voor een aantal broedvogels. Sommige soorten hebben als biotoop zelfs meer dan 100 ha jonge rietvegetaties nodig. Met het recente natuurinrichtingsproject in de Blankaart werd een deel van de verboste rietkragen opnieuw omgevormd in open moeras- en rietvegetaties. Door een verhoging van het waterpeil rond de Blankaart evolueren de laagstgelegen hooilanden er naar rietmoeras. De valleigraslanden kenden een evolutie van extensief beheerde, vochtige hooilanden naar intensieve en meer productieve graslanden. Die trend werd in de hand gewerkt door een graduele peilverlaging. Met de natuurinrichting in het Blankaartbekken worden de waterpeilen opnieuw optimaal afgestemd op de natuurstreefbeelden.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'IJzervallei':

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens