Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het heidelandschap en jeneverbesstruweel

0204

Om de doelstellingen voor het heidelandschap te behalen is het realiseren van oppervlakte-toename én een kwaliteitsverbetering cruciaal. De toename van 14 ha heide gebeurt via omvorming van bos, voornamelijk naaldbos. Daarnaast dient de verbossing van de bestaande heide en pioniersbiotopen op de terril teruggedrongen te worden door kappen van opslag.

In het Heidebos wordt het beheer afgestemd op de ecologische vereisten van Jeneverbes. Blijvend onderzoek en gepaste maatregelen voor het behoud van jeneverbesstruweel zijn noodzakelijk om een voldoende verjonging op termijn te realiseren. Het beperken van de bronnen van verzuring en vermesting door atmosferische depositie onder meer door buffering, milderende maatregelen zoals plaggen, maaien, om de effecten van verzuring en vermesting te verminderen zijn andere belangrijke maatregelen.