Projectsubsidies Natuur 2019

Natuur en Bos lanceerde begin 2019 een oproep voor projectsubsidies Natuur. Doel is om concrete initiatieven te stimuleren die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen en investeringen in het kader van een goedgekeurd beheerplan.

Er werden niet minder dan 46 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 3,2 miljoen euro. In dit document lijsten we ze allemaal voor je op.

De projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen en worden uitgevoerd door verschillende verenigingen maar ook door lokale overheden of privé-eigenaars die ruim een kwart van de geselecteerde projecten zullen realiseren.

Hieronder vind je een overzicht van alle goedgekeurde projecten, telkens met een korte beschrijving.

 

PSN 19-000001 - Grootschalig veenherstel de Nol

Natuurpunt beoogt in het gebied De Nol, gelegen te Essen en Kalmthout (Antwerpen) en binnen het VEN-gebied De Kalmthoutse Heide, de SBZ-Habitatrichtlijn BE2100015 ‘Kalmthoutse heide’ en de SBZ-Vogelrichtlijn BE2100323 ‘Kalmthoutse Heide’, het herstel van het historisch aanwezige hoogveen. Daarnaast maken de percelen eveneens deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-416 ‘Stappersven’.   

Concreet zal de ecohydrologie van het gedegradeerde hoogveen hier hersteld worden door de plaatsing van een folie om de schommelingen van het grondwaterpeil in het watervoerend pakket boven de ondergrondse kleilaag tegen te gaan en op die manier de abiotische condities voor hoogveen te verbeteren.
De doelhabitats bestaan voornamelijk uit de ontwikkeling van een mozaïek van 7110 ‘Hoogveen’, 7120 ‘Aangetast hoogveen’ en 7140 ‘Oligotroof overgangsveen’ als leefgebied voor heikikker, poelkikker, gladde slang en kraanvogel. Deze ontwikkeling zou het gebied ook weerbaarder kunnen maken tegen klimaatextremen en atmosferische stikstofdepositie.

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor het najaar van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 85.000,00.

 

PSN 19-000003 - Blankaart: Rietlandherstel Blankaartvijver

Natuurpunt beoogt rietlandherstel in vijf zones rondom de Blankaartvijver. Het gebied ‘De Blankaart’ te Diksmuide en Houthulst (West-Vlaanderen) is gelegen binnen het VEN-gebied ‘IJzervallei’ en de SBZ-Vogelrichtlijn BE2500831 ‘IJzervallei’.

Natuurpunt zal wilgen uittrekken en kappen en de stronken uitfrezen om verboste rietlanden te herstellen. Met dit rietlandherstel geeft Natuurpunt invulling aan vastgelegde doelstellingen voor het gebied voor moerasvogels, met name de roerdomp (Botaurus stellaris) en de bruine kiekendief (Circus aeruginosus). De betrokken habitattypes zijn 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’ en het regionaal belangrijk biotoop Mr ‘Rietland’.

De kapping zal worden uitgevoerd tussen augustus en oktober 2020. Als nazorg worden in de komende jaren nieuwe opslag en vergeten exemplaren verwijderd.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 173.277,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000004 - Malesbroek: Valleiherstel in het Grote Netewoud

Natuurpunt beoogt in het Malesbroek te Geel en Meerhout (Antwerpen) valleiherstel door de omvorming van voormalige recreatievijvers en een voormalige wildakker.  Het Malesbroek ligt voor belangrijke delen in het VEN-gebied ‘De Gebroekten Grote Nete’ en de SBZ-Habitatrichtlijn ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’. Een deel van de percelen maken ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-230 ‘Malesbroek’.

Voormalige recreatievijvers zullen omgevormd worden door het verwijderen van allerlei constructies en vertuiningselementen zoals koterijen, afsluitingen, oeverbeschoeiingen, tuinaanplantingen en dijken, het afvissen van de vijvers, het afgraven van de dijken en het instoten van de grond in de vijvers en het herprofileren van de vijvers. Op een opgehoogde voormalige wildakker wordt de bouwvoor afgegraven. Hierna zullen de terreinen zich spontaan ontwikkelen tot broekbos.

De doelstellingen kunnen samengevat worden onder het habitattype 91E0_Vm ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’, subtype ‘Mesotroof elzenbroekbos’. Doelsoorten zijn zwarte specht, wespendief, matkop, kleine ijsvogelvlinder en verschillende soorten vleermuizen zoals laatvlieger en rosse vleermuis. De voorgestelde acties kaderen in het LIFE+-project ‘Grote Netewoud’.

De uitvoering is voorzien tussen oktober 2019 en december 2020. Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 128.124,05, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000005 - Maldegemveld: habitatherstel in functie van heischraal grasland

In het Maldegemveld wil Natuurpunt heischrale graslanden herstellen vanuit bemest grasland. Het Maldegemveld ligt binnen het VEN-gebied ‘De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem’ en de SBZ-Habitatrichtlijn BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’. De percelen maken ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-141 ‘Maldegemveld’.

Op twee eerder sterk bemeste en met fosfor aangerijkte graslanden, grenzend aan heideterreinen onder natuurbeheer, zal de bouwvoor tot 30 centimeter diepte afgegraven worden. Daarna zullen enkele doelsoorten actief ingebracht worden door gericht overplanten of inzaaien vanuit de directe omgeving. Het doelhabitattype is 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’. De doelsoorten zijn aardbeivlinder, blauwe knoop en zaagblad.

De uitvoering wordt voorzien voor de tweede helft van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 84.492,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000006 - Vinderhoutse Bossen

Natuurpunt gaat via een grondige exotenbestrijding een omvorming van natte bossen naar inheems loofbos realiseren in de Vinderhoutse Bossen te Drongen (Gent, Oost-Vlaanderen). De percelen liggen binnen het VEN-gebieden ‘De Vinderhoutse Bossen’ en de SBZ-Habitatrichtlijn BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’.
Om de natte bossen in de Vinderhoutse Bossen verder om te vormen naar inheems loofbos is de verwijdering van exoten zoals laurier, rododendron en bamboe nodig. Zowel de bovengrondse als de ondergrondse delen van de exoten zullen worden verwijderd. Door gebruik van rijplaten wordt bij de werken aandacht geschonken aan de aanwezige botanische rijkdom.

De doelhabitats zijn 91E0_Va ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’, subtype alluviaal essen-olmenbos (Ulmo-Fraxinetum), 9160 ‘Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint’ en 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’.

De uitvoering is gepland voor de tweede helft van 2020, na het broedseizoen.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van 17.600,00 €, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000007 - De Vennen: broekbosherstel in het Grote Netewoud

In De Vennen te Balen (Antwerpen) gaat Natuurpunt voor herstel van broekbos door de omvorming van voormalige recreatievijvers. De percelen liggen binnen de SBZ-Habitatrichtlijn BE2100040 ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’.

De voormalige recreatievijvers zullen worden omgevormd door het verwijderen van constructies en vertuiningselementen zoals koterijen, afsluitingen en tuinaanplantingen, het afvissen van de vijvers, het verlagen van dijken en het instoten van de grond in de vijvers, het herprofileren van de oevers, het dempen van een vijver, het afgraven en afvoeren van de bemeste bouwvoor en het maaiklaar maken van de gronden. Hierna zullen de terreinen zich spontaan verder ontwikkelen tot broekbos. Het doelhabitat is 91E0_Vm mesotroof elzenbroekbos met zwarte els en gewone es. De soorten die van deze inrichting profiteren zijn zwarte specht, wespendief, matkop en kleine ijsvogelvlinder. De voorgestelde acties kaderen in het LIFE+-project ‘Grote Netewoud’.

De uitvoering is voorzien tussen oktober 2019 en december 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 279.324,40.

 

PSN 19-000008 - Heurnemeersen: inrichting en herstel rietmoeras voor blauwborst en bruine kiekendief

Natuurpunt plant in de Heurnemeersen te Oudenaarde (Oost-Vlaanderen) een herstel en inrichting van rietmoerassen. De Heurnemeersen liggen binnen VEN-gebied ‘De Vallei van de Bovenschelde Zuid’ en de maatregelen worden genomen in kader van herstel van leefgebied.

Om de kwaliteit en de oppervlakte van riet- en grote zeggenmoerassen als leefgebied van de blauwborst en de bruine kiekendief te verbeteren zullen constructies en jonge bomen worden verwijderd om de openhoud van het landschap te herstellen, worden lijnvormige rietkragen in de perceelranden verbreed en geherprofileerd en en worden verlande grachten uitgegraven. Verder zal achterstallig beheer van moerassen opnieuw opgenomen worden en zal er gefaseerd gemaaid worden om meer structuur en variatie in de moerasvegetaties te krijgen. Het doelhabitat is regionaal belangrijk biotoop rbbMr ‘rietland en andere Phragmition-vegetaties’.

De uitvoering is voorzien tussen 2020 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie van € 34.324,00 toegekend, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000009 - Molse Nete: herstel van broekbos en oude turfputten

Natuurpunt beoogt in het gebied Molse Nete te Geel (Antwerpen) het herstel van broekbos en een oude turfput op de sites van voormalige recreatievijvers. Het gebied ligt binnen het VEN-gebied ‘De Molse Nete’ en de SBZ-Habitatrichtlijn BE2100040 ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’.

De voormalige recreatievijvers zullen omgevormd worden door het verwijderen van constructies en vertuiningselementen zoals afsluitingen, koterijen en tuinaanplantingen, het afvissen van de vijvers, het herprofileren van de oevers en het afgraven en afvoeren van de bovenste bodemlaag en het instoten van de grond in de vijvers. Hierna kunnen de terreinen spontaan evolueren naar broekbos.

De doelhabitats zijn 91E0_Vm ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’, subtype ‘Mesotroof elzenbroekbos’, 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’ en de regionaal belangrijk biotopen Mr ‘Rietland’ en Sf ‘Vochtig wilgenstruweel’ als leefgebied voor de blauwborst. De voorgestelde acties kaderen in het LIFE+-project ‘Grote Netewoud’.

De uitvoering is voorzien tussen oktober 2019 en december 2020. Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 58.658,45.

 

PSN 19-000010 - Griesbroek: vallei- en venherstel

Natuurpunt gaat in het Griesbroek te Balen (Antwerpen) over tot het herstel van zoomvormende ruigtes en vennen op voormalige recreatiesites. De percelen liggen deels binnen de SBZ-Habitatrichtlijn BE2100040 ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’. Een deel van de percelen maakt ook uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-294 ‘Griesbroek’.

De voormalige recreatievijvers worden omgevormd door het verwijderen van constructies en vertuiningselementen zoals afsluitingen, koterijen en tuinaanplantingen, het afvissen en leegpompen van de vijvers, het afgraven en afvoeren van de fosfaatverzadigde bovenste bodemlaag en het aanwenden van grond om vijvers ondieper te maken, het afgraven van dijkjes en het instoten van de grond in de vijvers, het herprofileren van de oevers, het ruimen van slib uit de vijvers en het verwijderen van exotische waterplanten en wilgenopslag.

De doelhabitats zijn 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’ en 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’. Doelsoorten zijn onder andere moerassprinkhaan, Spaanse vlag en poelkikker.

De uitvoering is voorzien tussen oktober 2019 en december 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 45.369,25.

 

PSN 19-000011 - inrichting corridor en leefgebied voor de gladde slang in As

De gemeente As (Limburg) beoogt de inrichting van een corridor en leefgebied voor de gladde slang. De site ligt binnen het VEN-gebied ‘De Hoge Kempen’. De site ligt niet binnen een speciale beschermingszone maar de maatregelen worden wel voorgesteld in functie van verbeterd leefgebied voor een beschermde soort.

Om de site geschikt te maken als corridor en leefgebied voor de doelsoort gladde slang (Coronella austriaca) zal de verboste zone rond een klein ven boomopslag gekapt worden via sociale economie, gevolgd door klepelmaaien, zal er een corridor gecreëerd worden door een groepenkap en zal een strook onder een hoogspanningslijn door klepelmaaien worden klaargemaakt voor schapenbegrazing. 

De uitvoering is voorzien tussen 2020 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 5.360,00, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000012 - Herstel 3150 habitat en aanleg oeverzwaluw-broedwand in de Warandeputten (Oostkamp)

Natuurpunt beoogt in de ‘Warandeputten’ te Oostkamp (West-Vlaanderen) habitatherstel in twee plassen en de inrichting van een oeverzwaluwwand. De percelen liggen deels binnen het VEN-gebied ‘De Valleien, bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse veldzone’ en geheel binnen de SBZ-Habitatrichtlijn BE2500004 ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’.

Om de waardevolle watervegetaties te herstellen en algenbloei tegen te gaan zullen de plassen worden drooggelegd waarna opgestapeld organisch sediment en bladval uitgebaggerd zullen worden tot op de minerale laag. Ook zullen wilgen rondom de plassen verwijderd worden om bladval en schaduw te reduceren. Daarnaast zal de door erosie en rietgroei verdwenen broedplaats voor oeverzwaluwen in de zandige dijk naast een van de plassen worden hersteld door de aanleg van een 20 meter lange broedwand met ingekapselde betonelementen.  Het doelhabitat is 3150  ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’.

De uitvoering is voorzien in het najaar van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 43.116,25, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000014 - Omvormingsmaaibeheer 2 veenherstel Vallei van de Zwarte Beek (Bovenstroom)

Natuurpunt zal in de Vallei van de Zwarte Beek te Beringen (Limburg) een grootschalig en intensief omvormingsmaaibeheer uitvoeren in functie van veenherstel. De percelen liggen binnen het SBZ-Habitatrichtlijngebied BE2200029 ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en SBZ-Vogelrichtlijngebied BE2218311 ‘Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’. De percelen maken ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-019 ‘Vallei van de Zwarte Beek’.

Op de percelen werden in functie van veenherstel eerder natuurinrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Om de streefbeelden te behalen is nog een periode van zeer intensief en grootschalig omvormingsmaaibeheer nodig om de condities voor de doelsoorten te optimaliseren en om ongewenste soorten terug te dringen. Een gespecialiseerd intensief maaibeheer met 1 of 2 maaibeurten in het droogste seizoen, uitgevoerd met rupsvoertuigen en begeleid met manuele maatregelen op plaatsen waar het machinaal maaien niet haalbaar is, zal gedurende enkele jaren moeten worden uitgevoerd.  Het doelhabitat van dit herstelbeheer is 7140 ‘Oligotroof overgangsveen’.

De uitvoering is voorzien tussen 2020 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 205.752,50 waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000016 - Bels Broek en Heide: een vispaaiplaats en broekbosherstel

Natuurpunt gaat in het gebied Bels Broek en Heide te Geel (Antwerpen) een voormalige recreatievijver omvormen naar een vispaaiplaats, en voormalige maïsakker naar broekbos. De percelen zijn gelegen binnen speciale beschermingsone BE2100040 ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’.

De voormalige recreatievijver naast de Grote Nete zal worden afgevist waarna het puin er uit wordt geruimd, de oevers geherprofileerd worden en het slib binnen de vijver verplaatst wordt om een diepe en een ondiepe zone te bekomen. Daarbij wordt ook een vispasseerbare in- en uitlaat geplaatst. Het doel is het creëren van een paaiplaats voor verschillende vissoorten zoals de kwabaal. Op de voormalige maïsakker zal de fosfaatverzadigde bouwvoor afgegraven worden waarna de site spontaan mag verbossen tot broekbos, met als doelhabitat 91E0_Vm ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’, subtype ‘Mesotroof elzenbroekbos’. Beoogde soorten voor het gebied en de maatregelen zijn zwarte specht, wespendief, matkop en kleine ijsvogelvlinder.

De uitvoering is gepland tussen oktober 2019 en december 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 46.766,50.

 

PSN 19-000017 - Kooldries: opwaarderen kamsalamanderhabitat

Natuurpunt beoogt in de Kooldries te Brecht (Antwerpen) een herinrichting van twee poelen ten behoeve van de kamsalamander. De Kooldries ligt binnen SBZ BE2100019 ‘Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’. Daarnaast maken de percelen ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-023 ‘Kooldries’.

Om het voorplantingshabitat van de doelsoort kamsalamander (Triturus cristatus) op te waarderen zullen twee poelen die te lijden hebben onder verlanding en de aanwezigheid van bomen, gespreid geruimd worden met opslag van het slib ter plaatse om dieren uitwijkmogelijkheden te geven, en zullen de bomen en struiken op de oevers verwijderd worden.

De voorbereidende kappingen worden voorzien in de winter 2019-2020 en de ruimingen worden gespreid over de nazomer van 2020 en de nazomer van 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 31.200,00 waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000018  - Inrichten van vijf winterobjecten voor vleermuizen in het Houtland

Het Regionaal Landschap Houtland zal in de regio Houtland vijf objecten op het grondgebied van Oostkamp, Wingene en Zedelgem (West-Vlaanderen) inrichten als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
Twee ijskelders, twee bunkers en een aardappelkelder in het Houtland die al worden gebruikt door vleermuizen of daar potentie voor hebben zullen geoptimaliseerd  worden als winterverblijfplaats voor vleermuizen door ze af te sluiten om verstoring en te grote luchtcirculatie te vermijden, door de objecten waar nodig op te ruimen of te herstellen, door het voorzien van extra schuilmogelijkheden en door de aarden deklaag op te hogen in functie van temperatuurbuffering.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 21.878,00 waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000019 - Molse Nete: leefgebied voor Belgische driekleur

Natuurpunt zal tegen eind 2020 in het gebied Molse Nete te Balen (Antwerpen) een begrazingsraster uitbreiden in functie van het beheer van waardevolle ruigten als optimalisatie van het leefgebied. De percelen maken deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-201 ‘Molse Nete’. 

De doelhabitats zijn 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’ en het regionaal belangrijk biotoop Hf ‘Moerasspirearuigte’ als leefgebied voor de moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).

Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 4.903,80.

 

PSN 19-000020 - Schupleer: Kwaliteitsverbetering 3260 door aantakking oude meander als backwater

Natuurpunt gaat in het gebied Schupleer te Herentals en Vorselaar (Antwerpen) een oude meander vernatuurlijken en opnieuw laten aantakken aan de Kleine Nete. De percelen liggen binnen het VEN-gebied ‘De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ en maken deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-295 ‘Schupleer – Vuilvoort – Molenbos’.

De maatregelen focussen vooral op optimalisatie van leefgebied. Een oude meander die omgevormd werd naar een weekendvijver zal opnieuw in verbinding worden gesteld met de Kleine Nete door het weggraven van een deel van de oever. Door het verwijderen van beplantingen en oeverbeschoeiingen en het herprofileren van de oevers worden zal de vijver worden ingericht als paaiplaats voor vissen, foerageergebied voor de ijsvogel en leefgebied voor de beekrombout en zal de natuurwaarde ervan toenemen.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 3.697,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000021 - De Rammelaars: reliëfherstel voor broekbosuitbreiding

Natuurpunt voorziet met dit project in het gebied De Rammelaars te Ham (Limburg) het wegwerken van onnatuurlijk reliëf en drainage in functie van broekbosuitbreiding. Om de site te integreren in de omliggende broekbossen zullen de tuinaanplantingen worden verwijderd en zullen de vijvers worden afgevist waarna de dijken rondom de vijver worden afgegraven en de grond gebruikt wordt om de vijvers te dempen tot een poel. Daarna zal de rest van de site spontaan evolueren tot broekbos. Het doelhabitat is 91E0 ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’ en de doelsoorten zijn wespendief, zwarte specht, matkop en kleine ijsvogelvlinder.

De uitvoering is voorzien tussen oktober 2019 en december 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 23.574,35, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000022 - Nieuwbouw winterverblijf voor ingekorven- en meervleermuis

Stad Turnhout voorziet een nieuw winterverblijf voor vleermuizen op een voormalige fabriekssite. De door de natuur overgenomen fabrieksruïnes zijn al een belangrijke hotspot voor vleermuizen.

De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en de meervleermuis (Myotis dasycneme) komen er echter slechts sporadisch voor omdat de warmere overwinteringsomstandigheden voor deze soorten op de site actueel niet aanwezig zijn, noch binnen de bestaande gebouwen gecreëerd kunnen worden. Daarom zal er een nieuw winterverblijf van 230 m² gebouwd worden met warmere en koudere zones zodat alle soorten er terecht kunnen. Dit winterverblijf wordt gebouwd binnen de bestaande muren van een oude fabriekshal en daarna bedekt met op de site aanwezige grond en puin.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 79.500,00, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000023 - Rothoek & Grote Netevallei: Ontwikkelen natte stapsteen ifv Poelkikker en Gevlekte Witsnuitlibel; Kwaliteitsverbetering water- en boshabitat (3130, 6430, 91E0)

Natuurpunt zal in de gebieden Rothoek en Grote Netevallei, binnen het VEN-gebied ‘De Grote Nete Schaapwees-Kwarekken’ te Westerlo, twee weekendvijvers en broekbos opwaarderen als ecologische stapstenen. Een aanzienlijk deel van de percelen maakt reeds deel uit van de beheerplannen voor erkende natuurreservaten E-156 ‘Vallei van de Grote Nete in Herselt, Hulshout en Westerlo’ en E-211 ‘Rothoek-Kwarekken’.

De vijvers zullen worden geruimd waarbij de oevers ook aangeschuind worden. Een landbouwdrainagegracht wordt ingebuisd in functie van kwaliteitsbehoud van ruigte. De verdroogde broekbossen met exoten worden hersteld en geoptimaliserd door het dichten van drainagegrachten en een weekendvijver, het verwijderen van koterijen, het afgraven van ophogingen, het ringen van exoten en het aanleggen van mantel-zoomvegetaties langs open plekken. De doelhabitats zijn 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’, 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’ en 91E0 ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’. Doelsoorten zijn gevlekte witsnuitlibel en poelkikker.

De uitvoering is voorzien voor de winter 2019-2020 (boswerken) en de nazomer van 2020 (vijverwerken).
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 67.941,50

 

PSN 19-000025 - Herinrichting van twee kunstmatige visvijvertjes tot natuurlijke vijverhabitats van het habitattype 3150 (matig voedselrijke plassen), met als doelsoorten gegolfd fonteinkruid en teer guichelheil in het reservaat Fondatie van Boudelo’

Vzw Durme beoogt in De Fondatie van Boudelo te Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) de herinrichting van twee kunstmatige visvijvers tot natuurlijke vijverhabitats. Het perceel ligt binnen SBZ-Habitatrichtlijngebied BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ en maakt deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-151 ‘Foundatie van Boudelo’.

Om de visvijvers om te vormen naar natuurlijke vijverhabitats worden de bomen en struiken er omheen verwijderd, zal een deel van de oevers geherprofileerd worden en een deel ervan ingericht worden als broedbiotoop voor ijsvogel, en wordt het slib uit de vijvers geruimd. Het doelhabitat is 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’.

De uitvoering is voorzien tussen juli en oktober 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 26.664,20, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000026 - Heiberg: Kwaliteitsverbetering heidelandschap als leefgebied voor boomleeuwerik, nachtzwaluw en bruine eikenpage

Natuurpunt gaat in het gebied Heiberg te Herentals (Antwerpen) voor kwaliteitsverbetering van heidegebied als leefgebied voor boomleeuwerik, nachtzwaluw en bruine eikenpage. De percelen liggen binnen VEN-gebied en deels binnen SBZ BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. De percelen maken ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-046 ‘Heiberg – Snepkensvijver’.

Om de kwaliteit van het heidelandschap in een zone waar recent dennen werden gekapt, te verbeteren zal er geplagd worden en zal het terrein maaiklaar worden gemaakt waar nadien maaisel wordt opgebracht. Daarnaast zal een houtwal langs een spoorlijn teruggezet worden. Elders zullen brede mantel-zoomvegetaties aangelegd en maaiklaar gemaakt worden en zullen de aanwezige exoten worden verwijderd. De doelhabitats zijn 4030 ‘Droge Europese heide’ en 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 60.228,78

 

PSN 19-000027 - Tweede fase herstel kleinschalige beekvallei in de Visbeekvallei

Natuurpunt beoogt hier het herstel van vennen, vochtige heide en heischrale graslanden in de ‘Visbeekvallei’ te Lille. De percelen zijn gelegen binnen VEN-gebied ‘De Kindernouw – Visbeekvallei’ en binnen SBZ BE2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’.

Drie voormalige landbouwgraslanden zullen worden afgegraven in functie van het herstel van vennen en vochtige heide. Op drie voormalige recreatiepercelen zullen constructies worden afgebroken, waarna er diep geplagd zal worden, de hydrologie hersteld zal worden, en er maaisel opgebracht zal worden om  het herstel van heischrale graslanden te favoriseren. Ook de aanwezige vijvers worden vernatuurlijkt door ze te herprofileren. De voornaamste doelhabitats zijn 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’, 4010 ‘Vochtige heide’, 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’ en 6410 ‘Blauwgraslanden’.

De uitvoering is gepland voor het najaar van 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 65.067,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000029 - Vallei van de Delfte beek: Kwaliteitsverbetering oud boskern (91E0, 9120, 9190) als leefgebied Zwarte specht en vleermuizen door herstel lokale hydrologie, toename dood hout en herstel samenstelling boom- en struiklaag

Natuurpunt gaat in de ‘Vallei van de Delfte Beek’ te Malle, Zandhoven, Zoersel en Vorselaar (Antwerpen) de habitatkwaliteit van een oude boskern verbeteren. De percelen liggen binnen VEN-gebied en binnen SBZ BE2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. Een groot deel van de percelen maakt ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan E-070 ‘Vallei van de Delfte beek’.

Om de habitatkwaliteit voor actueel reeds aanwezige soorten zoals zwarte specht, middelste bonte specht en vleermuizen te verbeteren zullen de rabatten van het lokale drainagenetwerk deels gedempt en deels verondiept worden zodat de invloed van grondwater toeneemt en zal er ingegrepen worden in de soortensamenstelling door exotenbestrijding en maaibeheer, wat ook tot meer dood hout kan leiden. De doelhabitats zijn 91E0 ‘Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’, 9120 ‘Eiken-Beukenbossen op zure bodems’ en 9190 ‘Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand’.

De uitvoering is voorzien tussen 2020 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 57.581,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000030 - Aanleg van ecotunnels (herpetotunnels) op de Daalbroekstraat

De gemeente Lanaken gaat tegen 2021 in de Daalbroekstraat twee ecotunnels aanleggen als ontsnipperingsmaatregel in functie van gladde slang. De percelen liggen binnen het VEN-gebied De Hoge Kempen en de speciale beschermingszone BE2200035 ‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’.

Als onderdeel van een ruimere herinrichting zullen twee ecotunnels aangelegd worden om de verbinding tussen natuurgebieden te vergemakkelijken. De tunnels worden zo optimaal mogelijk aangelegd en ingericht ter bevordering van de migratie van de voornaamste doelsoort, de gladde slang.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 117.004,10, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000031 - Vleermuisvriendelijke inrichtingen aan het Zoet Water

Het Regionaal Landschap Dijleland beoogt in het ‘Zoet Water’ te Oud-Heverlee een vleermuisvriendelijke renovatie en inrichting van een oude boswachterswoning. Het perceel wordt omringd door het VEN-gebied ‘Het Meerdaalwoud’ en de SBZ-Habitatrichtlijn BE2400011 ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’.
Bij de renovatie van de voormalige boswachterswoning ‘De Fonteyn’ zal een deel van de zolder ingericht worden als zomerverblijfplaats en zal de kelder ingericht worden als winterverblijfplaats.

In 2020 is reeds het einde van de werken voorzien.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 10.746,75, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000032 - Veewei: herstel Europese habitats en rbb's

Natuurpunt mikt in de Veewei te Hechtel-Eksel (Limburg) op herstel van verschillende europees te beschermen habitats. De percelen liggen grotendeels binnen VEN-gebied en geheel binnen speciale beschermingszone BE2200029 ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’. Een groot deel van de percelen maakt eveneens deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-301 ‘Veewei’.

Naaldbos zal hier domgevormd worden tot inheems loofhout door exotenbestrijding en het creëren van een geleidelijk opgaande bosrand door het kappen van naaldhout en exoten. Onder een hoogspanningsleiding zullen boomopslag en exoten worden verwijderd, gevolgd door plaggen, bosfrezen en chopperen in functie van de heidevegetaties. Door het kappen en ontstronken van tuinaanplantingen, het verwijderen van constructies en het herstellen van het oorspronkelijk reliëf zal een voormalig weekendverblijf worden omgevormd tot heide met een klein ven. De doelhabitats zijn 9190 ‘Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand’, 4030 ‘Droge heide’, 6230 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’ en 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’ als leefgebied voor de doelsoorten knoflookpad en nachtzwaluw.

De uitvoering is voorzien in 2020 en 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 53.026,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000033 - Habitatherstel Altenbroek (Voeren), herstel van biotoop Grauwe klauwier en Vroedmeesterpad

Natuurpunt kiest met dit project in het Altenbroek te Voeren (Limburg) voor grootschalig habitatherstel in functie van grauwe klauwier en vroedmeesterpad. De percelen liggen binnen speciale beschermingszone BE2200039 ‘Voerstreek’. Een groot deel van de percelen maakt ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-152 ‘Altenbroek’.

Graslandhabitats zullen worden hersteld door het afgraven van de fosfaatrijke toplaag, door uitmijnbeheer, en door de plaatsing van rasters voor schapenbegrazing. Een fijnsparrenaanplant zal gekapt worden waarbij de strooisellaag afgevoerd wordt in functie van kalkgrasland. De boshabitats krijgen herstel door exotenbestrijding en het verwijderen van de strooisellaag. In functie van de doelsoort vroedmeesterpad zullen groeves hersteld worden, twee poelen worden aangelegd en zullen vijvers geruimd worden en voorzien van beekwater. Voor de grauwe klauwier worden er door diep chopperen foerageerplekken gecreëerd en zal het broedbiotoop verbeteren door kappingen en het verplaatsen van rasters. De voornaamste doelhabitats zijn 6210 ‘Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem’, 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’, 6510 ‘Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden‘ en 7230 ‘Kalkmoeras’.

De uitvoering is voorzien tussen 2019 en 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 676.046,57, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000034 - Vleermuisvriendelijke verlichting Fort Duffel

Kempens Landschap voorziet met dit project in het Fort van Duffel een vleermuisvriendelijke verlichting. Het Fort van Duffel ligt binnen de SBZ-Habitatrichtlijn BE2100045 ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats’ en is een belangrijke overwinteringsplaats voor verschillende soorten vleermuizen.  De openstelling van het fort en de voor de veiligheid van bezoekers noodzakelijke verlichting hebben echter geleid tot een verschuiving van het zwermgedrag van vleermuizen in het najaar. Om het zwermgedrag op het middenplein en in de ingangspoterne van het fort te herstellen en toch de veiligheid te garanderen zal er rode verlichting geplaatst worden die vleermuizen minder stoort.

De uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 5.290,00, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000035 - Vleermuisvriendelijk inrichten van 'de krocht'

Regionaal Landschap Noord-Hageland gaat in Rotselaar een oude voorraadkamer opnieuw geschikt maken als winterverblijfplaats voor vleermuizen. 'De krocht' is een oude voorraadkamer die ooit deel uitmaakte van een middeleeuwse abdij en nu op het terrein van een school ligt.

Om het gebouw opnieuw vleermuisvriendelijk in te richten en een donker en gebufferd klimaat te scheppen zullen deuren en ramen afgedicht worden met cortenstaal en zullen er invliegopeningen worden voorzien, met respect voor het erfgoed.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 3.388,00

 

PSN 19-000036 - Kleine Netevallei: Herstel en kwaliteitsverbetering ruigtes en veen als leefgebied voor habitattypische soorten Zomerklokje en Blauwborst

In Lier en Ranst zal Natuurpunt in de Kleine Netevallei ruigte- en veenhabitats herstellen. De percelen liggen grotendeels binnen VEN-gebied en in speciale beschermingszone BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. De meeste percelen maken ook deel uit van het erkend natuurreservaat E-029 ‘Kleine Netevallei’.

Op verstruweelde percelen zullen houtige vegetaties met stronk worden verwijderd, waarna de terreinen gemaaid zullen worden. Waar nodig zal hydrologisch herstel worden uitgevoerd door het verondiepen van drainagegrachten en het ruimen van greppels. Een voormalige weekendvijver zal door het kappen van aanplantingen, afvissen, het verwijderen van de oeverbeschoeiing en herprofileren worden omgevormd tot veen. De doelhabitats zijn 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’, 7140 ‘Oligotroof overgangsveen’ en 91E0 ‘Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen’ als leefgebied voor zomerklokje en blauwborst.

De uitvoering is voorzien in 2020 en 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 62.457,25

 

PSN 19-000037 - Dauteweyers – biotoopherstel voor boomkikker en kamsalamander

Natuurpunt zal in de ‘Dauteweyers’ te Diepenbeek amfibieënpopulaties versterken door biotoopherstel. De percelen maken deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-133 ‘Demervallei’.
Om landhabitat voor boomkikker en kamsalamander in de vorm van een mozaïek van ruigte, grasland, struweel en houtkanten te creëren en open en gevarieerd te houden, zullen er bijkomende rasters worden geplaatst in functie van extensieve begrazing wat hier in het verleden al tot succes leidde.

De uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 24.994,50, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000039 - Nieuwe vleermuiskelder te Gelrode

Regionaal Landschap Noord-Hageland zal te Geldrode, Aarschot, een nieuwe overwinteringsplaats voor vleermuizen bouwen. In een schapenweide naast een beek en in de buurt van bos zal een kleine vleermuiskelder als overwinteringsplaats voor vleermuizen worden gebouwd, die daarna met grond wordt afgedekt. Het winterobject zal met draad afgerasterd worden ter vrijwaring voor bde schapenbegrazing en zal beplant worden met inheemse struiken om grondafkalving tegen te gaan.

De uitvoering is voorzien tegen de winter van 2020-2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 3.346,25

 

PSN 19-000042 - Vroedmeesterpad in het Dijleland

In Huldenberg zal Regionaal Landschap Dijleland poelen en landhabitat voor de vroedmeesterpad herstellen. Om de achteruitgang van de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) op de site, door de degradatie van de poelen en het landhabitat, tegen te gaan, zullen de bestaande poelen geruimd worden. Hierna worden deze uitgerasterd om bemesting en oeverbeschadiging door vee te voorkomen. Daarnaast wordt er een bufferpoel aangelegd om de instroom van regenwater naar de historische poel te controleren en om erosie en verlanding tegen te gaan. Verder worden er betonnen voortplantingsbakken en een wadi, ingekleed met stenen stapelmuren, en een alternatief veedrinksysteem voorzien.

De uitvoering is voorzien voor 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 14.407,52

 

PSN 19-000044 - Kattenputten

Regionaal Landschap Westhoek beoogt in de Kattenputten te Ieper - Hollebeke (West-Vlaanderen) het waterrijke voorplantingsbiotoop van de kamsalamander te herstellen en een bunker in te richten voor vleermuizen. De percelen liggen net buiten speciale beschermingszonen BE2500003 ‘Westvlaams Heuvelland’.

Om het waterrijke gebied met poelen in de ‘Kattenputten’, dat steeds verder verlandde door jarenlange aanslibbing, te behouden als kerngebied en voorplantingsbiotoop voor de kamsalamander zullen de vijvers ontslibd worden. Daarnaast zullen de oevers door hakhoutbeheer vrijgemaakt worden in functie van toegang voor machines en meer lichtinval. Een bunker zal geschikter worden gemaakt als overwinteringsplaats voor vleermuizen door de vervanging van de beschadigde deuren en door het ophogen van de aarden deklaag met slib uit de vijvers om de binnentemperatuur beter te bufferen.

De uitvoering is voorzien voor 2020 of 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 46.400,00, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000045 - Stapsteen 'De Welvaart' Zoersel - heikikker, poelkikker en kamsalamander

Regionaal Landschap De Voorkempen zal te Zoersel (Antwerpen) op de site 'De Welvaart' poelen aanleggen en herstellen als stapstenen voor amfibieën. Er zal een nieuwe poel met zacht hellende noordoever uitgegraven worden op een perceel met jong loofhout en natte ruigte.

Om beschaduwing van de nieuwe poel tegen te gaan zal een deel van de bosrand op de zuidoever gekapt worden. Een verwaarloosde langwerpige poel zal worden opgewaardeerd tot amfibieënhabitat door het plaatsen van afrasteringen tegen recreatiedruk, het verwijderen van omgevallen bomen, het ruimen van slib, het gebruik van het geruimde materiaal om walletjes te vormen en vier aangrenzende permanente poelen te creëren en door de noordoever te herprofileren naar een zachte helling.  De doelsoorten zijn heikikker, kamsalamander en poelkikker.

De uitvoering is voorzien tussen 2020 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 4.493,34

 

PSN 19-000046 - Dommelvallei: Biotoopherstel Knoflookpad fase 2

Natuurpunt mikt met dit project in de Dommelvallei te Hechtel-Eksel en Peer (Limburg) op herstel van het biotoop van de knoflookpad. De percelen geheel binnen Habitatrichtlijngebied BE2200029 ‘Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’. De percelen maken ook deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-198 ‘Dommelvallei’.

Om verlande en geëutrofieerde vennen te herstellen tot geschikt waterbiotoop zullen bomen verwijderd worden, worden ze geruimd en geherprofileerd en wordt het waterpeil regelbaar gemaakt. Een voormalig weekendverblijf zal door het kappen van bomen en reliëfherstel omgevormd worden tot heide met ven en een historisch ven zal worden hersteld door afgraving en het aanbrengen van leem.  Het landbiotoop wordt dan weer hersteld door in naaldbos, aangetast door de letterzetter, sterk te dunnen in functie van omzetting naar heide. De doelhabitats zijn 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’, 4030 ‘Droge Europese heide’ en 6230 ‘‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’.

De uitvoering is voorzien in voorzien de zomerperiodes van 2020 en 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 174.915,40, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000047 - Kamsalamander Scharent (Haacht)

In Haacht zal Regionaal Landschap Dijleland een poel opwaarderen ten behoeve van kamsalamander. Een oude zandwinningsput wordt daartoe omgevormd tot kwaliteitsvol leefgebied door afvissen, droogleggen, slibruiming, herprofilering van de oevers en het openmaken van de zuidkant door hakhoutbeheer.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 9.116,18, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000048 - Vleermuizen Vlaamse Ardennen

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil met dit project drie locaties in Brakel, Maarkedal en Ronse geschikt maken voor vleermuizen. De locaties in Brakel en Maarkedal betreffen kerktorens, de locatie in Ronse een pomphuisje.

Om de kerktorens geschikt te maken als zomerverblijfplaats voor vleermuizen zullen de afrasteringen en het vogelwerend gaas aangepast worden en zullen er vleermuisvriendelijke invliegopeningen aangebracht worden. Het pomphuisje zal geschikt worden gemaakt als zomer- en winterverblijfplaats door gevaarlijke bomen bij het pomphuis te vellen, door het af te sluiten met een stevige vleermuisvriendelijke deur, het dak waterdicht te maken, de binneninrichting vleermuisvriendelijk te maken door opruiming, door overbodige openingen af te dichten en extra schuilplaatsen te voorzien, de ventilatie van de onderaardse watergang te herstellen en door wegkruipstenen aan te brengen.

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 19.199,71

 

PSN 19-000049 - Opwaardering van de site van het Papiermoleken

In Bierbeek gaat Regionaal Landschap Dijleland op de verwaarloosde site van het ‘Papiermoleken’ een vijver, een boomgaard, een boszone, een ruigtezone en het Molenhuis aanpakken en opwaarderen. De percelen liggen binnen speciale beschermingszone BE2400012 ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’.

De vijver zal vernatuurlijkt worden door slibruiming, het afschuinen van de oevers, de aanleg van een plasdraszone, het behoud van een paaiplaats, het openmaken van de oevers door het kappen van bomen en het verwijderen van dode bomen uit de vijver. In het Molenhuis zal als onderdeel van een dakrenovatie een vleermuizenzolder worden ingericht. In de boszone zullen Japanse duizendknoop en Robinia worden verwijderd. In de boomgaard en de ruigtezone zal gemaaid worden met afvoer. In de ruigtezone zal er ook opslag worden verwijderd en een bosrand worden gecreëerd. De doelhabitats zijn 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’, 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’, 6510 ‘Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden‘, 91E0 ‘Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen’.

De uitvoering is voorzien tussen 2019 en 2021.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 73.111,46, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000050 - Herstel kasteelvijver Rooyveld

Bosgroep Houtland zal te Oostkamp een kasteelvijver omvormen. Het perceel ligt binnen VEN-gebied en binnen gHabitatrichtlijgebied BE2500004 ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’. Om de kasteelvijver ‘Rooyveld’ ecologisch interessanter te maken zullen de rhododendrons op de oever geheel verwijderd worden en zal de vijver afgevist en droog getrokken worden om daarna het slib te ruimen. Het doelhabitat is 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’.

De uitvoering is voorzien voor het najaar van 2019.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 13.895,70, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000051 - Inrichten vleermuizenverblijfplaats aan Kesterbeekmoeras (Beersel)

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zal aan het Kesterbeekmoeras te Beersel een vleermuizenverblijfplaats inrichten. Het perceel is gelegen net Habitatrichtlijngebied BE2400009 ‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ en het erkend natuurreservaat E-246 ‘Kesterheide’.

Het project bestaat uit het ombouwen van een vervallen en ongebruikte, deels ingegraven garage in een particuliere tuin tot een overwinteringsplaats voor vleermuizen. Op deze manier kan de temperatuur in het object vrij eenvoudig worden gebufferd. Met het nabijgelegen natuurgebied is er reeds geschikt leefgebied aanwezig.

De uitvoering is voorzien voor 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 15.000,10, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000052 - Schulensbroek: Herstel van open graslandencomplex als leefgebied van Bruine kiekendief, Kwartelkoning en Apium repens en herstel beekbegeleidend bos

Natuurpunt gaat met dit project in het ‘Schulensbroek’ te Herk-de-Stad en Lummen grasland en beekbegeleidend bos herstellen. De percelen liggen grotendeels binnen VEN-gebied en geheel binnen speciale beschermingszone BE2223316 ‘De Demervallei’.

Een voormalige visvijver en een graslandzone met een lage huidige natuurkwaliteit zullen omgevormd worden tot soortenrijk grasland door het verwijderen van antropogene elementen zoals oeverbeschoeiing, koterijen, hengelplaatsen en aanplantingen en door het afvissen en het dempen van de vijver tot het oorspronkelijk maaiveld met grond van de dijken, gevolgd door het opbrengen van maaisel van referentiepercelen. Een voormalige weekendvijver zal worden omgevormd tot beekbegeleidend bos door het verwijderen van oeverbeschoeiing, koterijen en exoten, reliëfherstel en het dempen van de vijver. De doelhabitats zijn 6510 ‘Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden‘ en 91E0 ‘Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen’ als leefgebied voor de doelsoorten bruine kiekendief, kwartelkoning en kruipend moerasscherm (Apium repens).

De uitvoering is voorzien in 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 104.602,55, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000053 - Trilveen- en graslandhersel Vorsdonkbroek

Met dit project betracht Natuurpunt in het ‘Vorsdonkbroek’ te Aarschot het herstel van trilveen en nat hooiland. De percelen liggen binnen VEN-gebied en speciale beschermingszone BE2400014 ‘Demervallei’ en maken eveneens deel uit van het goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-047 ‘Vorsdonkbos – Turfputten’.

Twee populierenaanplantingen zullen worden gekapt, waarna de stronken en de strooisellaag zullen worden verwijderd in functie van graslandherstel. Een reeds ontbost perceel zal worden ontstronkt om het trilveen te herstellen. Twee oude, aan verlanding onderhevige bomputten zullen worden leeggepompt en geruimd in functie van het herstel van drijvende waterweegbree. De doelhabitats zijn 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’, 6410  ‘Blauwgraslanden’,  ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’, 6510 ‘Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden‘ en 7140 ‘Oligotroof overgangsveen’.

De uitvoering is voorzien in de zomers van 2019 en 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 53.352,45, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN19-000054 - Averbode Bos en Heide : Hydrologisch herstel vennen (waterconservering, 3130, 3160), kwaliteitsverbetering heide (4010, 4030, 6230) en boshabitats (9160, 9190) mede ifv Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Poelkikker, Witte waterranonkel

Natuurpunt beoogt in ‘Averbode Bos en Heide’ te Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem en Tessenderlo hydrologisch herstel en verbetering van habitatkwaliteit. De percelen liggen voor het grootste deel binnen VEN-gebied alsook Habitatrichtlijngebied BE2400014 ‘Demervallei’, en maken eveneens deel uit van goedgekeurde beheerplan van het erkend natuurreservaat E-383 ‘Averbode Bos en Heide’.

Om het droogvallen van vennen en boomslag tegen te gaan en de venhabitats te verbeteren zullen aangepaste stuwen geplaatst worden in de drainagegrachten. Waar nodig worden exotische vissen afgevangen. In enkele open zones zullen rasters met draadpoorten worden geplaatst om de begrazing beter te sturen. Enkele voormalige weekendverblijven zullen worden afgebroken met opruiming van antropogene constructies en tuinaanplantingen, waarna de tuinen zullen worden gemaaid in functie van omvorming naar heischraal grasland. En er zullen mantel-zoomvegetaties gecreëerd worden door maaibeheer, het verwijderen van exoten en ongewenste boomopslag en het opstarten van hakhoutbeheer. De voornaamste doelhabitats zijn 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’ , 4030 ‘Droge Europese heide’ en 6230 ‘Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’ en 9120 ‘Eiken-Beukenbossen op zure bodems’. De doelsoorten zijn poelkikker, witte waterranonkel, nachtzwaluw, boomleeuwerik en levendbarende hagedis.

De uitvoering is voorzien in de winters 2019-2020 en 2020-2021 en in de nazomer van 2020.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 57.569,75, waarvan de helft Vlaams aandeel en de helft cofinanciering via PDPO.

 

PSN 19-000055 - Derde fase moerasherstel Rode del

Natuurpunt voert met dit project in de ‘Rode Del’ te Arendonk de omvorming door van een voormalig weekendverblijf naar moerasvegetatie. De percelen liggen binnen VEN-gebied en speciale beschermingszone BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’. Het grootste van de twee percelen maakt reeds deel uit van het erkend natuurreservaat E-126 ‘Tussen Wamp en Nete’.

De voormalige recreatievijver zal vernatuurlijkt worden door het verwijderen van aanplantingen en het afvissen van de vijver gevolgd door slibruiming, het herprofileren van de oevers en het afgraven van de opgehoogde oeverwallen tot op het historisch maaiveld. Daarnaast zal op een moerasperceel een haard van grote waternavel bestreden worden om verdere verspreiding tegen te gaan. De doelhabitats zijn 3130 ‘Voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers’ en 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’ als leefgebied voor de doelsoorten roerdomp, woudaap, bruine kiekendief en grote modderkruiper.

De uitvoering is voorzien in de zomer van 2020, met controles in functie van de exotenbestrijding in 2021 en 2022.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 38.215,00.

 

  • De projectvoorwaarden van deze afgesloten oproep 2019 nog een keer raadplegen? Dat doe je via deze pagina.
  • Ben je door deze projecten geïnspireerd om zelf een subsidie aan te vragen voor een natuurproject? Dat kan nog tot eind april! Lees meer.
  • Rapporteren over een uitgevoerd project? Gebruik de juiste format. Je vindt deze op de website van Natuur en Bos, onder het kopje 'uitgevoerde projecten rapporteren’