Inspanningen

In de buurt van bossen wordt gezocht naar terreinen om de bestaande boskernen te vergroten. Het beheer van sommige gebieden moet ook worden verbeterd. In de bossen zijn bijvoorbeeld meer open plekken, bosranden en dood hout en omvorming van naaldhout naar loofhout gewenst. Daarnaast is ook de aanleg van verbindingen met houtkanten en kleine bosjes nodig. Dat is ook belangrijk voor de kamsalamander, die naast poelen met een goede waterkwaliteit, ook soortenrijke graslanden in een kleinschalig landschap als leefgebied nodig heeft. Daarvoor is de medewerking van verschillende grondgebruikers en –eigenaars binnen en buiten deze gebieden meer dan noodzakelijk. Ook voor de zeldzame pimpernelgraslanden is een afgestemd beheer noodzakelijk.

Ann De Rycke
Agentschap voor Natuur en Bos