4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion en 7140_oli - Oligotroof en zuur overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
797
4010_7150 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix en Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion en 7140_oli - Oligotroof en zuur overgangsveen
Vochtige tot natte heide (4010)
Kalmthoutse Heide
Kalmthoutse Heide
+

Actueel 456 ha + toename met 80 ha door omvorming van naaldhout en grasland met Pijpenstrootje (ten oosten en zuidoosten van het Stappersven, ten zuidoosten van de vennen van De Nol en op de Zwarte Heuvel)
Toename van de oppervlakte van de habitats 7140 en 7150 in samenhang met de toename van de oppervlakte vochtige heide

Terugdringen van de vergrassing tot maximaal 30%.
Natuurlijke hydrologie met een hoge grondwaterstand en op sommige plaatsen een hoge kweldruk.
Voldoende afwisseling tussen dopheidebulten en natte slenken (inclusief naakte bodem).
Lichtglooiende voedselarme venoevers.
Behoud van het reliëf en de kwelgebieden.
Intensief beheer van de vochtige heide (in het beheerplan van de Kalmthoutse Heide kan gestipuleerd worden dat er jaarlijks een bepaald percentage van de vochtige heide dient geplagd te worden zodat een bepaalde doeloppervlakte van 7150 in stand gehouden kan worden).