Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projectsubsidies Natuur 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde dit jaar opnieuw de projectoproep Projectsubsidies Natuur (de vroegere Investeringssubsidies Natuur). Het betreft projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…). Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

Er werden niet minder dan 65 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 6,7 miljoen euro subsidies, waarmee de minister dus het recordbedrag van opnieuw verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om Europese natuurdoelen te halen.

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen en worden uitgevoerd door verschillende verenigingen maar ook door lokale overheden of privé-eigenaars die ruim een kwart van de geselecteerde projecten zullen realiseren.

 

1.    PSN2018/01 CREËREN VAN LEEFGEBIED GEVLEKTE WITSNUITLIBEL, NATTE STAPSTEEN VOOR POELKIKKER EN HERSTEL VAN ELZENBROEKBOS

Natuurpunt zal in Hulshout in VEN-gebied en in de vallei van de Grote Nete een project uitvoeren met het oog op vernatuurlijken van oude visvijvers met aanwezige ophogingen en exotenflora in het gebied. Het herstellen van oorspronkelijk maaiveld wordt bereikt door afgraven van opgehoogde grond. De hydrologie zal worden hersteld door het dempen van een vijver (stopzetten van drainage & herstel kweldruk) voor zowel habitattypes 91E0_Vm als 6430_hf. Er wordt eveneens geplagd om relatief voedselarme natuurtypes te realiseren (waaronder habitattype 3130_ae) en om tot een goede kwaliteit van habitat voor doelsoorten zoals Poelkikker te komen. De lokale aanpak voor het exotenprobleem biedt een permanente oplossing.

Toegekende subsidie: € 56.290,48

2.    PSN2018/02 ROESELAREKREEK
Natuurpunt zal in het SBZ gebied BE2301134 Krekengebied in Sint-Laureins maatregelen nemen om de waterhuishouding te herstellen, met het oog op realisatie van habitattype 7140_mrd (2ha) en het creëren van kwalitatief leefgebied voor Blauwborst, Bruine Kiekendief en Zeggekorfslak. Het gebied betreft een oude kreek binnen reeds lang erkend natuurreservaat. Door herstel van het krekensysteem (remediëren van de maatregelen ten behoeve van een verlaagd waterpeil) zal het PSN voorstel de natuurlijke toestand herstellen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan een prioritaire inspanning zoals vernoemd in het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ.

Toegekende subsidie: € 113.000

3.    PSN2018/03 HABITATHERSTEL MAASWINKEL
Het project ‘habitatherstel Maaswinkel’, dat wordt uitgevoerd door Natuurpunt in gemeente Maasmechelen, mikt op een 14tal ha natuurherstel. De maatregelen zijn zeer belangrijk voor het SBZ BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek en de Gewestelijke IHD voor wat betreft habitattype 6120. De maatregelen betreffen exotenbestrijding en het kappen van opslag van Amerikaanse Vogelkers, chopperen en het installeren van een aangepast begrazingsbeheer met plaatsing van afrastering. Het project geeft ook mee invulling aan een prioritaire actie voor herstel van het landbiotoop voor boomkikker en voor het herstel van habitattype 6510. Ook andere soorten liften mee, zoals kamsalamander, poelkikker, rugstreeppad en grauwe klauwier.

Toegekende subsidie: € 193.185,19

4.    PSN2018/04 LOVENHOEK: INRICHTING VLEERMUIZENKELDER
In Vorselaar zal Natuurpunt een voormalig weekendverblijf afbreken waarbij de kelder blijft en ingericht zal worden als winterverblijfplaats voor onder andere watervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en mogelijks ook ingekorven vleermuis. Dit geeft invulling aan het soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen dat in ontwerp is. Er wordt een stabiel binnenklimaat gecreëerd door het plaatsen van een buitendeur met sas, het afsluiten van openingen en het voorzien van
extra buffering via een grondpakket. Voor de overblijvende kelder werden met de gemeente reeds afspraken gemaakt om de stedenbouwkundige procedure orde te krijgen.

Toegekende subsidie: € 13.766,03

5.    PSN2018/05 HEIDEBOS
Natuurpunt zal in Moerbeke in erkend reservaat en binnen SBZ gebied ‘BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ een project uitvoeren voor het herstel en de creatie van habitattypes droge heide (4030) en heischraal grasland (6230* binnen eiken-beukenboshabitat 9120), waarbij ook Boomleeuwerik zal meeliften door de maatregelen.
Op een oppervlakte van een vijftal hectare  zal naaldhout en opslag van bomen en struiken verwijderd worden inclusief onstronken, zal het terrein maaiklaar gemaakt worden en geplagd in fuctie van heideherstel en creatie van heischraal grasland. Tot slot wordt ook de aanleg van een poel voorzien.

Toegekende subsidie: € 63.674

6.    PSN2018/06 ALTENBROEK, INRICHTING MEULEBERG EN KOMBERG
In SBZ gebied ‘BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek’ zal Natuurpunt te Voeren inrichtingsmaatregelen uitvoeren met het oog op realisatie van habittatypes 6210 (kalkgraslanden), 6510 (glanshavergrasland), 6510huk (kalkrijk kamgrasland) en 9110 (veldbies-beukenbos). Gerelateerde soorten die hier profiteren van deze maatregelen zijn grauwe klauwier, vroedmeesterpad en diverse vleermuissoorten. Hiermee wordt ook potentieel leefgebied voor hazelmuis gecreëerd. De werken concentreren zich rond hakhoutbeheer, frezen van bodems, bosrandbeheer, diverse kapwerken, en het plaatsen van een afrastering in functie van begrazing. In de rand van het bos zijn de werken vooral in functie van vroedmeesterpad en hazelmuis. Het belang van dergelijke ingrepen is reeds vermeld in het aanwijzingsbeluit voor deze speciale beschermingszone onder verschillende zogenaamde prioritaire inspanningen.

Toegekende subsidie: € 25.466,69

7.    PSN2018/07 VOSSENBERG
Vzw Limburgs Landschap zal in Dilsen-Stokkem het project ‘Vossenberg’ uitvoeren waarbij de inrichtingsmaatregelen focussen op kwaliteitsverbetering van droge heide (habitattype 4030) als uitbreiding van leefgebied voor Gladde Slang. Er worden plagselruggen met adelaarsvaren opgeruimd, boomopslag verwijderd in het verboste deel van het projectgebied, en er wordt een schapenraster geplaatst, Dit project geeft dus mee invulling aan maatregelen die gevat worden door het soortenbeschermingsprogramma voor gladde slang.

Toegekende subsidie: € 35.176,08

8.    PSN2018/08 MIJNTERRIL ZWARTE BERG ALS VERBINDINGS- EN UITVALSBASIS VOOR GLADDE SLANG, RUGSTREEPPAD EN ZADELSPRINKHAAN
In Opglabbeek voorziet Limburgs Landschap vzw in een gebied van ongeveer 80ha nog een project ten behoeve van vooral gladde slang. Er wordt ook hier gestreefd om de maatregelen van het SBP gladde slang te realiseren. De voorziene werken dragen ook bij aan de creatie van een robuust ecologisch netwerk doorheen SBZ’s voor amfibieën- en reptielenpopulaties en soorten van het heidecomplex. Zwarte Berg is een belangrijke link tussen SBZ Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en SBZ Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden tussen As-Opglabbeek-Maaseik. De maatregelen betreffen de ontwikkeling van structuurrijke vegetatie (hakhout) met jaarrondbegrazing in de open delen van de terril, plaatsen van een schapenraster, chopperen in de graslandblokken (tegen vervilting en om diverse structuur te creëren), maken van takrillen, takken- en stronkenhopen als schuilplaats en nestplaats. Voor soorten zoals Spaanse vlag en rugstreeppad worden eveneens maatregelen voorzien. Het betreft hier bloemrijke graslanden en bosranden met jaarrondbegrazing, creatie van ruigtes als leef- en foerageergebied door middel van hakhoutbeheer, het voorzien van open plekken in het bos, en aanleg van bosranden. Specifiek voor rugstreeppad betreft het dan vooral de aanleg en het herstel van poelen, en zorgen voor korte ijle vegetatie en lokaal onbegroeide grond door jaarrondbegrazing en chopperen.
Ook nachtzwaluw en zadelsprinkhaan profiteren mee van de maatregelen.

Toegekende subsidie: € 149.052,07

9.    PSN2018/10 DRINGENDE EXOTENBESTRIJDING IN COMBINATIE MET HEIDE- EN VENHERSTEL IN DE NATUURVERBINDING DE MATEN - HET WIK
Natuurpunt zal in SBZ gebied ‘BE2200028-1 De Maten en vormen de verbinding met BE2200031-2 Valleien van de Laam-, Zonderik-, Slange- en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ te Genk een project uitvoeren met het oog op herstel en creatie van voeselarme wateren (habitattype 3130), droge heide (4030), bloemrijk grasland en ten behoeve van soorten zoals knoflookpad, poelkikker, boomkikker en gevlekte witsnuitlibel. De projectmaatregelen passen binnen het soortbeschermingsprogramma voor knoflookpad, geven uitvoering aan een prioritaire inspanning en zijn ook zeer belangrijk op niveau van de gewestelijke IHD. Herstel van de vegetaties in de verbindingszone tussen Het Wik en De Maten (en verderop de Teut) is een cruciale eerste stap in de ontwikkeling van een functionele natuurverbinding die voor minder mobiele soorten (Knoflookpad, Boomkikker,..) zeer belangrijk is. In functie van creatie van voedselarme wateren (habitattype 3130) wordt gebaggerd, worden bomen en struiken verwijderd, wordt er drooggezet en afgevist, en wordt exotenbestrijding voorzien. In functie van droge heide (4030) zal er geplagd worden en wordt opslag van bomen en struiken voorzien. Chopperen gebeurt dan weer in functie van heischraal grasland (6230).

Toegekende subsidie: € 48.646,67

10.    PSN2018/11 NOODMAATREGELEN IFV GLADDE SLANG, LENTEVUURSPIN, HEIVLINDER, KOMMAVLINDER EN HABITATS 2310, 2330, 4030 EN 4010 OP HET KRISTALPARK IN LOMMEL
Natuurpunt zal in Lommel een project realiseren dat gericht is op natuurherstel ten behoeve van diverse soorten, op gronden die verkocht werden aan Natuurpunt als mitigerende hoofdmaatregel voor de bouw van een zonnepark op een industrieterrein vlakbij. De maatregelen binnen het project zijn aanvullend op de mitigerende maatregelen die als compensatievoorwaarde voorzien zijn op het industrieterrein zelf, ten laste van de uitbaters. Niettegenstaande het gebied buiten SBZ ligt, wordt in diverse rapporten creatie van een verbindingselement voor gladde slang wel opgesomd. De maatregelen concentreren zich op herstel en uitbreiding van psammofiele heide (2310), open grasland met Corynephorus (2330), droge heide (4030), vochtige heide (4010) en daarmee ook het herstel en de uitbreiding van leefgebied voor tal van soorten zoals boomleeuwerik en gladde slang, en vele habitattypische soorten die van de inrichting zullen genieten (heivlinder, kommavlinder, levendbarende hagedis, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, snortikker, zwart wekkertje, boompieper, roodborsttapuit, tapuit, lentevuurspin, zandoorworm, boszandloopkever met de grootste populatie van België, heideblauwtje, veldparelmoervlinder, zanddoorntje, vensterrouwzwever, tientallen zeldzame wilde bijensoorten, tientallen zeldzame nachtvlindersoorten). De werken worden opgedeeld in 7 verschillende zones en variëren van verspreide plagwerken en opbrengen van gechopperd materiaal en bodemhorizonten, over uittrekken van populieren met verwerking in rillen, verwijderen van opslag en ontstronken, verlagen van rabatten tot historisch maaiveld, dempen van greppels, tot installeren van begrazingsbeheer door plaatsen van een schapenraster.

Toegekende subsidie: € 125.333,96

11.    PSN2018/12 RUGSTREEPPAD UMICOREBUSINESS
Te Hemiksem zal Regionaal Landschap Rivierenland een nieuwe voortplantingspoel graven en geschikt landhabitat in de restruimte aan de rand van de afvalstortplaats creëren, op de grens met natuurdomein Ter Locht en in de nabijheid van de recent waargenomen populatie van rugstreeppad.  Het betreft een oude kleiput in een geïndustrialiseerde omgeving met relicten waar nog wat populaties voorkomen. De oude stortplaats is afgedekt met veel verdichte gronden en hangwatertafels. De voorziene actie is belangrijk omdat de regionale staat van instandhouding van de soort zeer ongunstig is. De inrichting van de poel komt tegemoet aan de leefgebiedvereisten en het duurzaam beheer ervan wordt voorzien.  

Toegekende subsidie: € 4.240

12.    PSN2018/13 CONSERVEREN EN OPTIMALISEREN VAN EEN OP VLAAMS NIVEAU BELANGRIJKE CLUSTER VAN 6 OVERWINTERINGSOBJECTEN VOOR VLEERMUIZEN IN HET PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN TE EEKLO, WAARSCHOOT EN ZOMERGEM
Provincie Oost-Vlaanderen gaat, in samenwerking met het regionaal landschap, in het provinciaal domein Het Leen te Zomergem (SBZ gebied ‘BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’) een project uitvoeren in functie van behoud en toename van vleermuizenpopulaties. Het betreft verwaarloosde objecten (4 bunkers en 2 stapelplaatsen die nu reeds gebruikt worden als overwinteringsplaats) die zullen worden verbeterd en ingericht als winterblijven. Voor de opslagplaatsen rekent men vooral op extra schuilmogelijkheden, onder andere via aangepast metselwerk van binnenmuren. Andere aanpassingen betreffen het verwijderen van oude houten constructies en het plaatsen nieuwe slotvaste stalen buitendeuren en houten binnendeuren met invliegopeningen, het plaatsen van wegkruipstenen, het verwijderen van oude afrasteringen en het plaatsen van nieuwe rasters met daarbij een takkenril.

Toegekende subsidie: € 82.608

13.    PSN2018/14 VLEERMUISVRIENDELIJKE AFSLUITING HUSSENKUIL VECHMAAL
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zal te Heers, binnen SBZ gebied ‘BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ een winterverblijfplaats voor vleermuizen De Hussenkuil, optimaliseren. De inrichting kan rekenen op de steun van de landbouwer als private eigenaar. Het technisch plan werd in samenspraak nog aangepast opdat aan alle vereisten zal voldaan worden voor een geslaagde vleermuisvriendelijke inrichting. Daarbij worden twee robuuste poorten voorzien om de mergelgroeve af te sluiten en wordt er opslag gekapt en een aantal gevaarlijke bomen verwijderd.

Toegekende subsidie: € 19.472

14.    PSN2018/15 KWALITEITSVERBETERING GAGELSTRUWEEL EN LEEFGEBIED LEVENDBARENDE HAGEDIS DRIJHOEKSBOS
In gemeente Schilde zal Regionaal Landschap De Voorkempen binnen SBZ gebied ‘BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ een project uitvoeren met het oog herstel en kwaliteitsverbetering van natte heide als habitat (4010) waarbij levendbare hagedis en nachtzwaluw doelsoorten zijn en soorten zoals zwarte specht, wespendief en bosbewonende vleermuizen mee profiteren van de maatregelen. Het betreft een openbaar bosgebied met een waardevol nat heidrelict van ongeveer 1ha, en waarbij het projectgebied in een depressie ligt met gedegradeerd en vergrast gagelstruweel. Behoud en creatie van een open plek met interne bosrand wordt hier eveneens beoogd. De maatregelen beantwoorden aan het aanwijzingsbesluit voor deze speciale beschermingszone en omvatten fijnschalig plaggen, afvoeren van kroonhout en aanleg van bosranden.De versterking van de heidekern is op niveau van het globale SBZ benoemd als prioritaire Inspanning.

Toegekende subsidie: € 18.100

15.    PSN2018/16 INRICHTING WINTERVERBLIJFPLAATSEN VLEERMUIZEN FORT 4 – MORTSEL – FASE 2
Stad Mortsel beoogt met dit vervolgproject de inrichting van bijkomende winterverblijfplaatsen in Fort 4. Door het plaatsen van aangepaste ramen en deuren met invliegopeningen zal een stabiel microklimaat verkregen worden. Ook behoud en renovatie van 2 watergangen en het verhogen van de luchtvochtigheid in een drietal ruimten wordt voorzien. Fort 4 is een gekend leefgebied en overwinteringslocatie , Aangezien de werken plaatsvinden in beschermde contre-escarpes, gangen en ruimten van het fort werd ook een akkoord met Onroerend erfgoed gesloten over de keuze van het type deuren om deuren.

Toegekende subsidie: € 16.450

16.    PSN2018/17 BIJKOMENDE HERSTELMAATREGELEN VOOR AFSTEMMING DOELSTELLINGEN ROERDOMP EN RIVIERDONDERPAD/KLEINE MODDERKRUIPER OP DOMEIN KRABBELS IN ZANDHOVEN
Provincie Antwerpen zal in domein Krabbels te Zandhoven herstelmaatregelen nemen die gevat worden door de soortenbeschermingsprogramma’s Roerdomp en Beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. Er wordt ook een bijdrage geleverd aan het habitattype 3260 - ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetaties. De voorziene maatregelen zijn aanvullingen op eerdere maatregelen (project 2016) en focussen op het herstellen van het beekprofiel zodat er afwisselend diepe en ondiepe plekken worden gecreëerd. Door gebruik van breuksteen worden er holtes (vooral voor rivierdonderpad) gecreëerd en ontstaat er meer variatie in het stromingspatronen. Bijkomend gaat het om ingrepen die ervoor zorgen dat de doelen voor roerdomp en vissoorten afgestemd geraken aangezien deze interfereren. Projectspecifieke maatregelen betreffen de aanleg van regelbare schuiven op inlaten, het voorzien van inlaten  en uitlaten op de vijvers, het herprofileren van een gracht, oeverherstel, verwijderen van wilgen in de vijvers, het rooien van aanplantingen en bomen, het aanpassen van de beekbodem, de aanleg van een slibvang, het aanbrengen van breuksteen op de bodem, en het vernieuwen van de brug over de krabbelsloop om deze aan te passen aan het door de vistrap verhoogde beekpeil.

Toegekende subsidie: € 237.783,68

17.    PSN2018/18 KWALITEITSVERBETERING ACTUEEL BOSHABITAT 91E0 EN KWALITEITSVERBETERING LEEFGEBIED VLEERMUIZEN EN LEEFGEBIED KLEINE MODDERKRUIPER
In gemeente Ranst zal een private eigenaar (Arnaud della Faille de Leverghem) op eigen gronden in SBZ gebied ‘BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ kwaliteitsverbetering betrachten van elzenbroekbos (habitattype 91E0, waarvoor in dit SBZ uitbreidings- en kwaliteitsdoelen gesteld werden) door het uitvoeren van een rigoureuze exotenbestrijding (rhododendron) en het machinaal en manueel kruidruimen van greppels om de hydrologie te verbeteren. Het project geeft op deze manier mee invulling aan meerdere gestelde prioritaire inspanningen uit het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ. De maatregelen komen ook verschillende vleermuissoorten ten goede en het gebied is eveneens leefgebied voor kleine modderkruiper.

Toegekende subsidie: € 18.711,80

18.    PSN2018/19 HOF TER MELIS KWALITEITSVERBETERING LEEFGEBIED VLEERMUIZEN EN KWALITEITSVERBETERING ACTUEEL BOSHABITAT BUITEN SBZ
Bvba Maisay zal in Londerzeel en Antwerpen op eigen gronden nabij SBZ gebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen een project uitvoeren dat bijdraagt aan de doelen voor 91E0, kamsalamander en vleermuizen. Binnen een bosgebied van ongeveer 57ha, waar kamsalamander reeds aanwezig is, zal gewerkt worden aan optimalisering van het bestaand boshabitat. De maatregelen gaan van kapwerken op een deel van de historische rabatten, over herstel van de waterhuishouding door oa het plaatsen van regelbare stuwen en slibruiming, tot het rigoureus bestrijden van aanwezige en woekerende exoten (rhododendron) en aanpakken van de ijskelder met het oog op inrichting voor vleermuizen.

Toegekende subsidie: € 73.370,40

19.    PSN2018/20 GEMEENTEHEIDE EN OOSTMALSE WEG: ONTSNIPPERING LEEFGEBIED KAMSALAMANDER, POELKIKKER EN HEIKIKKER
Gemeenten Beerse gaat op eigen terreinen in SBZ gebied ‘BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ ontsnipperingsmaatregelen nemen voor heikikker, poelkikker en kamsalamander. Deze soorten zijn doelsoorten voor dit SBZ en de nabijgelegen kamsalamanderhabitats. De ontsnippering van het leefgebied is vermeld als prioritaire inspanning in het aanwijzingsbesluit voor deze speciale beschermingszone en wordt gerealiseerd door het plaatsen van amfibiëntunnels. Om de functie als stapsteen tussen de noordelijke (DG 2b van de SBZ) en zuidelijke natuurgebieden (deelgebied 2a van de SBZ) beter te ontwikkelen wordt in het openbaar bos 'Gemeenteheide' eveneens een corridor doorheen de homogene naaldhoutbestanden voorzien. Ook rugstreeppad zal mee profiteren van deze inrichting.

Toegekende subsidie: € 136.364

20.    PSN2018/21 VENHERSTEL HOGE HEIDE, RIJKEVORSEL
Bosgroep Kempen Noord vzw zal in samenwerking met de private eigenaar in de Hoge Heide te Rijkevorsel, perifeer aan Het Blak, een project realiseren rond venherstel (hier habitattype 3130) in functie van poelkikker en heikikker. Deze maatregel levert een belangrijke bijdrage aan de goede staat van instandhouding van de metapopulatie. Expertenadvies vanuit INBO werd in het opzet van het project dan ook meegenomen. De werken zelf focussen op het nastreven van een goede waterkwaliteit (oa slibruiming) en –kwantiteit, behoud van de oeverkruidvegetaties en ondergedoken waterplantenvegetatie met ondiepe zonbeschenen plaatsen, gefaseerd kappen van bomen en struiken in de randzones, ontwikkeling van gunstig landhabitat rondom de waterpartij (oa klepelen), en verzekeren van een lage abundantie van de vispopulatie. De noodzakelijke opvolging wordt verzekerd binnen de context van een natuurbeheerplan.

Toegekende subsidie: € 85.405,20

21.    PSN2018/22 VENHERSTEL ROMMENSBOS, HOOGSTRATEN
In Hoogstraten zal de bosgroep Kempen noord binnen SBZ gebied ‘BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’ aan venherstel werken, waarvan soorten zoals poelkikker en gevlekte witsnuitlibel zullen profiteren. Het projectgebied betreft een hoogveenrelict met delicate natuurwaarden en het projectvoorstel werd dan ook eerst begeleid door INBO en de provincie. Het Rommensbos is een stapsteen tussen drie SBZ gebieden waarbij een taakstelling is gesteld naar witsnuitlibel en waar satellietpopulaties nodig zijn. De maatregelen voor verbetering van het leefgebied van poelkikker betreffen het nastreven van een goede waterkwaliteit en een stabiel waterpeil, het behoud van de ondergedoken waterplantenvegetatie met ondiepe plekke, het gefaseerd kappen van bomen en struiken in de randzones en de ontwikkeling van gunstig landhabitat rondom de waterpartij met voldoende beschutting en zonder overstroming. Maatregelen voor optimalisatie van het leefgebied van gevlekte witsnuitlibel zijn opnieuw het zorgen voor een goede waterkwaliteit door tegengaan van vermesting en verzuring met oa het cyclisch verwijderen van waterplantenvegetatie com verregaande successie te vermijden en een jonge verlandingssituatie te creëren, en het behoud van enkele bomen en struiken in de buurt van voortplantingsplaats.

Toegekende subsidie: € 42.044

22.    PSN2018/23 KWALITEITSVERBETERING LEEFGEBIED VAN DE KAMSALAMADER IN OMGEVING HERTBERG
De Provincie Antwerpen gaat in Herstel en Antwerpen een project starten met het oog op kwaliteitsverbetering van het leefgebied voor Kamsalamander in omgeving Hertberg. Recent werd daar een nieuwe populatie ontdekt, die echter kwijnend is. Door het creëren van nieuwe poelen binnen de 400m van de bestaande poel (buiten de scope van de PSN) en door het plaatsen van amfibietunnels met bijhorende geleidingswanden worden extra stapstenen gecreëerd voor de kamsalamander.

Toegekende subsidie: € 94.689,15

23.    PSN2018/24 HERSTELBEHEER VOERVIJVER
In Tervuren zal de Koninklijke Schenking herstelmaatregelen nemen ten behoeve van habitattype 3150 (voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie). Concreet zal de Voervijver (voormalig, verland open water), die ongeveer 1ha groot is, daarom aangepakt worden door optimalisatie van de waterhuishouding (installatie van pompen), het droogleggen van de vijver en het uitvoeren van een slibruiming, het herprofileren en plaggen, en het kappen van opslag inclusief onstronken. Een deel van het ontwaterde slib zal nadien nog gebruikt worden als secundaire brandstof op een plantenkwekerij. De optimalisatie van de waterhuishouding is voor het SBZ opgenomen als prioritaire inspanning in het aanwijzingsbesluit.

Toegekende subsidie: € 304.009,02

24.    PSN2018/25 BOSRANDBEHEER EN HERSTEL VAN DROGE/NATTE HEIDE I.F.V. GLADDE SLANG EN HEIKKIKKER
Gemeente Lanaken gaat binnen SBZ gebied ‘BE2200035 Mechelse heide en de vallei van de Ziepbeek’ een project uitvoeren dat focust op het creëren van corridors tussen twee belangrijke valleisystemen in functie van Gladde slang en heikikker. Het project werd bij de uitwerking mee begeleid door ANB en voldoet ook aan de voorwaarden en maatregelen binnen het soortbeschermingsprogramma voor gladde slang. Werken die voorzien worden zijn grootschalige exotenbestrijding (Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik), stronkenfrezen en bosfrezen, klepelen van houtopslag, plaggen met afvoer, inbrengen van bufferende stoffen (bekalken), dichten van afwateringsgrachten en greppels. Op deze manier worden ook deelhabitats van droge en natte heide (habitattypes 4010 en 4030) en heischraal grasland (6230).

Toegekende subsidie: € 101.543

25.    PSN2018/26 BELS BROEK EN HEIDE: BEGRAZING OP DE LANDDUINEN VAN BEL
Natuurpunt zal te Geel, binnen SBZ gebied ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor’ door middel van de installatie van een begrazingsbeheer, werken aan het herstel van landduinhabitats (2310, 2330), vochtig heischraal grasland (6230_hmo), oeverkruidgemeenschappen (3130_aom) en optimalisering van het leefgebied voor boomleeuwerik, poelkikker, heikikker en gevlekte witsnuitlibel. Werken die voorzien worden zijn ondere andere het afgraven van de fosfaatverzadigde bouwvoor met afvoer volgens de code van de goede praktijk en voorafgaand verwijderen van aanplanten; en het plaatsen van een zware ursusdraad en andere infrastructuur noodzakelijk voor de installatie van vier verschillende begrazingsblokken en om de overrecreatie beter te geleiden. Ook kappen van opslag zal worden uitgevoerd.

Toegekende subsidie: € 65.901,65

26.    PSN2018/28 DAMVALLEI
Binnen SBZ gebied ‘BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ gaat Natuurpunt in de Damvallei te Laarne en Destelbergen een project uitvoeren rond kwaliteitsverbetering in beheer en waterkwaliteit voor habitats 3150 en 7140 met ook plaatselijk herstel van de hydrologie; het omvormen van populierenbos naar boshabitat. (91E0 met 6430_bz (bosrand), en het realiseren van aaneengesloten moeras- en graslandcomplexen (mozaiëk van verschillende graslandhabitats en regionaal belangrijke biotopen in functie van habitattypische fauna. Hiermee wordt invulling gegeven aan diverse prioritaire inspanningen die vermeld zijn in het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ.
De werken in ‘De Bochten’ gaan van bosrandbeheer (verwijderen van bomen- en struikopslag over een breedte van 7m op de oevers van de turfputten en een sloot) over ontstronken (In de zoom van 7m worden de stronken gefreesd om een toekomstig ruigtebeheer mogelijk te maken), exotenbestrijding (verwijderen, uitgraven en afvoeren van aangeplante exoten bij voormalig weekendverblijf), verwijderen van de betonplaat van een voormalig weekendverblijf, tot het  ruimen van een sloot, een poel en een greppel. In ‘Scheldekant’ wordt een nieuwe afrastering met draadpoorten geplaatst voor het instellen van een hooiweidebeheer en het uitsluiten van overrecreatie.

Toegekende subsidie: € 22.140

27.    PSN2018/29 DE VENNEN: HERSTEL VAN EEN KLEINSCHALIG VALLEILANDSCHAP
In Balen zal Natuurpunt in het SBZ gied ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor’ maatregelen nemen met het oog op herstel van een kleinschalig valleilandschap en de daaraan gebonden vegetaties in natte voedselarme sfeer zoals veldrus- en venvegetaties. De habitattypes waar rond gewerkt wordt zijn 7140_meso (mineraalarm overgangsveen) en 6410_ve (basenarm molinion grasland, veldrustype). Het project geeft hierdoor mee uitvoering aan de SBZ doelen en de daarin opgenomen zogenaamde ‘prioritaire inspanningen’ voor dit deelgebied. De werken zelf omvatten een kappen (kaalkap) van opslag, ontstronken, klepelen en een inrichtende maaibeurt.

Toegekende subsidie: € 83.450,35

28.    PSN2018/30 HABITATUITBREIDING 4030 EN KWALITEITSVERBETERING VAN 9190, 4030, 4010, 3130 EN RBB_MR
In SBZ ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ zal Natuurpunt in het gebied gekend als ‘De Maat Den Diel’ te Mol, zich met dit project inzetten voor kwaliteitsverbetering (ook door uitbreiding, voor habitat 4030) van voornamelijk droge en vochtige heidehabitat (4030, 4010) met vennen (3130) wat een invulling van de natuurdoelen is voor dit SBZ.
In kader van de verdere omvorming van naaldhoutbestanden naar habitat 9190 (zuurminnend eiken-berkenbos op zand) zal ook een exotenbestrijding (amerikaanse vogelkers)uitgevoerd worden. Door het installeren van een begrazingsbeheer (plaatsen afrastering) wordt ook gemikt op ontwikkeling van een rietmoeras (rbb_mr) aan de rand van de plas. Er wordt ook een afscherming van de aflaat op de plas voorzien, ter vrijwaring van verstopping door bever.

Toegekende subsidie: € 73.694,86

29.    PSN2018/31 HABITATHERSTEL VAN GLANSHAVERHOOILAND (6510) EN HYDROLOGISCH HERSTEL DE MAAT IFV 6510, 3130
Nog in Mol zal Natuurpunt eveneens in SBZ ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ in het gebied van De Maat werken aan hydroligsch herstel en habitatherstel van glanshaverhooiland (6510) en ven (3130). Het project beantwoordt hiermee aan de taakstelling voor 6510 die in het aanwijzingsbesluit van dit SBZ is opgenomen als zeer belangrijk. De maatregelen betreffen het uitgraven of ruimen van greppels, het plaatsen van specifieke stuwen om vloeiweiden te beheren (twee schuifstuwen om taploop te controleren, twee dijkstuwen om bevloeiing te starten en 11 zoefstuwen op de vloeiweide), het uitvoeren van maaiwerken, het herstel van de historische dijk, het kappen van opslag, en ontstronken.

Toegekende subsidie: € 79.390,76

30.    PSN2018/32 BIOTOOPVERBETERING KNOFLOOKPAD BRONGEBIED DOMMEL DEEL 1
In SBZ gebied ‘BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode en BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ gaat Natuurpunt via dit project in brongebied Dommel (te Peer en Hechtel-Eksel) een biotoopverbetering realiseren voor Knoflookpad. De inspanningen hebben ook betrekking op heidehabitats (4030 en 4010), psammofiele heide (2310) en open grasland op zandduin (2330) en eikenberkenbos op zand (9190). Het project omvat een resem maatregelen om verschillende kleinere snippers in te richten en op die manier voldoende variatie te krijgen in het leefgebied. Daarmee wordt invulling gegeven aan een prioritaire inspanning uit het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ en hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan het soortbeschermingsprogramma voor knoflookpad en heivlinder. De ingrepen komen ook tegemoet aan de leefgebied kwaliteitsvereisten voor gladde slang. Andere soorten die meeliften zijn rugstreeppad, kamsalamander, nachtzwaluw, boomleeuwerik en ook flora zoals drijvende waterweegbree.

Concreet zullen aan de oude postbaan twee poelen aangelegd worden waarbij een klein deel van de grond benut wordt om de ingang van het perceel te verstevigen en waarbij een slagboom geplaatst zal worden om het gemotoriseerd vervoer tegen te houden. Aan de Helchterensedijk zal 7ha droge heide  in mozaiek met psammofiele heide en open zand (4030+2330+2310) herstel worden via bosfrezen en plaggen. Aansluitend wordt een begrazing opgestart waarbij gebruik gemaakt wordt van het reeds aanwezige raster.Aan de Grote baan betreft het herstel van duingrasland en open zand (2330+2310), heischraal grasland (6230) en bloemenrijk grasland via het verwijderen van houtige opslag, en het plaggen, ontstronken en chopperen van de grasmat. Een inrichtende maaibeurt zal 1 jaar na de inrichtingswerken uitgevoerd worden. Verder wordt een poel aangelegd en een vangkraal voor begrazingsrunderen geplaatst. Aan de Broekstraat worden nog 2 poelen aangelegd met hergebruik van grond op het fosfaatrijke perceel. Er zal een kleine verhoging in het landschap gecreëerd worden waarbij diepere fosfaatarme grondlagen bovenaan geplaatst worden zodat deze zone ook kan dienen als landbiotoop voor knoflookpad. Een zeer fosfaatrijk grasland zal met hetzelfde doel omgevormd worden naar bloemenrijke, via ploegen, frezen en inzaaien. Tussen de akker en het resterende weiland en rondom de poelen wordt een raster gezet en bijhorende begrazingsinfrastructuur. Als beschutting voor de amfibieën wordt een aanplant van een houtkant voorzien, maar ook ifv van winterhabitat . In de Tettelveldweg tot slot, wordt eveneens een poel aangelegd en uitgerasterd. Hier wordt ook een oude drinkput verwijderd. Het landhabitat voor knoflookpad zal ingericht worden door de eigenaar van een aanleunend perceel op eigen kosten, in de vorm van bloemenakkertjes. De bestaande dubbele raster wordt deels verzet en deels vervangen.

Toegekende subsidie: € 191.895,41

31.    PSN2018/33 BIOTOOPVERBETERING KNOFLOOKPAD BRONGEBIED DOMMEL DEEL 2
In aanvulling op het andere project in hetzelfde SBZ gebied maar op andere percelen te Peer en Houthalen-Helchteren, gaat Natuurpunt werken aan biotoopverbetering voor knoflookpad. De doelstellingen naar habitats en soorten blijven dezelfde maar vertalen zich in andere werkzaamheden. In Peer zal een bosrand ingericht worden door middel van een exotenbestrijding, een kaalkap met afvoer van het hout, het kappen van opslag, chopperen, het stapelen van kruinhout, en het graven van een poel. Te Hechtel-Eksel betreft het eveneens een bosrand, die zal aangepakt worden door exotenbestrijding, kaalkap en afvoer hout, kappen van opslag, chopperen, plaggen, afgraven en afvoeren van de minerale bodem, en stapelen van kruinhout.

Toegekende subsidie: € 39.165,13

32.    PSN2018/34 FORT VAN ERTBRAND: INRICHTING ALS OVERWINTERINGSPLAATS VOOR VLEERMUIZEN
In het Fort van Ertbrand te Kapellen, gelegen in SBZ gebied ‘BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ voorziet Natuurpunt met dit project de inrichting van een overwinteringsplaats voor diverse vleermuissoorten. Het fort is reeds actueel leefgebied in zowel zomer als winter, maar werd het werd tot op heden nog niet aangepast en ingericht om het geschikter te maken en er bestaat ook geen echt landschapsbeheer waardoor. Op deze manier grijpt men de kans om de kwaliteit van het leefgebied flink te optimaliseren. Het projectvoorstel is ook onderbouwd door een voorafgaand zwermonderzoek (1 jaar) en wintertellingen. Wat de werken betreft gaat het om creëren van een stabieler klimaat en zorgen voor een voldoende hoge luchtvochtigheid. Concreet worden ramen en verschillende openingen dichtgemaakt, toegangen van watergangen opengemaakt, zand uit de watergangen gehaald, een metalen inbraakbestendige deur geplaatst, wordt een toegangspoort hersteld, worden pijpen in het plafond gedicht, swaenenboxen geïnstalleerd, schuilplaatsen gecreëerd door middel van boren of slijpen, metalen traliewerk geïnstalleerd, openingen tussen gangen gemaakt, en nestboxen voorzien. Verder zal de in het fort gekomen exotenbeplanting (rhododendron) aangepakt worden door het afzagen en verhakselen, inclusief nabehandeling.

Toegekende subsidie: € 99.092,71

33.    PSN2018/35 HABITATHERSTEL DE LANGDONKEN EN GOOR-ASBROEK 2018
Natuurpunt gaat in Herselt binnen speciale beschermingszone ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor een project uitvoeren rond habitatherstel in de Langdonken en Goor-Asbroek. Het betreft een gebied met voormalige weekendvijvers in landschap met veel herstelpotentieel. Het project omvat acties die opgedeeld zijn in twee deelgebieden. In het ene deel ligt de focus op herstel van ven (3130) en daarmee ook toename van de oever en verlandingsvegetatie (7140_cl), in het ander deel op herstel van 9120. Ook rond droge en natte heidehabitats wordt gewerkt. De werkaamheden betreffen kappen van opslag met afvoer van alle houtige materiaal,, ontstronken, het herprofileren van de vijvers, het leegpompen van de vijvers met daarna een slibruiming, afgraven van een ophoging, verwijderen van afrastering en afbreken van de overblijfselen van het weekendverblijf. Hiermee geeft het project invulling aan prioritaire inspanningen en uitbreidingsdoelen zoals vermeld in de S-IHD of specifieke instandhoudingsdoelstellingen.

Toegekende subsidie: € 44.345,85

34.    PSN2018/36 PSN 2018 GRIESBROEK: VAN COWBOYDORP NAAR BROEKBOS
In Balen start Natuurpunt een project om in een terrein dat voorheen voor recreatie (cowboydorp) diende en ingericht was, broekbos (habitattype 91E0_meso) te creëren. Voor het gebied werd een taakstelling vastgelegd naar grote robuuste kernen alluviaal bos. Het PSN project de resterende afbraak van constructies en materialen. Daarbij zal men structuurrijkdom aanbrengen door het installeren van hakhoutbeheer aan de perceelskanten. Op die manier kan een mantelzoom ontstaan met aspecten van habitat 6430 (voedselrijke, soortenrijke ruigte). Centraal op het perceel wordt niet meer ingegrepen zodat successie de vrije loop gelaten kan worden en ook dood hout krijgt een plaats. De maatregelen betreffen het verwijderen van de oude inrichtingen (gebouw), het verwijderen van teerhoudend asfalt en het afgraven tot op oorspronkelijk maaiveld met afvoer grond.

Toegekende subsidie: € 53.758,40

35.    PSN2018/37 HAGEVEN, HERSTEL DOMMELMOERAS
Te Lommel en Neerpelt gaat Natuurpunt, binnen speciale beschermingszone (SBZ) ‘BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen’ in het Hageven inrichtingswerken uitvoeren in een projectgebied van ongeveer 58 ha, ten behoeve van enerzijds Roerdomp (actueel leefgebied) en anderzijds herstel van verboste duinvegetaties. Betrokken habitat is kalkhoudend moeras met galigaanvegetatie (7210). Er wordt hiermee invulling gegeven aan meerdere zogenaamde ‘prioritaire inspanningen’ uit het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ. De werken betreffen kaalkap en afvoer van hout (op het landduin, kappen van dennen) en ontstronken (stobbes gekapte dennen), plaggen van de strooisellaag op landduin, plaggen in functie van herstel van waterrietland (gemeentevijver), het plaatsen van een raster rond de broedzone van roerdomp (inclusief poorten), het rooien en afvoeren van bomen en struiken in de overgangszone natte heide en dommelmoeras, bosklepelen met een rupsmaaier, afplaggen van de werfzone met behoud van microreliëf en de loop van de toevoersloot, het verwijderen van bomen en struiken aan de provincievijver, afgraven van de verhoogde vijveroever, en het plaatsen van een ‘beverveilige’ sluis. Ook soorten zoals woudaap, bruine kiekendief, heikikker en poelkikker zullen mee profiteren van deze inrichtingen.

Toegekende subsidie: € 144.350,11

36.    PSN2018/38 DRINGENDE EXOTENBESTRIJDING IN COMBINATIE MET VIJVERHERSTEL IN HET WIK
Natuurpunt voert in Genk, binnen SBZ gebied ‘BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ een project uit in kader van vijverherstel (habitat 3130). Betrokken andere habitattypes zijn verlandingsvegetaties (7140 ) en natte heide (4010) en daarnaast is het gebied ook leefgebied van Woudaap. Voor dit SBZ gebied werden prioritaire inspanningen en acties 2020 opgenomen voor wat betreft herstel van waterrijke habitats en leefgebied voor moerasvogels. De maatregelen betreffen droogpompen van de vijver 'Groot Wik', ontslibben van de vijver met afvoer van het slib, afvissen en bepoten met vis, verhogen van de vijverbodem verhogen tot de diepte van de monnik, handmatig verwijderen van grote waternavel met twee jaar intensief handmatig nabeheer om eventuele verdere besmettingen te vermijden, verbeteren van de monniken, openkappen van de houtige opslag in de toevoergracht, en het vernieuwen van de watertoevoerconstructie.

Toegekende subsidie: € 241.234,17

37.    PSN2018/40 KESTERHEIDE (2018)
In de speciale beschermingszone ‘BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ voorziet Natuurpunt in Gooik in Kesterheide via dit project maatregelen ter herstel en uitbreiding van habitats 9130 (eiken-beukenbos met wilde hyacint), 9120 (eiken-beukenbos op zure bodem) en 6510 (glanshavergrasland) en daarmee ook optimalisering van het leefgebied voor zwarte specht en vleermuizen. De projectdoelstellingen geven hiermee ook uitvoering aan twee prioritaire inspanningen uit het aanwijzingsbesluit voor deze speciale beschermingszone, al worden de grotere beplantingen (kunstmatige verjonging op twee zones voor in taal 4,7 ha) buiten de PSN gerealiseerd. De werken variëren van het verwijderen van oude rasterdelen en het plaatsen van een nieuw raster in functie van nabegrazing met schapen; het verwijderen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, tamme kastanje en paplaurier inclusief nazorg het jaar nadien; het verwijderen van stronken door frezen of uittrekken in zones zonder wilde hyacint; en de afbraak van gebiedsvreemde constructies waaronder een oude stal, een vervallen schapenhok, een werfkeet en septische put.

Toegekende subsidie: € 24.026,53

38.    PSN2018/41 KLEINE NETEVALLEI-SCHUPLEER: HERSTEL RUIGTE EN ALLUVIAAL BOS DOOR OMVORMING GRIJZE INFRASTRUCTUUR
Binnen SBZ gebied 'BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ zal Natuurpunt te Lier, Ranst en Vorselaar maatregelen nemen ter herstel van alluviaal bos (habitat 91E0), moerasbos (rbbSf) en voedselrijke, soortenrijke ruigte (6430). Het projectgebied betreft verspreide percelen met weekendverblijven. Binnen de deelgebieden van het SBZ bestaat een hoge taakstelling naar alluviaal bos 91E0, en het project geeft met de maatregelen mee invulling aan prioritaire inspanningen zoals vermeld in het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ. De werken betreffen het afbreken van voormalige weekendverblijven samen met het verwijderen van aangebrachte aanplanten, en het leegpompen, afvissen en dempen van vijvers verspreid over verschillende percelen te Lier, Rans en Vorselaar.

Toegekende subsidie: € 36.519,82

39.    PSN2018/43 URGENTIEPLAN KAMSALAMANDER KLEIPUTTEN TERHAGEN
In het gebied van de Kleiputten in Terhagen (Rumst en Boom) zal Natuurpunt, naast een eerder ISN project uit 2017, bijkomend werken uitvoeren met het oog op verbetering van het leefgebied en dus behoud en uitbreiding van de aanwezige populatie Kamsalamander die in minder gunstige staat van instandhouding verkeert. De maatregelen draaien rond het terugdringen van successie (kappen van opslag, ontstronken door frezen of uittrekken van bomen en opslag), het herstellen van de laagtes en poelen (herprofileren van oevers, slibruiming met afvoer, droogpompen en wegvangen in 1 plas, het stuwbaar maken van water), en opruimen en afvoeren van afval van de voormalige kleinijverheid.

Toegekende subsidie: € 23.450,65

40.    PSN2018/44 HABITATHERSTEL VOOR BRUINE KIEKENDIEF IN KREKEN VAN SALEGHEM
In dit gebied te Sint-Gillis-Waas gaat Natuurpunt aan habitatherstel voor Bruine kiekendief werken door in drie verschillende gebieden (St-Jacobsgat, Panneweel en Rietlandkreek) kreken te herstellen. Bedoelde habitattypes zijn 7140 (overgangs- en trilveen), 7210 (galigaanvegetaties in nat kalkmoeras of oever op kalkhoudende bodem), boszoom van 91E0_vm (mesotroof elzenbroekbos), kleine zeggenvegetaties (rbbMs) en rietmoeras (rbbMr) voor Bruine Kiekendief en Blauwborst. In St-Jacobsgat worden aangeplante knotwilgen en wilgenopslag verwijderd met afvoer van het materiaal. De wortels daarbij gefreesd om nadien een cyclisch maaibeheer te installeren, in combinatie met kleinere zones van jong riet voor libellen. In Panneweel worden de spontaan ingekomen wilgen en –opslag gekapt waarbij de stronken eveneens gefreesd of uitgetrokken worden. Na het verwijderen van de houtopslag zal de sliblaag geruimd en afgevoerd worden. Ook wordt er geplagd tot op de minerale bodem. Tot slot worden in de Rietlandkreek eveneens spontaan ingekomen wilgen gekapt met verwijdering van de wortels.

Toegekende subsidie: € 32.737,15

41.    PSN2018/46 MALESBROEK 2018: VAN WEEKENDVIJVER NAAR BROEKBOS
In het Malesbroek te Geel, in de speciale beschermingszone ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor’ voert Natuurpunt een project uit om van een voormalige weekendvijver naar matig voedselrijk broekbos (habitattype 91E0_meso) te evolueren. Het project geeft invulling aan meerdere prioritaire inspanningen, vermeld in het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ gebied. Wat de werken betreft zal er opslag gekapt en verwijderd worden met behoud van het wilgenstruweel maar mogelijk. De vijver zal worden leeggepompt met voorafgaandelijk afvissen vooraleer grond ingestoten wordt om de vijver te dempen. Het instoten gebeurt met een deel van de grond die vrijkomt door afgraaferken tot op het oorspronkelijk maaiveld. Op de overige grond wordt de organische toplaag afgegraven en afgevoerd.

Toegekende subsidie: € 8.483,47

42.    PSN2018/47 SMISSELBERGEN: HOOGVEEN- EN BOSHERSTEL
In Hoogstraten gaat Natuurpunt in het natuurgebied Smisselbergen werken aan hoogveen- en bosherstel. Het gebied bevat natte heide- (4010) en hoogveenrelicten (7140_oli oligotroof en zuur overgangsveen) en de focus van het project ligt op herstel van leefgebied voor witsnuitlibel als stapsteen vermits de regionale staat van instandhouding zeer ongunstig is. Ook de corridorfunctie tussen SBZ gebieden Elsakker en Wortel-Kolonie speelt, waarbij er brede corridors in bossfeer (habitattypes 9190 en 9120) aangelegd worden (mantelzoom) waarvan vleermuizen profiteren. Ook Wespendief zal meeliften op de inrichtingen binnen dit project. Concreet wordt er gekapt en geplagd op veen en in de bosrand, worden stronken gefreesd, maaisel opgebracht om standplaatsgeschikte en typische soortenflora te krijgen, en zal rhododendron bestreden worden. Later en buiten dit PSN project wordt nog overwogen om bufferende stoffen in te brengen (combinatie kalk én steenmeel), na evaluatie van bijkomend onderzoek.

Toegekende subsidie: € 90.295,70

43.    PSN2018/49 HABITATHERSTEL EN -UITBREIDING VOOR RIVIERDONDERPAD IN DE STEENBERGSE BOSSEN
In Zottegem zal Natuurpunt binnen SBZ gebied ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ binnen habitat 91E0 leefgebied van Rivierdonderpad in de Steenbergse bossen. Dit project gaat daardoor mee invulling geven aan een prioritaire inspanning uit het aanwijzingsbesluit voor dit SBZ. Naast Rivierdonderpad zal ook beekprik mee profiteren van de inrichting die eenvoudige maar efficiënte maatregelen omvat zoals het plaatsen van dood hout en steenbestortingen, conform maatregelen die in het handboek voor beheerders deel II ‘soorten’ beschreven staan voor deze soorten. Concreet betreft het projectgebied een deel van de Traveinsbeek-Erwetegembeek. De provincie zal nadien verder instaan voor het onderhoud en het duurzaam beheer wordt verankerd in het natuurbeheerplan Steenbergse bossen.

Toegekende subsidie: € 3.600

44.    PSN2018/50 MOLSE NETE (2018): HERSTEL VAN EEN VALLEILANDSCHAP MET BROEKBOS EN TURFPUTTEN
Natuurpunt start te Geel, binnen SBZ gebied ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor’ een project met het oog op herstel van mesotroof elzenbroekbos (91E0_meso), voedsel- en soortenrijke ruigte (6430) en een vijvers met rijke waterplantenvegetatie (3150). Het project is gelijkaardig aan andere herstelprojecten in het LIFE Grote Nete waarbij ex-weekendterreinen vernatuurlijkt worden. De werken zelf omvatten het kappen van opslag met afvoer van het materiaal, het afgraven en afvoeren van de organische toplaag, het afgraven van overige grond tot op het oorspronkelijk maaiveld en instoten van de grond in de vijver. In een werkzone 1 wordt een vijver gedempt met voorafgaandelijk afvissen en in een tweede werkzone worden exotische en bodemwoelende vissen afgevist. Oevers zullen worden aangeschuind nadat de opslag is verwijderd. In beide werkzones worden eveneens constructies afgebroken waarbij ook een deel asbesthoudend materiaal is. Tot slot wordt Snoek op de vijver teruggeplaatst om een ecologisch evenwicht te verkrijgen.

Toegekende subsidie: € 12.943,23

45.    PSN2018/51 GRASLANDHERSTEL MOMBEEKVALLEI ALKEN
Te Alken zal Natuurpunt in de Mombeekvallei binnen het SBZ gebied ‘BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ werken aan herstel van glanshavergrasland (habitat 6510). Het projectgebied omvat ongeveer 2,5 hectare en hierbinnen worden, naast het lopende LIFE Haspengouw project, maatregelen genomen die ook zijn opgenomen in het S-IHD rapport en het aanwijzingsbesluit met het oog op herstel van glanshavergraslanden. De werken gaan van het plaatsen van een raster en draadpoorten ifv begrazing, over de aanleg en het herstel van hoofd- en buffergreppels en het omleggen van een gracht, over het plaatsen van terugslagkleppen, tot het kappen van verspreide opslag, het frezen van de stronken en chopperen.

Toegekende subsidie: € 15.681,60

46.    PSN2018/52 GRASLANDHERSTEL NIETELBROEKEN
In de speciale beschermingszone (SBZ) ‘BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ gaat Natuurwerken in de Nietelbroeken te Diepenbeek maatregelen nemen ten behoeve van habitatherstel voor 6510 glanshavergrasland, 6230 heischraal grasland en potentieel zelfs 6410 blauwgrasland. De Nietelbroeken herbergen ook leefgebied van Kamsalamander en Bechsteins vleermuis. De werken zijn verspreid over vier werkzones en omvatten het lokaal herstel van de hydrologie (hoofgreppen en kleine greppels) met gedeeltelijk afvoer van het ruimingsmateriaal voor de hoofdgreppel, maaiklaar maken van terreinen door kappen van opslag, stronkenfrezen en afharken/chopperen, het lokaal herprofileren van het terrein, het omvormen van populierenaapnlant met slechte kwaliteit naar grasland , het chopperen van de vervilte grasmat, het herprofileren van een poel, het plaatsen van een klein raster met draadpoort, het herstel van een houtkant en hakhoutstruweel door het terugzetten vanstruweel, het kappen van hoge bomen en het stapelen van hout. De maatregelen geven hiermee invulling aan prioritaire inspanningen rond het realiseren van aaneengesloten complexen van graslandhabitats in bocagelandschap en rond het realiseren van aangesloten beekdalmozaïek van moeras- en natte graslandencomplexen met ruigte en broekbosjes.

Toegekende subsidie: € 24.373,45

47.    PSN2018/53 LIFE+ OOSTKUSTPOLDERS - INRICHTING POLDERGRASLANDEN
Natuurpunt investeert in een project in de oostkustpolders. Het projectgebied is gelegen in BE2500002 Polders en ligt verspreid over 4 poldercomplexen aan de Oostkust, zijnde de Zwaanhoek, Uitkerkse Polder, Ter Doest en Stadswallen van Damme. Deze poldercomplexen bestaan uit afwisselend hoger gelegen poldergrasland van voornamelijk Rbb Kam (kamgraslanden) en overgangen naar Rbb Zil (zilverschoongraslanden). Op de lager gelegen delen komen de habitats 1330 'Binnendijkse slikken en schorren' en in mindere mate 1310 'zilte graslanden' voor. Vooral de zilte habitats 1310 en 1330 zijn uitzonderlijk goed ontwikkeld in Ter Doest. De werken focussen zich voornamelijk op het herstel van de hydrologie en betreffen het plaatsen van een begrazingsraster, het uitgraven of ruimen van greppels, het afgraven van de geëutrofieerde bovenlaag om zo een uitbreiding van het zilt grasland te bekomen, de inrichting van een extra rietzone door afgraving, het plaatsen van een hooilandpomp inclusief de voorbereidende werken voor de plaatsing. Deze werken geven invulling aan volgende prioritaire inspanningen realisatie kerngebieden zilte graslanden en het behoud van poldergraslanden.

Toegekende subsidie: € 396.222,22
 

48.    PSN2018/54 NATUUR IN HET HISTORISCH KUSTPOLDERLANDSCHAP
Natuurpunt voert een project uit in het historisch kustpolderlandschap. Het projectgebied is gelegen in BE2500002 Polders en is verspreid over 4 historische poldercomplexen aan de Oostkust: Keygnaert, Zwaanhoek, Uitkerkse Polder en Stadswallen van Damme. Het project geeft invulling aan volgende prioritaire inspanningen van het SBZ-gebied: realisatie van kerngebieden zilte graslanden, behoud poldergraslanden en overwinterende vogels. De eerder genoemde poldercomplexen bestaan uit afwisselend hoger gelegen poldergrasland van voornamelijk Rbb Kam (kamgrasland) en overgangen naar Rbb Zil (zilverschoongrasland). Op de lager gelegen delen komen de habitats 1330 'binnendijkse slikken en schorren' en kleinere oppervlaktes 1310 'zilte graslanden' voor. Er wordt een raster geplaatst om de moerasbossen en vegetaties te beschermen tegen vertrappeling. In het projectgebied Keygnaert worden greppels uitgegraven of geruimd. In de Zwaanhoek wordt een poel gegraven en worden graafwerken uitgevoerd ten behoeve van het plaatsen van een hooilandpomp. In de grote zeggevegetaties wordt de boomopslag gefaseerd verwijderd en gehakseld.

Toegekende subsidie: € 86.549,43
 

49.    PSN2018/55 OPTIMALISATIE NW-ZONE SCHULENSMEER VOOR MOERASVOGELS EN GROTE MODDERKRUIPER
Natuurpunt investeert in een project aan de rand van het Schulensmeer te Lummen en dit ten behoeve van verschillende moerasvogels (onder andere roerdomp, woudaap, blauwborst en ijsvogel) en grote modderkruiper. Het project bestaat uit vier grote gebieden. De investering betreft voornamelijk het kappen van bomen inclusief de afvoer van stronken (zowel aan de land- als aan de meerzijde), rietaanplant, het plaatsen van een raster in functie van het geleiden van recreanten, het afgraven van dijken en opgehoogde zone. In het noordwestelijke deel van het meer zal er verondiept worden en zal een translocatie van gele plomp plaatsvinden.

Toegekende subsidie: € 270.841,24
 

50.    PSN2018/56 INRICHTING OOSTZIJDE SMEETSHOF
Natuurpunt investeert in het gebied Smeetshof, gelegen te Bocholt. Dit gebied is gelegen in het SBZ-gebied: BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. Het project bevat het herstel van habitat 6230 (heischrale graslanden en soortenrijke graslanden van zure bodems) en 2330 (open graslanden op landduinen) en dit door het afplaggen van de grasmat. In deze weide lag ook nog een ven, dat zal hersteld worden door uitgraving. Verder wordt er in het gebied ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van natte heischrale graslanden (kleine zegge moeras) door afgraving van beperkte hoeveelheid fosfaatrijke grond gevolgd door een gericht beheer (uitmijnen of herhaald maaien). Ook wordt de Kreielerrietbeek: omgeleid rond het gebied, deze voert momenteel vuil water naar het moeras. Deze omleiding wordt verwezenlijkt via het herstel van de oude loop, creatie van een nieuwe verbinding richting Smeetshof en via bestaande onderbuizing onder de Weerterweg. Er wordt ook geïnvesteerd in de plaatsing van een stevig runderraster.

Toegekende subsidie: € 195.152
 

51.    PSN2018/57 BOTERBERGEN: HERSTEL LEEFGEBIED VAN GLADDE SLANG, ZWARTE SPECHT EN ANDERE HABITATTYPISCHE SOORTEN
Natuurpunt plant een inrichting in het boscomplex ‘De Boterbergen’ te Kalmthout. Momenteel is het boscomplex ongeschikt voor heidesoorten zoals Gladde slang, Heivlinder, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik en vormen ze ook een barrière voor vleermuizen die open corridors nodig hebben. Om het leefgebied van voornoemde soorten uit te breiden en te ontsnipperen willen we de permeabiliteit van de Boterbergen vergroten en dit door de aanleg van permanente bosranden en open plekken. Hiervoor zal er een bosrand aangelegd worden, bufferende stoffen zullen verspreid worden, plaggen van de heidezoom en de open plekken, stroken worden gefreesd en maaisel wordt opgebracht. Verder worden er ook tijdelijke open plekken gecreëerd door het kappen van de pontische rhododendron.

Toegekende subsidie: € 476.682,13
 

52.    PSN2018/58 NOL: HYDROLOGISCH EN ECOLOGISCH HERSTEL VAN EEN VOORMALIG HOOGVEENMOERAS
Natuurpunt investeert met dit project te Kalmthout en Essen in het ecohydrologisch herstel van een voormalig hoogveenmoeras ‘De Nol’. De Nol heeft potenties tot ontwikkelen van volgende habitats mesotroof water (3130), (venige) vochtige heide (4010), hoogveenslenken (7150), oligtroof overgangsveen (7140) en actief hoogveen (7110) De maatregelen in dit project hebben tot doel de interne hydrologie en de heidekwaliteit te verbeteren. Onder andere door het plaatsen van een stuw. Het gebied kent ook een sterke vergrassing door pijpenstrootje. Om deze vergrassing aan te pakken zal er kleinschalig geplagd worden.

Toegekende subsidie: € 98.092,75
 

53.    PSN2018/59 TIKKEBROEKEN: NIEUW LEEFGEBIED VOOR HEIKIKKER
Natuurpunt voert een inrichtingswerk uit in de Tikkebroeken te Kasterlee. Dit gebied is een kleinschalig heidegebied met een kleine populatie heikikker, het gebied is gelegen in het SBZ-gebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen. De populatie heikikker wordt echter zwaar bedreigd omdat de oppervlakte leefgebied te klein is. Het project richt zich op de uitbreiding van de oppervlakte van het voorplantingshabitat. Hiervoor wordt een verdwenen ven hersteld. Verder wordt een dijk gelegen ten oosten van de Tikkebroeken tot op het historisch maaiveld afgegraven. Hierdoor wordt de verzuring van het broekbos tegengegaan en is er meer ruimte voor de werking van kwel, wat de ontwikkeling van het broekbos ten goede komt.

Toegekende subsidie: € 13.065,10
 

54.    PSN2018/60 RODE DEL: REDDINGSPLAN GLADDE SLANG
Natuurpunt zal in Arendonk een project uitvoeren in SBZ-gebied BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout. De inrichting vindt plaats op voormalige recreatiepercelen, waar de aanplanten met naaldhout en grasland worden gekapt zodat er een tijdelijk lichtrijk leefgebied voor de Gladde slang ontstaat. Het matig voedselarm grasland wordt gechopperd, gevolgd door het opbrengen van heidemaaisel.

Toegekende subsidie: € 9.231,67
 

55.    PSN2018/61 RODE DEL MOERAS: HERSTEL LEEFGEBIED GROTE MODDERKRUIPER, ROERDOMP EN WOUDAAP
Natuurpunt geeft met het project invulling aan de uitbreidingsdoelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het SBZ-gebied BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout en meer bepaald aan de uitbreiding van de oppervlakte aan eutroof water. Door de inrichting ontstaan drie grote moerasvijvers. Het optimale waterpeil wordt in standgehouden door het plaatsen van stuwen. Zou worden de noordelijke vijvers in het projectgebied omgevormd tot ondiep moeras met riet. De zuidelijke vijvers worden voorzien van peilgestuurde in- en uitlaatconstructies om het waterpeil regelbaar te maken. Op kansrijke locaties wordt er ook geplagd om zo tot een goed ontwikkelde oeverzone te komen. De oostelijke vijvers worden ontdaan van de aanplanten en de oeverwal wordt afgegraven tot het oorspronkelijke maaiveld. 1 vijver die nu gelegen is in een broekboscomplex zal de kans krijgen om te verbossen.

Toegekende subsidie: € 322.965
 

56.    PSN2018/62 OMVORMINGSMAAIBEHEER VEENHERSTEL VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK (BOVENSTROOM)
Natuurpunt investeert in de vallei van de Zwarte Beek verder in veenherstel. Het projectgebied is gelegen in SBZ-H BE2200029 : Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en houdt een vervolg in van een natuurinrichtingsproject waar de focus lag op herstel van voedselarme tot matige voedselarme verlandingsvegetaties of drijftillen. Om dit streefbeeld te halen is er na een eerste (reeds uitgevoerde) inrichting nog een intensief omvormingsmaaibeheer nodig en dit gedurende 3 jaar. Dit maaibeheer heeft tot doel enerzijds om verstoringssoorten en ruigtesoorten te verwijderen, anderzijds om het ontstaan van boomopslag te vermijden. Ook de grauwe kiekendief heeft baat bij het openmaken van deze landschappen.

Toegekende subsidie: € 456.935,00
 

57.    PSN2018/63 TURNHOUTSE VENNEN: NIEUWBOUW VLEERMUISOBJECTEN EN AANLEG POEL VOOR KAMSALAMANDER
Natuurpunt gaat samen met de stad Turnhout en het Regionaal Landschap Grote en Klein Nete een project uitwerken in het Turnhouts Vennengebied met focus op vleermuizen en kamsalamander. De aandacht gaat naar de  Rosse vleermuis, de franjestaart en laatvlieger, deze soorten bevinden zich in een aangetaste staat van instandhouding in dit gebied. De inrichting betreft de aanleg van twee ondergrondse stenen verblijven en twee houten vleermuistorens. Er wordt ook een poel aangelegd voor de kamsalamander, deze poel kan ook dienst doen als jachtgebied voor de vleermuizen.

Toegekende subsidie: € 70.824
 

58.    PSN2018/64 VISBEEK (LILLE-BEERSE): MEER RUIMTE VOOR ADDER
Natuurpunt voert een project uit in Lille-Beerse ten behoeve van de uitbreiding van het leefgebied van de adder. De visbeekvallei is een van de laatste autochtone vindplaatsen van adder in Vlaanderen. De aanwezige populatie is klein en beperkt tot gescheiden deelpopulaties. De deelpopulaties staan onder druk door regelmatige verstoring van betreding. Om deze populaties te behouden is het absoluut noodzakelijk om het zomerhabitat uit te breiden en dit door de realisatie van voldoende grote heidekernen. Het project richt zich voornamelijk op uitrastering om overrecreatie te weren. Alsook het plaatsen van een reptielentunnel. De inrichting zorgt dat de barriere tussen de eigendommen van Natuurpunt Beheer en de gemeente Lille wordt opgeheven. Per tunnel wordt er ook een aansluitende betonnen geleidingsstructuur/wand geplaatst, ter hoogte van de zijwegen worden roosterkanalen voorzien. Verder wordt de omgeving van de tunnel ingericht met geleidingsstructuren (stobbenwal en takkenrillen).

Toegekende subsidie: € 174.229,44
 

59.    PSN2018/65 STORT OUDE TURFPUT VORSDONKBROEK
Natuurpunt voert een sanering uit in Vorsdonkbos-Turfputten, gelegen in BE2400014 Demervallei te Aarschot. Dit gebied is nationaal gekend voor de aanwezigheid van trilveen en veengraslanden. Het afvoeren van de aanwezige vervuiling zorgt voor het wegnemen van de dreiging op het lokaal grondwater en de aangrenzende habitats zoals de aanwezige drijftillen, blauwgraslanden en verldrusgraslanden.

Toegekende subsidie: € 107.266,36
 

60.    PSN2018/66 VISBEEKVALLEI: VERSTERKING VAN EEN KLEINSCHALIG VALLEILANDSCHAP
Natuurpunt voert een mix van maatregelen uit in de Visbeekvallei die gegroepeerd zijn rond het herstel van voedselarme habitats zoals duinheide, vennen met oevervegetaties, veldrusgrasland, droge en natte heide. De inrichting bevat onder andere het herstellen van een ven door het afgraven van de bouwvoor en het kappen van de boomopslag zodat een gradiënt ontstaat van mesotroof water naar vochtige heide. Er wordt ook geïnvesteerd in het herstel van een blauwgrasland door het plaggen van de toplaag en het opbrengen van maaisel. Verder gaan ze van 4 aangekochte recreatievijvers, 3 vijvers dempen om om te vormen tot broekbos en de andere wordt omgevormd tot een ven. Tot slot wordt er in Beerse in de Epelaar een poel aangelegd.

Toegekende subsidie: € 138.297,58

61.    PSN2018/67 OPTIMALISATIE VAN HET LEEFGEBIED VAN OTTER IN WILLEBROEK
De gemeente Willebroek werkt aan een functionele faunapassage voor otter en bever. Hierdoor wordt de missing link tussen Rupel en Blaasveldbroek weggewerkt. Er worden twee droge ecotunnels geplaats langs beide zijden van de ecoduiker. 280m ten westen van de ecotunnels wordt een bijkomende amfibietunnel geplaatst. Er worden ook 4 uitstapplaatsen voorzien aan de oevers van de Zwarte Beek. Een ecoraster met amfibiescherm en twee wildroosters geleiden de dieren naar de ecotunnels. Door deze ontsnipperingsmaatregelen wordt ca. 15ha aan leefgebied beter ontsloten voor de otter.

Toegekende subsidie: € 288.236,51
 

62.    PSN2018/68 LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN AMFIBIETUNNEL EN BIJHORENDE GELEIDINGSWANDEN LANGS DE BINNENBOCHT VAN DE TERVUURSESTEENWEG TE TERVUREN EN DIT AANSLUITEND BESTAANDE REEDS AANWEZIGE AMFIBIE-INFRASTRUCTUUR
In Tervuren zal het Regionaal Landschap Dijleland een amfibietunnel en bijhorende geleidingswanden aanleggen. Deze zal aansluiten op de reeds bestaande amfibie-infrastructuur. Er kan verwacht worden dat de infrastructuur voorzien kan worden voor de amfibieëtrek  van het voorjaar 2019.

Toegekende subsidie: € 58.902,80
 

63.    PSN2018/69 HERSTEL HISTORISCHE LOOP VAN DE DORENBOSBEEK TE BRAKEL
De provincie Oost-Vlaanderen zal in Brakel de Dorenbosbeek herstellen naar het oorspronkelijk meanderend patroon en het natuurlijk profiel van de waterloop. In het verleden is deze beek verplaatst en rechtgetrokken en werd een gedeelte van de waterloop verstevigd met betonnen platen, palen en kasseiwerk. Hierdoor is de loop minder geschikt voor zeldzame vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad.  Het huidige profiel is ook zeer diep waardoor de waterloop een sterk drainerend effect heeft op de omgeving. De inrichting betreft ook de realisatie van een ondiep profiel, hierdoor zal er geen drainerend effect meer zijn op de aanwezige vegetaties, het ondiepe profiel zal ook een natuurlijk overstromingsregime ondersteunen.

Toegekende subsidie: € 43.191,79
 

64.    PSN2018/71 GRASLANDHERSTEL VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK (BENEDENSTROOM)
Natuurpunt zal een project uitvoeren in de Vallei van de Zwarte Beek dat gelegen is in het SBZ-gebied BE2400014 Demervallei. De inrichting rond de smalle vallei betreft het streven naar maximale openheid met respect voor de gradiënten naar drogere biotopen die zich situeren op de valleiflanken. Verschillende percelen zijn verbost en de hydrologie van het gebied is niet optimaal. De inrichtingswerken bevatten voornamelijk het verwijderen van boomopslag en het herstel van de hydrologie en dit ten behoeve van de ontwikkeling van dotterbloemgraslanden, kleine zeggevegetaties, blauwgraslanden met overgangen naar heide en heischraal grasland. Bij de inrichting wordt ook aandacht besteed aan kleinere structuurelementen voor de grauwe klauwier die opgang maakt in het gebied.

Toegekende subsidie: € 89.075,37
 

65.    PSN2018/72 WITTE NETEVALLEI
Natuurpunt zal in het SBZ-gebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden drie recreatieve visvijvers omvormen naar natuurlijke vijvers. Door het afgraven van de oeverwallen tot het historisch maaiveld en het ontslibben van deze vijvers wordt gestreefd naar een mooie overgang van mesotroof overgangsveen, mesotroof water en eutroof water. Hierdoor wordt invulling geven aan de prioritaire inspanning voor dit deelgebied met name de toename van het habitattype 3150. Ook de roze waterlelie wordt als exoot bestreden in twee eerder ingerichte vijvers.

Toegekende subsidie: € 100.012,35