Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projectsubsidies Natuur 2020

Natuur en Bos lanceerde begin 2020 opnieuw een oproep voor Projectsubsidies Natuur. Doel is om concrete initiatieven te stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen en investeringen in het kader van een goedgekeurd beheerplan.

Er werden niet minder dan 40 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 3,7 miljoen euro.

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen en worden uitgevoerd door verschillende verenigingen maar ook door lokale overheden of privé-eigenaars die ruim een kwart van de geselecteerde projecten zullen realiseren.

Hieronder vind je het overzicht van alle goedgekeurde projecten, met telkens een korte beschrijving per project.

20-000441 - Realisatie natuurcorridor voor de heikikker en zuiver watertoevoer voor natuurreservaat te Holsteenweg

Gemeente Zonhoven gaat Binnen SBZ (Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden) een corridor voor heikikker realiseren door de Holsteenweg hierop in te richten. Enerzijds wordt een afkoppeling van de slangenbeekbron voorzien om het zuiver water door middel van een doorsteek naar het natuurgebied te leiden en op die manier verdroging tegen te gaan. Anderzijds gaat met de doorsteek ook de aanleg van een amfibietunnel gepaard. De projectdoelen zijn verbetering van het leefgebied voor heikikker (verdroging tegengaan), en habitat 6230. De maatregelen zijn opgenomen in het soortbeschermingsprogramma heikikker.

Voor dit project wordt een subsidie van € 13 665,83 toegekend.

 

20-000233, PSN2020 - Omvormen weekendvijvers tot weidepoelen

Natuurpunt gaat in de Bosbeekvallei in Opglabbeek enkele percelen inrichten voor amfibieën en deels in functie van prioritair habitat 91E0. Ook wil men met de inrichting de toestand herstellen naar de situatie van voor de aanleg van de vijvers. Zo wordt er in 2 zones gewerkt voor het kappen van opslag en instoten van dijken, beperkt herprofileren van waterhabitat en het dempen van het merendeel van de vijvers in functie van (gras)landbiotoop, slibruiming van de noordwestelijke vijver, herstel en inrichting van een amfibievriendelijke poel met open landbiotoop in de onmiddellijke omgeving. Soorten als vinpootsalamander en heikikker zijn in dit project tot doel gesteld.

Eén perceel ligt binnen speciale beschermingszone.

Voor dit project werd een subsidie van € 50 032,27 toegekend.

 

20-000220 - Bestrijding van exoten in ‘Waterwinning St. André’ te Koksijde

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht gaat in het natuurgebied De Doornpanne en de Waterwinning St. André te Koksijde haarden van exoten zoals Amerikaanse vogelkers, gewone esdoorn, mahonie en witte en grauwe abeel in kaart brengen en verwijderen. De exotenhaarden worden in het voorjaar met GPS in kaart gebracht en over een periode van drie jaar in de zomer en het najaar gefaseerd verwijderd inclusief nazorg. Hiermee wordt gefocust op herstel van duinstruweelhabitats (habitat 2160 en 2170). Daarnaast zal ook een poel geruimd worden in functie van kamsalamander, rugstreeppad en habitat 3140.

Het gebied ligt binnen speciale beschermingszone BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Voor dit project werd een subsidie van € 43 799,35 toegekend.

 

20-000217, PSN2020 - De Krocht en de kelder van het Oud Abtskwartier, een nieuw leven als winterverblijfplaats voor vleermuizen – Abdij Vlierbeek, Leuven

Natuurpunt Beheer gaat in de Abdij van Vlierbeek een historische grafkelder naast de kerk en de kelder van het Oud Abtskwartier inrichten als winterverblijfplaats voor vleermuizen. De grafkelder zal worden voorzien van een vleermuisvriendelijke toegang die past in het historische kader en van extra hang – en schuilplaatsen. Er zal ook worden gezorgd voor aangepaste verluchtingsopeningen met invliegopeningen en een scheidingsdeur tussen het gebruikte deel van de kelder en de vleermuiskelder. Het project speelt hiermee in op het soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen.

Voor dit project werd een subsidie van € 7 983,00 toegekend.

 

20-000237 - Ontwikkeling 3260 habitat, veldrusgrasland (6410) en mesotrofe poelen (3130) in het brongebied van de Merlebeek

In Beernem gaat Natuurpunt natte habitats ontwikkelen binnen een landschapsdepressie met sterke kweldruk. Er zal worden geplagd in functie van de ontwikkeling van de aanwezige potenties voor natte schraalgraslanden; er zullen mesotrofe poelen worden hersteld en aangelegd als amfibieënhabitat; oude laantjes worden hersteld en de oevers van de Merlebeek worden afgeschuind. Projectdoelen focussen op de ontwikkeling van de habitats 3260 (ondiepe beken met goede structuur en watervegetaties), 3130 (mesotrofe poelen) en 6410 (nat schraalgrasland, veldrusgrasland). Het project situeert zich buiten speciale beschermingszone maar wordt gevalt door een natuurbeheerplan.

Voor dit project werd een subsidie van € 117 975,00 toegekend.

 

20-000225, PSN2020 - Sigma² Kwartelkoning en Porseleinhoen in Huisbroek

Natuurpunt gaat in Laakdal een voormalig weekendverblijf met ophogingen, kwijnende aanplantingen, kunstmatige vijvers en een rechtgetrokken waterloop ecologisch herinrichten. De waterloop zal worden vernatuurlijkt door herprofilering/herstel van de meanders, de kwijnende aanplant zal worden gekapt en omgevormd tot een vochtig hooiland met houtkant, de vijvers zullen worden afgevist en geruimd om als amfibieënpoel dienst te doen, er zal inrichtend maaibeheer met afvoer worden uitgevoerd om de nutriëntensituatie te verbeteren en de doelsoorten meer kansen te geven, de vervallen weekendstructuren op het terrein zullen worden verwijderd en de aanwezige houtkanten en struwelen zullen in hakhoutbeheer genomen worden. De projectdoelen richten zich op de doelsoorten kwartelkoning, porseleinhoen, roerdomp en poelkikker, habitat 6430 en regionaal belangrijke biotopen zoals rbbhc dotterbloemgrasland en rbbhf moerasspirearuigte.

Het projectgebied sluit aan bijj het Habitatrichtlijngebied BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Gooren en bij het Sigma-gebied Zammelsbroek.

Voor dit project werd een subsidie van € 70 495,16 toegekend.

 

20-000208 - Ontwikkeling van Europese natuurdoelen in de Krakeelduinen te De Panne

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht gaat in de Krakeelduinen in De Panne duinhabitats herstellen en optimaliseren. Er zullen afrasteringen geplaatst worden in functie van extensieve schapenbegrazing; om verbossing van duinen tegen te gaan zullen bosranden worden beheerd door het verwijderen van bomen en struiken buiten de vastgezette boszoomlijn en een verboste zone en struwelen met exoten zoals gewone esdoorn, mahonie en witte abeel zullen worden verwijderd inclusief ontstronken en het verwijderen van de strooisellaag. Het beoogde resultaat is het herstel en de verbetering van de duinhabitats 2130 en 2160.

Het gebied ligt binnen speciale beschermingszone BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Voor dit project werd een subsidie van € 85 465,54 toegekend.

 

20-000249 - Creëren eco-verbinding tussen Fort van Borsbeek, Molenbeek- en Koudebeekvallei ter ondersteuning vleermuizenpopulatie

Peter Pruoost gaat als private initiatiefnemer te Boechout een verwaarloosde weide en een deel van een maïsakker ecologisch inrichten zodat deze als ecologische verbinding voor vleermuizen tussen het Fort van Borsbeek en de Molenbeek- en Koudebeekvallei dienst kunnen doen. De herinrichting zal bestaan uit de aanleg van houtsingels met streekeigen en standplaatsgeschikte soorten, de aanleg van een hoogstamboomgaard met onderliggende kruidlaag, het graven van een poel in een bestaande laagte, het omvormen van een zone met jonge eiken tot een houtsingel door het beschermen van de goede scheuten met gaas en aanvullende beplanting. De doelsoorten zijn dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger, en deze soorten komen al op en rondom de locatie voor.

De locatie is gevat door het actiegebied in het soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen.

Voor dit project werd een subsidie van € 10 960,00 toegekend.

 

20-000243 - Duinherstel in de zandpanne

Natuurpunt Beheer gaat in de Zandpanne in De Haan duinhabitats herstellen en ontwikkelen. Het reliëf van het vroeger geëgaliseerde gebied zal worden hersteld door het uitgraven van twee duinpannes en het aanleggen van duinen met het vrijgekomen zand, op locaties waar aanplantingen van Corsicaanse den en grauwe abeel zullen worden verwijderd. Maaisel van naburige duingebieden wordt opgebracht om overmatige verstuiving van los zand tegen te gaan en de duinen sneller te fixeren. Een deel van de bomen en de dennenstronken zullen als dood hout aanwezig blijven en er zal een bosrand met duinstruweel worden aangeplant. De projectdoelen zijn de duinhabitats 2130 en 2190.

Het gebied ligt binnen habitatrichtlijngebied BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Voor dit project werd een subsidie van € 121 955,70 toegekend.

 

20-000232, PSN2020 - Kevie: graslandherstel en aanleg kamsalamanderpoelen

Natuurpunt Beheer gaat in het gebied Kevie te Tongeren de kwaliteit van graslanden en van het leefgebied van de kamsalamander herstellen en verbeteren. Vochtige zones waar opslag stond zullen maaiklaar gemaakt worden door stronkenfrezen en afgraving met zachte helling. De oevers van de greppels zullen worden afgeschuind en de langsheen gelegen zones zullen worden afgegraven om grotere gradiëntenzones te creëren waarbij de zones met betere vegetatieontwikkeling worden gespaard. Daarnaast wordt voorzien in de aanleg van vier poelen. Verder zal een beheerdijk beperkt opgehoogd worden om overstromingen van graslanden als gevolg van beveractiviteit te voorkomen en gelijktijdig de toegang voor het beheer te verbeteren. De projectdoelen zijn kamsalamander en grauwe klauwier, habitattypes 6410, 6510, 7230 en regionaal belangrijke biotopen rbbhc dotterbloemgraslanden en rbbkam kamgraslanden.

De percelen liggen binnen speciale beschermingszone BE2200041 ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’.

Voor dit project werd een subsidie van € 19 934,50 toegekend.

 

20-000221- Bosrand voor muis en mens

Gemeente Bierbeek gaat langs een groot boscomplex van de gemeente een bosrand aanleggen als overgang tussen het bos en de tuinen van aanpalende woonpercelen, als potentieel leefgebied voor de hazelmuis. De bosrand zal worden aangelegd door het verwijderen van exoten zoals tuinplanten, het kappen van hooghout in de eerste tien meter van het bos om de struiklaag alle kansen te geven en het omzetten van hooghout naar hakhout in de volgende tien meter, met maximaal behoud van de struiken, en het aanplanten van struiksoorten. Het project heeft leefgebied voor de doelsoort hazelmuis, regionaal belangrijke biotoop rbbsp en boshabitat 9160 als doelstelling.

De percelen liggen binnen speciale beschermingzone BE2400012 ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’.

Voor dit project werd een subsidie van € 7 900,00 toegekend.

 

20-000205 - Heideherstel d.m.v. plaggen

De gemeente Lille gaat verbossende heide herstellen als leefgebied voor de adder en de levendbarende hagedis. Om ongeveer 1 hectare heideherstel te realiseren zullen in twee zones exoten worden verwijderd, zal er geplagd worden met afvoer van het plagsel en zullen er kappingen en bosrandbeheer worden uitgevoerd. De projectdoelen zijn het verbeteren van het leefgebied voor de doelsoorten adder, bruine eikenpage en levendbarende hagedis en heidehabitattype 4030.

Een belangrijk deel van de percelen ligt binnen Habitatrichtlijngebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.

Voor dit project werd een subsidie van € 6 897,51 toegekend.

 

20-000199 - Kwaliteitsverbetering leefgebied gevlekte witsnuitlibel en poelkikker rond hoogveenrelict 'Koeven'

Bosgroep Kempen Noord zal rond het waardevolle en goed bewaarde hoogveenrelict 'Koeven' in Hoogstraten het leefgebied van de gevlekte witsnuitlibel verbeteren via kleinschalige ingrepen. De ingrepen bestaan uit het verwijderen van overhangende bomen om bladval in het ven te beperken, het verwijderen van houtige opslag rond het ven, het kleinschalig plaggen in de oeverzone om een evenwichtige afwisseling van habitats te bekomen, het plaggen van een natte depressie om dopheide en zonnedauw opnieuw kansen te geven, het omvormen van een dennenbos door groepenkap, het bestrijden van Amerikaanse vogelkers en het in kloempen aanplanten van zomereik. De projectdoelen zijn verbetering van het leefgebied voor de doelsoorten poelkikker en gevlekte witsnuitlibel en het habitat 7140.

Het perceel ligt binnen Habitatrichtlijngebied BE2100020 ‘Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’.

Voor dit project werd een subsidie van € 11 190,00 toegekend.

 

20-000251 - Afbraak en verwijderen van illegale bouwwerken uit reservaatpercelen behorend tot deelgebied Hemelse rij van reservaat ‘Reservaatzone Donkmeer’, dit ter ontwikkeling van mesotroof elzenbroekbos

Vzw Durme zal op een perceel binnen de perimeter van het erkende natuurreservaat ‘Reservaatzone Donkmeer’ gebiedsvreemde constructies, zoals een chalet en caravan, afrasteringen en andere menselijke artefacten, afbreken en verwijderen, om de ontwikkeling tot een natuurlijk mesotroof elzenbroekbos mogelijk te maken. Het projectdoel is het habitat 91E0 als leefgebied voor onder meer kwak, grote weerschijnvlinder en gevlekte witsnuitlibel.

Het projectgebied is omgeven door botanisch goed ontwikkeld mesotroof elzenbroekbos en ligt binnen Habitatrichtlijngebied BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent.

Voor dit project werd een subsidie van € 9 000,00 toegekend.

 

20-000248 - De Esberg creëert een geschikte kampplaats voor zwarte specht, poelkikker en vleermuizen

Vzw De Esberg zal in Merksplas binnen het complex van een jeugdverblijf- en kampterrein met een zekere ecologische waarde en een goedgekeurd bosbeheerplan ingrepen doen om het leefgebied van de doelsoorten die al in het gebied werden geïnventariseerd te verbeteren. De ingrepen bestaan uit het aanleggen van interne bosranden door exotenbestrijding, kappingen en plaggen, het aanleggen van poelen, het aanleggen van slangenbulten- of hopen als schuilplaats voor reptielen, het verbeteren van de potenties van bestaande open plekken door kappingen en plaggen in functie van heideherstel en door het aanplanten van een robuuste gemengde haag. De doelsoorten van het project zijn zwarte specht, verschillende soorten vleermuizen en poelkikker. Het gebied kan als stapsteen fungeren tussen verschillende beschermde gebieden in de regio.

Voor dit project werd een subsidie van € 74 310,86 toegekend.

 

20-000229 - Vleermuizen op spoor

Gemeente Beerse gaat twee voormalige smalspoortunnels onder een verhoogde weg omvormen tot een winterverblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van meerdere soorten vleermuizen in de gemeente is al gedocumenteerd. De omvorming van de tunnels zal bestaan uit het dichtmetselen van de tunnels aan beide zijden met behoud van een invliegopening boven de deur, het plaatsen van stevige afsluitbare toegangsdeuren, het verbeteren van de temperatuurbuffering, het ruim voorzien van kwalitatieve schuil—en hangmogelijkheden en het voorzien van een waterdichting van de bodem om de luchtvochtigheid te verhogen. Het doel van de werken is het bekomen van een gunstig binnenklimaat en het voorkomen van verstoring.

De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats.

Voor dit project werd een subsidie € 34 200,00 toegekend.

 

20-000219 - Ecologische herinrichting parkvijver Provinciaal groendomein Vrijbroekpark Mechelen

Provincie Antwerpen gaat in het Vrijbroekpark in Mechelen de historische maar ecologisch sterk uit balans zijnde parkvijver ecologisch opwaarderen. De maatregelen bestaan uit slibruiming, het aanleggen en aanplanten van helofytenfilters met inheemse soorten, het herprofileren en aanplanten van de oeverzones, het afvissen van de wateren om het visbestand te verlagen en aan te passen, afgravingen voor de aanleg van een verlaagde wetlandzone met een complex van visvrije poelen en de plaatsing van een overloopsysteem met sluis en visrooster op de Vrijbroekloop om ‘s winters water te bufferen richting vijver en wetland. De projectdoelen zijn inzetten op het behoud en de uitbreiding van kruipend moerasscherm, een soort die al in het park voorkomt, jachtgebied voor vleermuizen, leefgebied voor de kamsalamander en habitat 3150_ae (eutrofe plas) wat in het beheerplan ook vermeld wordt.

Het Vrijbroekpark ligt binnen Habitatrichtlijngebied BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek.

Voor dit project werd een subsidie van € 235 560,00 euro toegekend.

 

20-000213 - Habitatherstel Caestert

Natuurpunt Beheer gaat in Riemst kalkgraslandhabitats met te hoge actuele fosfaatwaarden herstellen en in bossen middelhout- en hakhoutbeheer opnieuw opstarten. In één zone wordt de fosfaatrijke toplaag afgegraven, in andere zones wordt uitmijnen met stikstof- en kaliumbemesting gevolgd door maaibeheer voorzien. Andere maatregelen zullen bestaan uit het kappen van opslag en uitgegroeide bomen om zeldzame struweelsoorten kansen te geven, het heropstarten van hakhout- en middelhoutbeheer om een bos om te vormen naar een ijl thermofiel bos, om struweelsoorten kansen te geven en om boszomen te herstellen en het herstel van het biotoop van de vroedmeesterpad door afvalverwijdering, het aanleggen van een poel en het uitgraven van fosfaatrijke grond. De projectdoelen focussen op realisatie van habitattypes 6210, 6230 6510, 9150 en 9160 en de doelsoorten vroedmeesterpad en grauwe klauwier.

Het projectgebied is gelegen binnen Habitatrichtlijngebied BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Voor dit project werd een subsidie van € 242 567,60 toegekend.

 

20-000211, PSN2020 - herstel valleigebonden natuur in benedenloop van de Kleine Nete

Natuurpunt Beheer gaat in de benedenloop van de Kleine Nete in Lier en Ranst weekendvijvers met een lage natuurwaarde omvormen tot wildenvloedbos, een verstruweeld dotterbloemgrasland herstellen en exoten bestrijden. De opslag op het verstruweelde dotterbloemgrasland zal worden verwijderd inclusief de stronken, waarbij structuurelementen en ruime faunastroken gespaard zullen worden. Voormalige weekendvijvers zullen door afvissen, het verwijderen van oeverbeschoeiingen en aanplantingen, het afgraven van de dijken met hergebruik om de vijvers te dempen, worden omgevormd tot wilgenvloedbos. Tenslotte zullen exoten zoals waterteunisbloem en Robinia verwijderd worden. De projectdoelen zijn de streefbeelden rbbhc dotterbloemgrasland, habitattypes 6430 en 91E0 en de doelsoorten bever, blauwborst en otter.

De percelen op het grondgebied van Ranst liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden, en een deel ervan maakt ook deel uit van het beheerplan voor het erkend natuurreservaat E-029 Kleine Netevallei.

Voor dit project werd een subsidie van € 164 700,50 toegekend.

 

20-000203 - aanvraag van Stad Leuven: een Ferrarisdreef hersteld voor vleermuizen – abdij Vlierbeek

De stad Leuven gaat op de site van de abdij van Vlierbeek een verdwenen (Ferraris)dreef herstellen als verbinding voor vleermuizen tussen de zomerverblijfplaatsen op de abdijsite en de voedselgebieden in het Chartreuzebos. Het herstel van de dreef zal bestaan uit het kappen van opslag in een beperkte zone om de dreefbomen alle kansen te geven, inclusief het verwijderen van stronken in functie van bodemherstel, en het aanplanten van lindebomen met kluit in een lineair plantverband met de historische afstand van 6 meter. De doelsoorten zijn de rosse en de kleine dwergvleermuis, de grijze grootoorvleermuis en de laatvlieger, die op de abdijsite voorkomen. Het project geeft hiermee mee invulling aan het soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen.

Voor dit project werd een subsidie van € 14 454,00 toegekend.

 

20-000239 - Krabos en speelbos Zavelput, Buizingen – fase 1

De stad Halle gaat in het gebied Krabos-Zavelput een eerste fase van omvormingswerken uitvoeren. In een oude zandgroeve zal door het verwijderen van strooisel en het maaien en afvoeren van bramen een open plek in het bos aangelegd worden in functie van schraal grasland met zonnige taluds (leefgebied wilde bijen); en zal er langs deze open plek een mantel-zoomvegetatie als overgang naar het bos aangeplant worden. Op het zandplateau wordt een strook Corsicaanse dennen gekapt en vervangen door een aangeplante bosrand, naast het verwijderen van andere exoten. In een zone met Corsicaanse den zal een eerste ingreep gedaan worden in functie van de omvorming naar loofbos. Ten slotte zullen oude omheiningen uit het bos worden verwijderd. De projectdoelen zijn habitattypes 4030, 6230, 9130 en 9190.

De percelen zijn gelegen binnen Habitatrichtlijngebied BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden.

Voor dit project werd een subsidie van € 30 771,16 toegekend.

 

20-000227, PSN2020 - Begrazing 2.0 in de Lilse Zegge

Natuurpunt Beheer gaat in de Lilse Zegge, deelgebied van de Visbeekvallei, nieuwe begrazingsrasters plaatsen zodat de geitenkudde er jaarrond kan grazen. De begrazing zorgt, naast maaien en kappen, voor het behoud van open habitats en heeft in het gebied al geleid tot een mooie structuurvariatie binnen de aanwezige habitats, met aanwezigheid van bijzondere soorten. Potentiële overwinteringsplaatsen voor adders zullen buiten het nieuwe raster gehouden worden. De projectdoelen zijn streefbeeld rbb kamgrasland en habitattypes 6230, 6410 en 6430 als leefgebied voor onder meer de kleine ijsvogelvlinder.

De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.

Voor dit project werd een subsidie van € 12 600,00 toegekend.

 

20-000206 - Kwaliteitsverbetering leefgebied adder en levendbarende hagedis d.m.v. aanleg poelen

Gemeente Lille gaat in het gebied Kaulille en Berzegemheide vijf poelen aanleggen om het leefgebied voor amfibieën zoals de poelkikker en het voedselaanbod voor de adder te verbeteren. De poelen worden met zacht glooiende oevers aangelegd en de greppels nabij de poelen zullen deels gedicht worden om het drainerend effect op de omgeving te milderen. De poelen zullen groot en diep genoeg gemaakt worden gezien de verlaagde grondwaterstanden. De projectdoelen zijn habitat 3130 en de doelsoorten poelkikker, adder en levendbarende hagedis.

De percelen liggen in Habitatrichtlijngebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.

Voor dit project werd een subsidie van € 13 298,97 toegekend.

 

20-000241, PSN 2020 - Vallei van de Zwarte Beek – Bovenstroom – Herstel voor heischraal grasland

Natuurpunt Beheer gaat in Koersel (Beringen) een perceel met potenties voor heischraal grasland en omgeven door percelen met heischrale en heidevegetaties, opruimen en herstellen. Op het perceel wordt de toplaag met afvalstoffen verwijderd en afgevoerd, zal een betonnen koterij afgebroken worden, zal er ondiep geplagd worden met afvoer van het materiaal en wordt een greppel gedempt om de hydrologie te herstellen. Het te bereiken streefbeeld is habitattype 6230.

Het projectgebied is gelegen binnen Habitatrichtlijngebied BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden.

Voor dit project werd een subsidie van € 17 025,18 toegekend.

 

20-000240, PSN 2020 - Zwarte Beek Benedenloop – Hydrologisch herstel

Natuurpunt beheer gaat in Halen en Lummen de hydrologie en de natuurwaarden op enkele veengronden herstellen die in het verleden ontwaterd werden. Om landschap, hydrologie en natuurwaarden te herstellen zal opslag worden gekapt met verwijdering van de stronken; om open habitats te realiseren zal er inrichtend maaibeheer worden uitgevoerd met gepaste machines, zullen grachten ondieper gemaakt of gedempt worden, zullen poelen in veen met plaatselijk materiaal gedempt worden tot het oorspronkelijk maaiveld of gedeeltelijk gedempt om verlandingsvegetaties te creëren, en zullen afrasteringen en constructies worden verwijderd en afgevoerd.

De percelen liggen deels binnen Habitatrichtlijngebied BE2400014 Demervallei.

Voor dit project werd een subsidie van € 128 791,32 toegekend.

 

20-000236 - Habitatverbetering voor de vroedmeesterpad, Hof-ten-Hout, Sint-Genesius-Rode

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei gaat in Sint-Genesius-Rode de verruigde en moeilijk te beheren omgeving van een voormalige voorplantingspoel opnieuw geschikt maken als leefgebied voor de vroedmeesterpad en inrichten om het beheer terug in te stellen. De werken zullen bestaan uit inrichtend maaibeheer, het kappen van struweelopslag, het plaatsen van op het zuid gerichte stapelmuren als schuilplaats, het plaatsen van betonnen waterbakken als extra voorplantingsbakken en het afrasteren van het terrein in functie van schapenbegrazing. Het project speelt hiermee in op het soortenbeschermingsprogramma voor de vroedmeesterpad.

Voor dit project werd een subsidie van € 18 324,31 toegekend.

 

20-000235 - Stapstenen voor poelkikker (en extra ruimte voor adder) in de Visbeek

Te Beerse gaat Natuurpunt amfibieënpoelen aanleggen in een heidegebied en het leefgebied van de adder uitbreiden door heidehabitats te herstellen via omvorming van een naaldhoutaanplant en een voormalig landbouwperceel. De poelen zullen worden gegraven en ingebed in een eerder hersteld potentierijk heideterrein. Het heideherstel zal uitgevoerd worden door het kappen en afvoeren van bomen gevolgd door plaggen en door het afgraven van de bouwvoor op het voormalige landbouwperceel. De streefbeelden zijn habitattypes 3130, 4010, 4030 en 6230 als leefgebied voor de doelsoorten adder, poelkikker en witsnuitlibel, die al in het gebied voorkomen.

De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.

Voor dit project werd een subsidie van € 33 745,50 toegekend.

 

20-000234 - Habitatherstel voor vroedmeesterpad

Natuurpunt Beheer gaat op twee locaties in Huldenberg en Overijse habitats van de vroedmeesterpad herstellen en verbeteren. Op de eerste locatie, een oude zandgroeve, zullen betonnen voorplantingsbakken geplaatst worden, zal een betonnen voorplantingspoel aangelegd worden, zullen de bestaande voorplantingspoelen geruimd worden en zullen exoten en struweelopslag verwijderd worden om het landhabitat van de vroedmeesterpad te verbeteren. Op de tweede locatie zullen twee verlande amfibieënpoelen geruimd worden en zal struweel gekapt worden om aanrijking door bladval en beschaduwing van de poelen terug te dringen. Het projectgebied wordt als doelgebied gevat door het soortenbeschermingsprogramma voor de vroedmeesterpad.

Voor dit project werd een subsidie van € 47 875,40 toegekend.

 

20-000231 - Inrichting en biotoopherstel in Mispeldonk

Natuurpunt Beheer gaat in de gebieden Mispeldonk en Cassenbroek, in Bonheiden en Mechelen, de kwaliteit van graslanden herstellen en een netwerk van biotopen voor de kamsalamander aanleggen. Het herstel van de droge graslanden op hogere (rivierduin)gronden zal uitgevoerd worden door diep chopperen om opnieuw een open grasmat te krijgen. De leefgebieden voor de kamsalamander zullen worden aangelegd en ingericht door het afvissen van vijvers, het herprofileren van de oevers en het gedeeltelijk opvullen van vijvers om ruimte te maken voor oevervegetatie, het herprofileren van sloten tot een snoer van langwerpige poelen als kamsalamanderhabitat, het aanleggen van 6 extra poelen en het inrichten van een plas-draszone door het verwijderen van opslag, het afgraven van de toplaag en het dempen van de waterafvoer door een sloot. Ten slotte zullen er rasters geplaatst worden rond de percelen. De percelen maken deel uit van het beheerplan van het erkend natuurreservaat E-116 Beneden Dijlevallei.

Voor dit project werd een subsidie van € 219 862,40 toegekend.

 

20-000204 - Kwaliteitsverbetering leefgebied levendbarende hagedis en hazelworm in het provinciaal domein De Averegten

De provincie Antwerpen gaat in provinciaal domein De Averegten in Heist-op-den-Berg op een open plek droge heide ontwikkelen als leefgebied van de levendbarende hagedis en de hazelworm. De open plek van ongeveer een hectare zal geplagd worden met afvoer van het meeste plagsel. Een deel van het plagsel zal gebruikt worden om aan de rand van de open plek samen met takken en stronken enkele ‘reptielenbulten’ aan te leggen. Het streefdoel is heidehabitattype 4030 als leefgebied van levendbarende hagedis en hazelworm. De percelen maken al deel uit van een goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan.

Voor dit project werd een subsidie van € 8 8000,00 toegekend.

 

20-000244 - Ecologische inrichtingen Militaire Golf Duisburg i.f.v. vroedmeesterpad en vliegend hert

Het Regionaal Landschap Dijleland gaat het golfterrein in Duisburg (Tervuren) natuurlijker en ecologischer inrichten. De vernatuurlijking gebeurt door het herinrichten,  herprofileren en ruimen van bestaande poelen en hun oevers, het plaatsen van stapelmuren, de aanleg van nieuwe poelen, het plaatsen van betonnen voortplantingsbakken voor de vroedmeesterpad, de aanleg van broedhopen voor het vliegend hert, en het aanplanten van houtkanten. Door de inrichtingen kan het gebied als stapsteen dienst doen aangezien het tussen actuele leefgebieden gelegen is.

Het perceel grenst aan Habitatrichtlijngebied BE2400008 Zoniënwoud.

Voor dit project werd een subsidie van € 36 575,20 toegekend.

 

20-000223 - Uitbouw La Bonne Esperance nieuw verblijf voor vleermuizen

Natuurpunt Beheer gaat in Turnhout op de voormalige steenbakkerijsite La Bonne Esperance, reeds de grootste overwinteringsplaats van vleermuizen in de Kempen, een nieuwe zomerverblijfplaats voor vleermuizen (waaronder grootoorvleermuizen, dwergvleermuizen, ingekorven vleermuis en laatvlieger) bouwen. Om het zomerverblijf te bouwen zal op de muren van de ruïne van een bedrijfsgebouw een nieuwe constructie geplaatst worden die aan de binnenzijde wordt afgewerkt met ruwe planken waar de vleermuizen zich aan kunnen hechten. Onder het dak blijft een open deel en wordt een deel als zolder ingericht. In het gebouw worden op verschillende manieren schuilplaatsen voor vleermuizen voorzien, waaronder een spouwmuur onder de pannen en houten planken en kastjes binnenin.

De site ligt net buiten de speciale beschermingszone BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout en valt binnen de acties van het soortenbeschermingsprogramma voor vleermuizen.

Voor dit project werd een subsidie van € 45 050,00 toegekend.

 

20-000222, PSN 2020 - Kleine Netevallei: Herstel ruigte als leefgebied voor habitattypische soorten Zomerklokje en Blauwborst door afgraven ophoging

Natuurpunt Beheer gaat in Viersel (Zandhoven) een opgehoogde zone in de Kleine Netevallei afgraven om zoomvormende ruigte te herstellen. Er zal landschapsherstel en beekherstel in functie van ruigte worden uitgevoerd door het afgraven van de opgevoerde grond tot op het historisch maaiveld of dieper waar nodig, het uitgraven van de historische bedding van de Molenbeek met een schuin talud als extra leefgebied en de aantakking ervan op de Kleine Beek, het opbrengen van maaisel en rietrhizomen om de vegetatiemat zo snel mogelijk te sluiten en wilgenopslag te vermijden, en het afbreken van een aanwezige koterij. De projectdoelen zijn habitat 6430_hw als leefgebied voor habitattypische soorten zoals zomerklokje, blauwborst en roerdomp.

De percelen liggen binnen het visiegebied van het erkend natuurreservaat E-029 Kleine Netevallei en worden omringd door reeds erkende percelen. De percelen liggen ook binnen Habitatrichtlijngebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden.

Voor dit project werd een subsidie van € 735 725,00 toegekend.

 

20-000209 - Habitatherstel Zomerklokje Leeuwerik – Emblem

Regionaal Landschap De Voorkempen gaat in Emblem (Ranst) een historisch opgehoogde zone afgraven om zoomvormende ruigte te creëren. Om een goede uitgangssituatie voor de ruigte te krijgen zal de historische ophoging met onder meer bouw- en sloopafval verwijderd worden tot op het historische maaiveld. De afgegraven grond zal opgeworpen worden in een grondwal, die afgedekt zal worden met folie en een toplaag volgens de normen van VLAREM II. Om de afgraving mogelijk te maken zal ook eerst de opslag op het terrein gekapt moeten worden. Het projectdoel is het habitat 6430, de doelsoorten zijn zomerklokje en blauwborst.

De percelen liggen binnen het visiegebied van het erkend natuurreservaat E-029 Kleine Netevallei en in de nabijheid van reeds erkende percelen. De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden.

Voor dit project werd een subsidie van € 406 750,00 toegekend.

 

20-000207, PSN Putse Moer

Op een privéterrein in Kalmthout, onderdeel van de Kalmthoutse Heide, zullen heide- en venherstel en een doorgedreven exotenbestrijding in functie van verbeterde boshabitats worden uitgevoerd. De oevers van het ven Putse Moer zullen worden hersteld door het verwijderen van begroeiing en het afschrapen van alle materiaal tot op de minerale bodem in een deel van het ven en door het afschuinen van de oever waar zand zich heeft opgehoopt. Het heideherstel in functie van natte en droge heide gebeurt door te plaggen op plaatsen met restanten van heide. De boshabitats zullen worden verbeterd door het uittrekken en afvoeren van rhododendrons. De projectdoelen zijn habitattypes 3130, 4010, 4030 en 9190 als leefgebied voor onder meer pijlstaart, gevlekte witsnuitlibel, heikikker, poelkikker en nachtzwaluw.

De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2100015 Kalmthoutse Heide en Vogelrichtlijngebied BE2100323 Kalmthoutse Heide en liggen ook binnen het Ramsar-wetlandgebied Kalmthoutse Heide.

Voor dit project werd een subsidie van € 120 758,15 toegekend.

 

20-000246 - Bouwen van een bijkomende vleermuizenverblijfplaats op de fortsite te Liezele

De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat een bijkomende verblijfplaats voor vleermuizen bouwen op de fortsite van Liezele om een duurzame populatie van onder meer de ingekorven vleermuizen te kunnen bekomen. Daarnaast zullen er extra maatregelen genomen worden in en rond het fort in functie van vleermuizen, waaronder het aanpassen van verlichting op en rond het fort, maatregelen om de toegang voor vleermuizen te verbeteren zoals het aanbrengen van doorvliegopeningen en het engagement van de gemeente in een bebossingsproject in de omgeving. De doelsoorten zijn naast de ingekorven vleermuis onder meer de baardvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis.

Het fort van Liezele ligt binnen Habitatrichtlijngebied BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats.

Voor dit project werd een subsidie van € 134 454,15 toegekend.

 

20-000242, PSN2020 - Oude landen: Opwaarderen Oudelandse Beek

Natuurpunt Beheer gaat in het natuurreservaat Oude Landen in Antwerpen-Noord enkele zones van de Oudelandse Beek open maken om opnieuw open water in de beek te krijgen. Het open maken van drie verlande zones zal gebeuren door kap- en snoeiwerken van opslag en het tijdelijk verwijderen van begrazingsrasters als voorbereidende werken gevolgd door het omzichtig ruimen van slib en vegetatie om bodemschade op het kwetsbare terrein te vermijden, waarna het slib tijdelijk gestockeerd wordt om in te klinken voordat het wordt afgevoerd. Na de ruimingswerken worden de begrazingsrasters teruggeplaatst. Het beoogde streefbeeld is habitat 3150, en daarnaast soorten als waterviolier, bruine korenbout, weidebeekjuffer en ijsvogel.

De percelen maken deel uit van het beheerplan voor het erkend natuurreservaat E-313 Oude Landen.

Voor dit project werd een subsidie van € 223 997,90 toegekend.

 

20-000226 - Kiemingskansen voor Buitengoor

Natuurpunt Beheer gaat in het Buitengoor in Mol een monotone dennenaanplant met dominantie van exoten omvormen naar eiken-berkenbos en heide en verlande vennen met een dominantie van riet en galigaan herstellen naar alkalisch laagveen. In het dennenbos zullen exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse krentenboompje, Amerikaanse eik, Robinia en diverse verwilderde tuinplanten intensief manueel verwijderd worden en zullen oude afrasteringen opgeruimd worden. De dichtgegroeide en dichtgeslibte vennen zullen volledig geruimd worden om de successie terug te zetten en opnieuw open water te creëren. Er zullen ondergelopen plagplekken worden gemaakt in functie van de rugstreeppad. Een monotone rietvegetatie wordt door inrichtend maaibeheer omgevormd naar een meer soortenrijke mozaïek van moerashabitats. De projectdoelen zijn habitattypes 3160, 4010, 4030, 7140, 7150, 7230 en 9190 en de doelsoorten zijn onder meer heikikker, rugstreeppad en groenknolorchis.

De percelen liggen in Habitatrichtlijn BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heide, en maken ook deel uit van het beheerplan van het erkend natuurreservaat E-228 Buitengoor.

Voor dit project werd een subsidie van € 61 935,16 toegekend.

 

20-000216 - Naar een goede staat van instandhouding in natuurgebied Doeveren (Oostkamp-Zedelgem)

Natuurpunt Beheer gaat in natuurgebied Doeveren in Oostkamp en Zedelgem bestaande boshabitats in goede staat van instandhouding brengen. De aanpak zal bestaan uit het rigoureus machinaal uittrekken en verwijderen van rododendronhaarden, gevolgd door de aanplant van autochtoon bosplantsoen in kloempen met wildbescherming (geen onderdeel van de PSN), het verwijderen van resten van eerder uitgetrokken rododendrons, het ruimen van poelen en het verwijderen van opslag eromheen en het plaatsen van klaphekken en een vangkraal in het begrazingsraster. De projectdoelen zijn habitattypes 4030, 6430 en 9120 en de doelsoorten zijn vleermuizen, zwarte specht en vinpootsalamander.

De percelen maken deel uit van het beheerplan voor het erkend natuurreservaat E-319 Zilleghemveld.

Voor dit project werd een subsidie van € 65 572,12 toegekend.

 

20-000212 - Vijver- en bosrandherstel voor vleermuizen in Bos t’ Ename

Natuurpunt Beheer gaat in het Bos ‘t Ename in Oudenaarde een vijver herinrichten om meer open, zonbeschenen water te creëren en daarnaast een geleidelijke bosrand aanleggen. Het slib zal uit het grootste deel van de vijver geruimd worden; aan de zuidkant van de vijver zullen de boomstronken gefreesd worden om bladinval en beschaduwing tegen te gaan; de damwand die het waterpeil in de vijver regelt zal worden hersteld en voorzien van een nieuwe doorvoerbuis en ook de beschadigde dijk rond de vijver plaatselijk hersteld worden. Een geleidelijke bosrand wordt gecreëerd aan de noordrand door een deel van de opgaande bomen opnieuw in hakhout te zetten. De doelsoorten zijn gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart en rosse vleermuis.

De percelen liggen binnen Habitatrichtlijngebied BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen, en maken eveneens deel uit van het beheerplan voor het erkend natuurreservaat E-098 Bos t’ Ename.

Voor dit project werd een subsidie van € 10 950,00 toegekend.

 

  • De projectvoorwaarden van deze afgesloten oproep 2020 nog een keer raadplegen? Dat doe je via deze pagina.