Planten en dieren

Het gebied geniet internationale bescherming (als Europees Vogelrichtlijngebied en genomineerd als Ramsargebied) vanwege de grote rijkdom aan watervogels. De meeste in Vlaanderen voorkomende watervogels zoals roerdomp, grote zilverreiger, knobbelzwaan, kleine zwaan, wilde eend, winter- en zomertaling, kuifeend, tafeleend, brilduiker, nonnetje, bergeend… kun je er zien. Daarnaast is het gebied een belangrijk broedgebied voor allerlei (rietbewonende) zangvogels zoals blauwborst, rietzanger, baardmannetje en waterral. Ook de bruine kiekendief, kluut, blauwborst en ijsvogel broeden er. Jaarlijks wordt het gebied tijdens de najaarstrek bezocht door de waterrietzanger, Europa’s meest bedreigde zangvogel.

Lieven Nachtergale
Agentschap voor Natuur en Bos
Ludo Benoy
Natuurpunt Antwerpen Noord