Inspanningen

Het verbeteren van de (beek)waterkwaliteit is noodzakelijk om de vijvers- en beekgeleidende leefgebieden te herstellen. Om te voorkomen dat de knoflookpad in Vlaanderen zou uitsterven, zijn er dringend soortspecifieke maatregelen nodig. Andere amfibieën profiteren daar ook van. De moerasvogels verdienen bijkomend aandacht met de realisatie van een uitgestrekte oppervlakte gevarieerde watervegetaties en een hoog voedselaanbod. Verdroging en verzuring zijn twee belangrijke pijnpunten in de grote heideterreinen, waar dringend aan gewerkt moet worden.

Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos