Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Realisatie van 5 aaneengesloten duinmassieven

3006

In het SBZ-H worden 5 grote aaneengesloten duinmassieven beoogd. Het gaat om volgende deelgebieden of complexen:

  • 1. Cabourduinen-Westhoek-Calmeynbos-Oosthoekduinen (BE2500001-1, BE2500001-2, BE2500001-3, BE2500001-7 en BE2500001-8);
  • 2. Deelgebied 3 Noordduinen, Doornpanne en Schipgatduinen (BE2500001-9 en BE2500001-10,);
  • 3. Deelgebied 4 Ter Yde duinen en omgeving (BE2500001-11, BE2500001-12, BE2500001-13, BE2500001-14, BE2500001-15, BE2500001-27 en BE2500001-33);
  • 4. Deelgebied 5 IJzermonding en omgeving (BE2500001-16);
  • 5. Deelgebieden 12 Historische duinen van Knokke en 13 Zwin – duinen en polders (BE2500001-25).

De eerste 3 vooropgestelde duincomplexen zijn van bijzonder belang voor de instandhouding van stuivende duinen en voor de soorten van bijlage II en III Kamsalamander en Rugstreeppad.

Voor de realisatie van al deze duinmassieven zijn de inspanningen ‘Terugdringen vergrassing, verruiging en verstruweling in vnl. stuifduinen, duingraslanden en duinvalleien’, ‘Terugdringen van invasieve exoten’ en ‘Herstel van populaties Kamsalamander en Rugstreeppad’ essentieel.

Voor de realisatie van het 1e duinmassief (Cabourduinen-Westhoek-Calmeynbos-Oosthoekduinen ) is o.a. de oppervlaktetoename van de zure duingraslanden ter hoogte van de Cabourduinen van belang. In het beheerplan van de Cabourduinen (Zwaenepoel et al., 2007) is omvorming vanuit loofhoutaanplanten opgenomen (zie ook volgende inspanning ‘Herstel en inrichting van fossiele duinen’). Hiernaast is nog een toename van zuur duingrasland met 7 ha nodig. Dit is mogelijk door het instellen van geschikt beheer op graslanden die actueel geen natuurbeheer kennen. Verbinding tussen de deelgebieden 1 Fossiele duinen van Adinkerke (BE2500001-3) en 2 Jonge duinen van de Panne (BE2500001-1) is belangrijk met het oog op de uitbouw van een duurzame populatie van Kamsalamander en Rugstreeppad (zie verder ‘Herstel populaties Kamsalamander en Rugstreeppad’). Bij de realisatie van dit duinmassief is eveneens de inspanning ‘De realisatie van dynamische stuifduinen’ en ‘De realisatie van bijkomend en meer kwalitatief hoogstaand duinbos’ essentieel.

Realisatie van het 2e, 3e en 4e duinmassief vereist o.a. het verderzetten van het aankoopbeleid om verdere versnippering tegen te gaan.

Voor het tot doel gestelde 5e duinmassief wordt verwezen naar o.a. ‘De realisatie van een dynamisch intergetijdengebied’, ‘Herstel van populaties kustbroedvogels’, ‘Herstel van populatie Boomkikker’ en ‘De realisatie van bijkomend en meer kwalitatief hoogstaand duinbos’.