Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Versterken en beschermen van de water- en moerashabitats in Torfbroek en Silsombos

1102

In de G-IHD wordt deze SBZ als zeer belangrijk naar voor geschoven voor kalktuf en kalkmoerasvegetaties [1] en als essentieel voor kalkhoudend open water en voor alkalisch laagveen en overgangs- en trilveen [2] . Deze habitattypes komen vaak beperkt, maar toch hoog kwalitatief voor in Torfbroek. De historische versnippering van het gebied zorgt er samen met de beperkte abiotische optimale omstandigheden (kalkrijke kwel) voor dat er momenteel echter weinig speelruimte is voor toename van deze habitattypen. Daarom wordt als beperkt doel gesteld: 2 ha extra kalkhoudend open water en tot 3 ha extra Europese moerashabitattypes. Dit is mogelijk in Torfbroek en Silsombos (deelgebied 3 en 5). Deze types zullen er een periodiek natuurgericht beheer krijgen (rietmaaien, gefaseerde slibruimingen, …).Naast deze oppervlaktetoename wordt er ook ingezet op een kwaliteitsverbetering; zie verder bij prioritaire acties ‘bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen’ en ‘verbetering van het oppervlaktewater’.

[1] Het betreft de habitattypes 7210 (Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae) en 7220 (Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion))
[2] Het betreft de habitattypes 3140 (Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties), 7230 (Alkalisch laagveen) en 7140 (Overgangs- en trilveen)