Specifieke natuurdoelen

De focus ligt op kwaliteitsverbetering van de leefgebieden voor vleermuizen. Verstoring is vaak een probleem, want vleermuizen houden van rust. Verlichting, wijzigingen in temperatuur en luchtvochtigheid, betreding, restauratie … vormen dus een reële bedreiging. De grachten zijn belangrijk voor de kleine modderkruiper en de kamsalamander en als jachtgebied voor vleermuizen. Met het juiste beheer groeien ze uit tot waterpartijen met een rijke water- en oevervegetatie. De bossen kunnen via aangepast beheer evolueren naar streekeigen bos met voldoende oude, holle bomen en dood hout.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Fortengordels':

Bossen, graslanden en Kleine landschapselementen

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 1 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verhogen van de kwaliteit door lagere dominantie van één soort en een hogere bedekking van de sleutelsoorten.

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 64 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout (met boomholtes) en de aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag.

Verder zetten van de spontane ontwikkeling of geleidelijke omvorming (indien exoten aanwezig).

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 4 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout en de aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag.

Verder zetten van de spontane ontwikkeling of geleidelijke omvorming (indien exoten aanwezig).

Oppervlaktedoelstelling
=
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Behoud van de huidige oppervlakte van 8 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout en de aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag.

Plassen

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte (15,4 ha) van het habitattype met 8 ha door verbetering van de kwaliteit van de fortgrachten. Het fort van Schoten vertoont hiervoor de beste potenties.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Er wordt een verbetering van de kwaliteit van het habitattype nagestreefd (T'Jollyn et al 2009):

 • afwezigheid van invasieve exoten (0%);
 • geringe aanwezigheid van eutrofiëringsindicatoren (
 • voldoende grote vegetatievlekken (> 1m²) met voldoende aantallen sleutelsoorten (> 1 soort abundant aanwezig);
 • doorzicht groter dan 1,5m;
 • beperkt aantal bodemwoelende vissoorten aanwezig.
Omschrijving populatiedoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie. Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.

Vleermuisverblijfplaatsen

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de fortengroep vermeld bij Ingekorven vleermuis en Meervleermuis en in volgende fortengroep:

 • fort Haasdonk
 • fort Walem
 • fort 7 (Wilrijk)
 • Schans Smoutakker
 • Fort Ertbrand
 • fort 2 (Wommelgem)
 • fort 5 (Edegem)
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten
 • stabiele vorstvrije temperatuur
 • zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
 • tochtvrije winterverblijfplaatsen
 • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
 • Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de eerder vermelde fortengroepen en in volgende fortengroep:

 • fort Stabroek
 • fort Liefkenshoek
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten
 • gradiënt van buitenklimaat tot stabiele vorstvrije temperatuur
 • gradiënt van droog tot hoge relatieve luchtvochtigheid (> 80%)
 • gradiënt van buitenklimaat tot tochtvrije winterverblijfplaatsen
 • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen en zwermplaatsen, minimale lichtpollutie in aanvliegroutes
 • Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen, ook aan buitengevels

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de volgende fortengroep:

 • fort Steendorp
 • fort 3 (Borsbeek)
 • fort Schoten
 • fort Kessel
 • fort Lier
 • fort Liezele
 • fort Broechem
 • fort Koningshooikt
 • fort Bornem
 • fort Kapellen
 • fort Duffel
Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen voldaan is:

 • geen verstoring van de betreffende soorten
 • stabiele hoge temperatuur tussen 7 en 11°C
 • zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
 • maximaal tochtvrij
 • geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
 • behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. andere vleermuissoorten

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. andere vleermuissoorten

Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos