Planten en dieren

In alle forten van de fortengordels rond Antwerpen overwinteren meer dan de helft van alle jaarlijks getelde vleermuizen in Vlaanderen. Voor de forten die deel uitmaken van het habitatrichtlijngebied komt dat neer op meer dan 4.000 vleermuizen! Daaronder bevinden zich ook bedreigde soorten zoals de meervleermuis, de ingekorven vleermuis, de baard/brandts vleermuis, de watervleermuis en de franjestaart. De waterlopen en fortgrachten in het gebied zijn ook belangrijk voor de kamsalamander en de kleine modderkruiper.

Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos