Planten en dieren

Dit gebied is zeer belangrijk voor de kamsalamander, de grootste inheemse watersalamander. In het Vrijbroekpark in Mechelen komt de grootste Europese populatiekKruipend moerasscherm voor. De verspreide bossen dienen als broed-, rust- en foerafeergebied voor vleermuizen en vogels zoals de zwarte en middelste bonte specht.

Ann De Rycke
Agentschap voor Natuur en Bos