Herstel natte heide- en oligotrofe, mineraalarme vijvervegetaties

2706

Herstel van de hydrologie in het brongebied van de Heiweyerbeek en/of het herstellen van de historische ‘Heiweyer’ is noodzakelijk voor het herstellen van voedselarme venvegetaties (habitattype 3110) en voor het duurzame behoud en de toename van vochtige heide. Dit vereist de creatie van voedselarme condities (natuurontwikkeling) en de instelling van een permanent hoog grondwaterpeil. Deze herstelmaatregelen zijn tevens nodig voor het herstellen van de populatie blauwborst (40 broedparen).