De Natura 2000-tijdslijn

4door de Habitatrichtlijn beschermde plantensoorten in Vlaanderen

1979: goedkeuring Vogelrichtlijn

De Europese lidstaten keuren de Vogelrichtlijn goed. Die richtlijn heeft als doel alle in het wild levende vogels in Europa te beschermen. De lidstaten zijn sindsdien verplicht om onder meer de aantallen en de rijkdom aan soorten vogels in stand te houden. Ze moeten ook zorgen voor voldoende broed-, pleister- en overwinteringsgebieden.

1988: opstart Natura 2000 in Vlaanderen

In Vlaanderen worden de eerste speciale beschermingszones (SBZ) in uitvoering van de Vogelrichtlijn afgebakend. Natura 2000 in Vlaanderen is geboren.

1992: Habitatrichtlijn is een feit

De Habitatrichtlijn wil de rijke Europese biodiversiteit beschermen en de natuurlijke habitattypes en de wilde planten en dieren in stand houden. De lidstaten moeten Natura 2000-gebieden aanduiden voor bepaalde habitattypes en soorten van Europees belang. De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen samen de wettelijke grondslag van Natura 2000.

1996: goedkeuring afbakening en aanmelding bij Europa van 40 SBZ-H

Goedkeuring van de afbakening en aanmelding bij Europa van de eerste set habitatrichtlijngebieden met een totale oppervlakte van een 70.000 ha. Die gebieden dienden uitgebreid te worden na evaluatie door Europa.

1997: goedkeuring Natuurdecreet

In Vlaanderen wordt het Natuurdecreet goedgekeurd. Zo maakt de Vlaamse Regering een duidelijke keuze voor meer en betere natuur. Het Natuurdecreet is de juridische basis van het natuurbeleid in Vlaanderen.

2001: speciale beschermingszones bepaald

Vlaanderen meldt haar finale reeks speciale beschermingszones in uitvoering van de Habitatrichtlijn aan bij de Europese Commissie.

2003: aanvulling Natuurdecreet

 Het Natuurdecreet wordt aangepast aan de bepalingen van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Het Vlaamse natuurbeleid krijgt nu ook een Europese juridische basis.

2004: Countdown 2010

In navolging van de Top van Göteborg lanceert de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de campagne Countdown 2010. Die wil tegen 2010 de teruggang van de biodiversiteit stoppen. Meer dan 900 verenigingen, overheden en organisaties van meer dan 60 landen sluiten zich aan bij dit initiatief.

2004: Europese goedkeuring Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

De Europese Commissie aanvaardt de afbakening van Habitatrichtlijngebieden van Vlaanderen en bij uitbreiding van België. Die worden op de 'communautaire lijst' geplaatst. De Vlaamse Regering moet ze nu nog definitief aanwijzen.

2009: Pact Vlaanderen 2020

Via het Pact Vlaanderen 2020 engageren de Vlaamse Regering en het middenveld zich om tegen 2020 70% van de natuurdoelen te realiseren.

2009: Vlaams Soortenbesluit treedt in werking

Het Vlaamse Soortenbesluit is het juridische kader om bijna 500 bedreigde planten- en diersoorten beter te beschermen. Het Soortenbesluit was een belangrijke en laatste stap om de volledige Vogel- en Habitatrichtlijn in de Vlaamse wetgeving te integreren. Het soortenbeleid verzekert de kansen voor dieren en planten buiten de waardevolle natuurgebieden en vormt een belangrijke aanvulling op het gebiedsgerichte natuurbeleid (Natura 2000).

2010: goedkeuring gewestelijke natuurdoelen

De Vlaamse Regering keurt de gewestelijke natuurdoelen (G-IHD) definitief goed. Daarmee zijn de globale Natura 2000-doelen voor Vlaanderen een feit.

2014: goedkeuring specifieke natuurdoelen

De Vlaamse Regering wijst de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) definitief aan en keurt de instandhoudingsdoelstellingen voor alle speciale beschermingszones goed.

2014: uitwerking eerste managementplannen

Elke speciale beschermingszone heeft een eerste strategisch managementplan en vormt het kader voor de operationele beheerplannen.

2020: streefdoel: 70% natuurdoelen gerealiseerd

Tegen 2020 moeten 16 van de 46 Europees beschermde leefgebieden in een gunstige staat van instandhouding gebracht zijn. In het totaal zijn tegen dan 70% van alle noodzakelijke maatregelen in uitvoering.

2050: streefdoel: alles gerealiseerd!

Tegen 2050 moet elke Europees beschermde plant of dier, en hun leefgebied in een gunstige staat van instandhouding gebracht zijn.