Inspanningen

Via bosbeheerplannen worden boseigenaars uitgenodigd om het beheer van hun bos af te stemmen op de natuurdoelen. In de valleigebieden en op de heuvels moet er meer grasland op een natuurlijke manier beheerd worden. Het rendement van dat beheer hangt af van de waterkwaliteit. Daarom is ook de verbetering daarvan een prioriteit. Hetzelfde geldt voor erosie in de nabije omgeving. Daarnaast hebben sommige soorten een extra duwtje in de rug nodig. Zo snakt de kamsalamander naar verbindingen, en hebben vleermuizen meer winterverblijfplaatsen nodig om te kunnen voortbestaan.

Nico Verwimp
Agentschap voor Natuur en Bos