Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Specifieke natuurdoelen

Voor de heide is vooral een kwaliteitsverbetering erg belangrijk. De heide is sterk vergrast met het pijpenstrootje, plekken open stuivend zand zijn weg en in de oeverzone van de vennen ontbreken typische plantensoorten. Vervuilende lucht (zoals zure regen) speelt daarbij een belangrijke rol, maar dat probleem kan niet op gebiedsniveau worden opgelost. De landduinen zijn op vele plaatsen begroeid met naaldbomen. Dat verhindert winddynamiek, die zorgt voor stuivend zand. Bestrijding van uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers en rododendron is nodig.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'Kalmthoutse Heide':

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 291 ha + toename door omvorming van 130 ha naaldhout op landduinen (de landduinengordel van De Nol, ten westen van de Hazenduinen, de Zwarte Heuvel, ten zuiden en zuidoosten van de Putse Moer en op de Wolfsheuvel (in de omgeving van De Markgraaf)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van de verschillende successiestadia op landduinen . Open en zonbeschenen omgeving van de landduinen voor een maximale windwerking .

Kalmthoutse Heide

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 291 ha + toename door omvorming van 130 ha naaldhout op landduinen (de landduinengordel van De Nol, ten westen van de Hazenduinen, de Zwarte Heuvel, ten zuiden en zuidoosten van de Putse Moer en op de Wolfsheuvel (in de omgeving van De Markgraaf)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van de verschillende successiestadia op landduinen.
Open en zonbeschenen omgeving van de landduinen voor een maximale windwerking .

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 11 ha. Mogelijk toename van deze habitats ter hoogte van niet-habitatwaardige vennen (Stappersven, Putse Moer, Biezenkuilen, Langven, Van Ganzenven, Bergeendenven, …) tot ventype 3110 of ventype 3160. Echter geen kwantitatieve doelstelling voor bijkomend habitat

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Natuurlijke hydrologie.
de pH dient zich binnen de bandbreedte te bevinden die nodig is voor een gunstige staat van instandhouding
Lichtglooiende voedselarme venoevers.
Voldoende windwerking voor ventype 3110.

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 0,5 ha + toename tot 6 ha via kwaliteitsverbetering van niet-habitatwaardige vennen

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Natuurlijke hydrologie
een matig zure tot circumneutrale pH (pH: 5-7,5)
Lichtglooiende voedselarme venoevers
Voldoende windwerking

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 456 ha + toename met 80 ha door omvorming van naaldhout en grasland met Pijpenstrootje (ten oosten en zuidoosten van het Stappersven, ten zuidoosten van de vennen van De Nol en op de Zwarte Heuvel)
Toename van de oppervlakte van de habitats 7140 en 7150 in samenhang met de toename van de oppervlakte vochtige heide

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Terugdringen van de vergrassing tot maximaal 30%.
Natuurlijke hydrologie met een hoge grondwaterstand en op sommige plaatsen een hoge kweldruk.
Voldoende afwisseling tussen dopheidebulten en natte slenken (inclusief naakte bodem).
Lichtglooiende voedselarme venoevers.
Behoud van het reliëf en de kwelgebieden.
Intensief beheer van de vochtige heide (in het beheerplan van de Kalmthoutse Heide kan gestipuleerd worden dat er jaarlijks een bepaald percentage van de vochtige heide dient geplagd te worden zodat een bepaalde doeloppervlakte van 7150 in stand gehouden kan worden).

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 61 ha + toename met 27 ha door omvorming van naaldhout (in de Oude Gemeentebossen en Paalberg en in de omgeving van de Keetheuvel)

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Aanwezigheid van alle ouderdomsstadia van Struikhei (van pionier- tot degeneratiestadium) in functie van een hoge structuurrijkdom en het voorkomen van een aantal typische soorten (Veldleeuwerik, Boompieper, Levendbarende hagedis, Heivlinder, … ).
Terugdringen van de vergrassing tot maximaal 30 %.

Oppervlaktedoelstelling
geen doel
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen doelstelling

Oppervlaktedoelstelling
+
Omschrijving oppervlaktedoelstelling

Actueel 30 ha + toename tot 332 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding4 ha.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Minimale aanwezigheid van invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers, rododendron, …) in de bossen.
Voldoende open plekken.
Voldoende (dik) dood hout.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populatie Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstellingen voor de habitats 4010, 7140 en 7150..

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Natuurlijke hydrologie.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van de huidige populaties tot gemiddeld 50 broedparen van de Boomleeuwerik en gemiddeld 40 broedparen van de Nachtzwaluw via toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstellingen voor de habitats 2310, 2330, 4010 en 4030.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Verbetering van de kwaliteit van de heide, landduin- en boshabitats. Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de habitats 2310, 2330, 4010, 4030, 9120 en 9190. Voldoende plekken open zand. Golvende bosranden in de overgang van bos naar heide. Open plekken in het bos.

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen doelstelling

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Uitbreiding van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de landduinhabitats. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de habitats 2310 en 2330.

Omschrijving populatiedoelstelling

Uitbreiding van de populatie zodat 2-9 adulten per geschikte plas worden waargenomen.

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en waterhabitats die niet verzuurd zijn en met een voldoende dekking met drijvende en ondergedoken waterplanten en een visvrij tot maximaal visarm waterlichaam

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populaties

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de huidige kwaliteit van het leefgebied. Voor de Rosse vleermuis: bossen met voldoende oude bomen, open plekken en geleidelijke bosranden. Deze doelstelling spoort samen met de doelstelling voor de habitats 9120 en 9190.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud of uitbreiding van de huidige populaties

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Opheffing van migratiebarrières door de aanleg van geschikte corridors (ook naar nabije populaties in Nederland). Golvende bosranden in de overgang van bos naar heide. Voldoende plekken open zand. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de landduinhabitats (2310 en 2330).

Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud van de huidige populaties

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstelling voor de venhabitats (3110 en 3160). Natuurlijke hydrologie met een hoge grondwaterstand. Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de vochtige heidehabitats (4010, 7140 en 7150) en de venhabitats (3110 en 3160).

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
geen doel
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Geen doelstelling

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Omvormen van de Steertse Heide tot vochtige heide en eventueel heischraal grasland, zeer lokaal inbrengen van voedselakkertjes.

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige winterpopulatie

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de huidige kwaliteit.

Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud van de huidige populaties

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Natuurlijke hydrologie. Deze doelstelling spoort samen met de kwaliteitsdoelstelling voor de vochtige heidehabitats (4010, 7140 en 7150) en de venhabitats (3110 en 3160).

Omschrijving populatiedoelstelling

Geen doelstelling

Kwaliteitsdoelstelling
=
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Behoud van de huidige kwaliteit

Omschrijving populatiedoelstelling

Minimaal behoud van de huidige populaties

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Voldoende plekken open zand. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de landduinhabitats (2310 en 2330).

Omschrijving populatiedoelstelling

Behoud van de huidige populaties (voor Wespendief is dat 2-4 bp).

Kwaliteitsdoelstelling
Omschrijving kwaliteitsdoelstelling

Bossen met voldoende variatie aan (loofboom)soorten, voldoende oude bomen, dreven en open plekken. Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen voor de habitats 9120 en 9190.

Friedl Plasschaert
Agentschap voor Natuur en Bos