Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen in Torfbroek

1103

Verscheidene hoog kwalitatieve, maar kwetsbare habitattypen [*] in Torfbroek (deelgebied 3) zijn potentieel bedreigd door verhoogde concentraties aan vervuilende stoffen (chloriden, sulfaten, ammonium en kalium) in het grondwater. Om te vermijden dat deze habitattypes hierdoor achteruitgaan of verdwijnen is nader onderzoek naar de instroming vereist en dient het aanwezige stort te worden verwijderd of afgedekt. In het licht van de IHD kunnen hier in bepaalde ‘buffer’zones eventueel ook maatregelen uit voortvloeien, zoals het beperken van mest- en bestrijdingsmiddelen (deelgebied 3).

[*] Het betreft de habitattypes 7140 (Overgangs- en trilveen), 7210 (Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae), 7220 (Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)), 7230 (Alkalisch laagveen), 3140 (Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties), 6410 (Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)) en 6510 (Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis))