Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

23,9kg/ha. jaar bedroeg de gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen in 2013. In 1990 was dit nog 43 kg/ha.jaar.

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones maakt de realisatie van de natuurdoelen moeilijk tot zelfs onmogelijk. Dit betekent ook dat het moeilijk tot zelfs onmogelijk wordt om vergunningen te verlenen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen.

De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het doet dit op een planmatige wijze en zonder de continuïteit van de vergunningverlening voor bedrijven en sectoren in het gedrang te brengen.

De PAS wil de problematiek van de depositie van stikstof in de speciale beschermingszones aanpakken aan de hand van brongerichte (aan de uitstootzijde) en effectgerichte maatregelen. Het eerste houdt in dat de uitstoot van stikstof wordt teruggedrongen, het tweede dat de gevolgen van de afzet van stikstof in kwetsbare vegetaties wordt tegengegaan.

De PAS voorziet in een eerste programmaperiode tot en met 2031, waarbij:

  • de periode van 2020 tot en met 2025 de eerste planperiode is
  • de periode van 2026 tot en met 2031 de tweede planperiode is

Raadpleeg de lijst van ammoniak-emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS (de PAS-lijst)

Vind je toch niet de informatie die je zoekt? Download dan deze handleiding met doorverwijsrichtingen en informatiekanalen voor gemeenten en provincies (pdf - 30 KB)