Investeringssubsidies Natuur 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde dit jaar opnieuw de projectoproep Investeringssubsidies Natuur-projecten voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

Er werden niet minder dan 53 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om drie miljoen euro subsidies, waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies moeten tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om Europese natuurdoelen te halen.

Provincie Antwerpen

ANB Antwerpen – Daniel Josten – Tel: 0499/94 91 35 – email: daniel.josten@vlaanderen.be

Kasteelkelder Schilde

Natuurpunt zal in de gemeente Schilde een voormalige kasteelkelder in Schildehof herinrichten voor vleermuizen. De kelder wordt momenteel al als zomer- en winterverblijfplaats gebruikt. Door het afsluiten van ramen en openingen, het plaatsen van een deur, en het verwijderen van puin, wordt een stabieler klimaat gecreëerd. De locatie werd op basis van eerdere inventarisaties op vraag van Eurobats, aangeduid als belangrijke overwinteringsplaats, centraal gelegen in de Antwerpse fortengordel.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €11.728,80.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel. 0485 65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Epelaar

Gemeente Beerse zal in SBZ ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ een project uitwerken rond het herstellen van heidekernen, meer bepaald met klemtoon op droge heide. Er zullen functionele heidecorridors gemaakt worden, wat deels een inlossing is van de habitatvereisten voor adder. Het project beantwoordt aan de prioritaire inspanning conform het SBZ rapport. Een wijziging van het beheerplan is voorzien.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €10.584.

Contactgegevens: Carolien Van Gorp | tel. 014 62 25 87 | carolien.vangorp@beerse.be

 

Inrichten winterverblijfplaats voor vleermuizen La Bonne Esperance

Het regionaal landschap Kleine en Grote Nete zal in Turnhout een winterverblijfplaats voor vleermuizen inrichten in een voormalige steenbakkerij. Deze ligt binnen een gebied waar reeds beheerd wordt in functie van vleermuizen en waarbij de resultaten spectaculair te noemen zijn. Het betreft dus een belangrijke lokale stapsteen. De inrichting zelf bestaat onder andere uit het verwijderen van losse stenen op kopmuren en het uitvoeren van de nodige herstellingen, zodat er  op een veilige manier kan worden verder gewerkt en beheerd. Soorten zijn Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, Grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis en Ingekorven vleermuis.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €14.400.

Contactgegevens: Tom Snoeckx | tel: 014 85 25 14 | Tom.snoeckx@rlkgn.be

 

600 Arendonk

Het regionaal landschap Kleine en Grote Nete plant in Arendonk in de speciale beschermingszone 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' een project met het oog op het creëren van droge en vochtige heide door het verwijderen van boomopslag en plaggen. De inrichting gebeurt via omvorming van bos naar heide, op private gronden en binnen een gebied dat voorheen in landbouwgebruik was. Ook de aanleg van een eenvoudige ecoduct over de Rooise Loop wordt voorzien, via een aantal boomstammen met zanddek, aangezien de steile oevers van rechtgetrokken Rooise Loop het gebied in twee snijdt en een barrière vormt voor sommige soorten.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €32.960.

Contactgegevens: Tom Snoeckx | tel: 014 85 25 14 | Tom.snoeckx@rlkgn.be

 

Inrichten Laakvallei te Beerse

Gemeente Beerse zal in de Laakvallei een project uitvoeren dat focust op het herstellen van de waterhuishouding (verdroging door grachten) voor het aanwezige habitat 91E0 en het creëren van een stapsteen voor Kamsalamander aangezien de soort vlakbij aanwezig is. Ook voor vleermuizen worden inrichtingen voorzien. De maatregelen betreffen de aanleg van twee poelen (foerageergebied vleermuizen), een stuw, de aanplant van een nieuwe houtkant en de herinrichting van vleermuisbunkers. De gemeente werkt hiervoor samen met Kempens Landschap, dat het gebied van ongeveer 8ha voorheen al kocht. De percelen gaan terug tot Ferraris, maken onderdeel uit van een groene RUP en er bestaat reeds een uitgebreid bosbeheerplan.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €45.463.

Contactgegevens: Greet Kreintz | tel: 014 62 25 88 | milieu@beerse.be

 

Vogelenzang Beerse

Gemeente Beerse voert nog een project uit voor de Kamsalamander, door de aanleg van amfibietunnels in de Vossenbrugstraat en Koloniedijk als ontsnipperingsmaatregel naar de aanpalende vijver die ongeveer 3,5ha omvat. De aanwezige watercrassula in een deel van de vijver zal men buiten de subsidieaanvraag pogen te bestrijden via af te graven en af te voeren .

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €110.480.

Contactgegevens: Greet Kreintz | tel: 014 62 25 88 | milieu@beerse.be

 

Bever-, otter- en amfibiecorridor Terhagen

In gemeente Rumst zal POM Antwerpen, in samenwerking met twee bedrijven, een 30 tot 40 meter brede en natte ecologische corridor aanleggen tussen de Rupel en het voormalig ontginningsgebied, ten behoeve van bever, otter en rugstreeppad. Naast de omvangrijke graafwerken, wordt de fauna op die manier met breukstenen, ecorasters en lokstruweel van aan de Rupel tot aan het achterliggende natuurgebied geleid. Een grachtensysteem verbindt de ecologische buffer met de vijvers in de voormalige kleiputten (SBZ) en zorgt hierbij voor een permanent natte verbinding van maximaal 50cm diep. Dankzij de aanwezige goodwill bij de partijen (oa een afbraak van loodsen) is dit ambitieurs project tot stand kunnen komen. Niettegenstaande het vigerend beleid tav doelsoorten bij adviesverlening op vergunningsaanvragen, is dit ISN project veel ambitieuzer te noemen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €684.276,80

Contactgegevens: Dirk Cleiren en Paul Robbrecht | tel: 03 240 68 20 en 03 240 68 43 | dirk.cleiren@pomantwerpen.be en paul.robbrecht@pomantwerpen.be

 

Ven en heideherstel privaat domein familie van Mierlo

In gemeente Ravels zal Nature ID op private eigendom in SBZ (Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout) een project realiseren dat gericht is op kwaliteitsverbetering van ven en heide (habitats 3130 en 4010). Dit zal gebeuren via het afvissen van de vijver, het verwijderen van slib en herprofilering van de steile oevers. Ook de boomopslag en de exoten worden verwijderd rondom de vijver. Het habitat 3130 is een essentieel habitat in dit SBZ, het project sluit dan ook goed aan op de doelen zoals gesteld in het SBZ rapport.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €80.472.

Contactgegevens: Maarten Jacobs | tel: 0483 41 40 05 | info@nature-id.be

 

Aanleg oeverzone op de Wamp te Oud-Turnhout

In Oud-Turnhout zal PIDPA op eigen gronden een flauwe oever in de Wamp aanleggen om meer dieptevariatie te krijgen ten voordele van de visfauna en Europees beschermde soorten zoals beekprik, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Tegelijk zal ook de dienst Waterbeleid van de provincie een aantal inrichtingsmaatregelen uitvoeren via een tweede ISN-project. Grote en kleine modderkruiper komen ter plekke nog voor, Rivierdonderpad ook in de bovenlopen. Voor de aanleg van stroomdeflectoren zal gebruik gemaakt worden van perkoenpalen en stortstenen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €16.171,91.

Contactgegevens: Hilde Syen | tel: 03 216 88 27 | hilde.syen@pidpa.be

 

Habitatmaatregelen in de Wamp te Retie en Oud-Turnhout

Samenlopend met het project van PIDPA, zal de provincie via de dienst Waterbeleid instaan voor de aanleg van oevers, het creëren van een paairiffle, en het voorzien van een flankerende beplanting met Zwarte Els. De extra habitatmaatregelen binnen dit ISN project zijn onderdeel van de aanleg van een volledige vispassage waarvan de kost buiten het ISN project gehouden werd. Een deel van de ontgraven grond in functie van de aanleg van oevers, wordt afgevoerd. Na inrichting zal een begrazingsbeheer opgestart worden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €52.803,97.

Contactgegevens: Bianca Veraart | tel: 03 240 54 57 | bianca.veraart@provincieantwerpen.be

 

Inrichting leefgebied kamsalamander, heikikker en poelkikker in de Gruttosingel te Brechtse Heide

Stichting Kempens Landschap zal in gemeente Brecht eigen gronden in de Brechtse Heide herstellen en inrichten als stapsteen voor kamsalamander, poelkikker en heikikker, naar het nabijgelegen SBZ. Populaties zijn nog aanwezig in geïsoleerde vennetjes. Het gebied situeert zich in de periferie van de Kempense Kleiputten. Restanten van weekendverblijven en vertuiningselementen worden verwijderd, naaldhout en exotenvegetatie worden verwijderd, en de afgegraven grond wordt naar een naburig landbouwperceel afgevoerd. Er wordt voorzien in een jaarlijks exoten- en maaibeheer en maaibeheer als opvolging in 2019 en 2020. Het project is een samenwerking tussen gemeenten, Kempens Landschap en agro.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €180.660.

Contactgegevens: Griet Limet | tel: 015/22 82 38 | griet.limet@kempenslandschap.be

 

Kanaaldijk

In speciale beschermingszone Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout zal nv Braspenning in gemeenten Ravels en Oud-Turnhout een grote waterplas inrichten met schakering van een brede zone overjarig rietland afgewisseld met open water, kleinere moerassige gedeelten met rieteilanden en vochtige ruigten. Deze zone zal worden afgeschermd met een bosrijke zone in het zuidenwesten en met een struweelachtige bufferzone in het noorden en oosten. Met dit project wordt gefocust op realisatie van habitat 3150 en het optimaliseren en inrichten van leefgebied voor vleermuizen, roerdomp, bruine kiekendief, blauwborst. Deze inrichting strookt met de populatiedoelen die voor het gebied zijn gesteld door roerdomp.  De vijver wordt gecompartimenteerd via een vooroeverwal en de creatie van een plas-dras zone. Het INBO wordt betrokken in functie van bewaking van de waterkwaliteit. De kost voor de sanering van een stort wordt buiten het ISN project gehouden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €169.947,98.

Contactgegevens: Raf Braspenning | tel: 03 314 60 46 | raf@braspenning-nv.be

 

Kleibroden als habitat voor de rugstreeppad

In Niel zal het Regionaal Landschap Rivierenland op restgronden naast een spoorweg een project uitvoeren dat focust op kwaliteitsverbetering van het leefgebied voor rugstreeppad, via de aanleg van een poelencomplex. In dit gebied, dat in de periferie ligt van Walenhoek (ANB) en de Krekelputten aan de andere kant van de spoorweg, voorziet men de plaatsing van zogenaamde kleibroden. Dit zijn grote hompen versteende klei zoals in een actieve groeve, die ideaal zijn als schuilgelegenheid.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €15.696.

Contactgegevens: An Katrien Boulanger | tel: 0487 90 68 60 | ankatrien.boulanger@rlrl.be

 

De Vennen

In Balen zal Natuurpunt in speciale beschermingszone ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ een project uitvoeren dat focust op herstel van habitat 91E0 (alluviaal bos) door het afvoeren van nutriënten via het afgraven en verwijderen van de fosfaathoudende bouwvoor. De taakstelling voor 91E0 is in dit SBZ vrij hoog, waar dit project dus invulling aan geeft. Voorafgaand is een fosfaatanalyse gebeurd via een ecohydrologische studie waarin de potenties aangetoond worden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €70.248.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498 94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Kleiputten Rumst

Natuurpunt zal in gemeente Rumst op terreinen aansluitend op speciale beschermingszone, een project realiseren dat gericht is op kwaliteitsverbetering van het leefgebied voor rugstreeppad. Via de aanleg van vijf voortplantingspoelen, variërend tussen 20 en 200m², wordt gemikt op realisatie van de doelstelling voor een populatie van 200 roepende mannetjes. Het betreft een historisch vergraven terrein met moeilijke toegankelijkheid. Gezien het specifieke karakter van poelen voor rugstreeppad, worden deze bekleed met een kleilaag.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €21.049,12.

Contactgegevens: Guy Laurijssens | tel: 0485 65 78 74 | guy.laurijssens@natuurpunt.be

 

Tussen Wamp en Neten

In gemeente Arendonk voert Natuurpunt binnen speciale beschermingszone ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ een project uit met het oog op herstel van historische visvijvers (oude turfputten) en mesotroof broekbos, ofwel doelhabitats 3150 en 91E0. Het betreft een gebied met kleinere en moeilijk toegankelijke percelen. Dit project geeft via het vijverherstel en een gericht natuurbeheer voor habitats met open karakter, invulling aan twee prioritaire acties uit het SBZ rapport. De vijver zal voorafgaandelijk afgevist worden en daarna vernatuurlijkt door het afgraven van oeverwallen tot op de A-horizont (doel 3150). Verder worden rhododendrons verwijderd en worden percelen in de zuidelijke helft afgegraven tot op historisch maaiveld (doel 91E0). Het gebied is relevant voor soorten als grote modderkruiper, ijsvogel, blauwborst en vleermuizen. Roerdomp zal in beperkte mate ook profiteren van de inrichtingsmaatregelen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €9.979,20.

Contactgegevens: Frederik Naedts | tel: 0485 65 78 74 | frederik.naedts@natuurpunt.be

 

Bels Broek en Heide

In gemeenten Meerhout en Geel zal Natuurpunt in speciale beschermingszone ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ inrichtingsmaatregelen uitvoeren ter realisatie van habitat 91E0 en habitat 4010 waarvoor prioritaire inspanningen vermeld zijn in het SBZ rapport.

Enerzijds zal een voormalige weekendvijver vernatuurlijkt worden, om uiteindelijk uit te komen bij eutroof elzenbroekbos. Anderzijds zal een maïsakker die vrij recent uit gebruik kwam, hersteld worden tot natte heide. Aan de hand van boringen blijkt hier vroeger een depressie van natte heide te hebben bestaan die nadien werd opgehoogd met duinzand uit de omgeving.

De werken betreffen in een werkzone 1: het om verwijderen van sparren, populieren en overige beplanting met uitzondering van gebiedseigen ondergroei en staand dood hout, droogpompen en afvissen van een vijver, afgraven van dijken tot op het oorspronkelijk maaiveld, en dempen van de vijver door middel van het instoten van grond en stronken. In een andere werkzone betreft het afgraven en afvoeren van de fosfaatverzadigde bouwvoor, opbrengen van maaisel van een ontwikkeld habitat 4010 en het plaatsen van een raster en beheerpoort aan de westelijke kant.

Op 1 perceel (buiten de ISN aanvraag) zal VMM ook een vistrap aanleggen. Het gebied behoort tot het grotere LIFE+ Grote Nete.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €25.242,62.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498 94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Vallei van de Delfte Beek

In Zandhoven zal Natuurpunt in speciale beschermingszone ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ inrichtingswerken uitvoeren met het oog op realisatie van habitat 9190 (oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten) waardoor het project invulling geeft aan prioritaire inspanning 2 van het SBZ rapport namelijk omvorming naar boshabitat en de vrij hoge taakstelling voor 9190 in dit gebied. De maatregelen betreffen de afbraak van een weekenverblijf en een exotenbestrijding voor een omvang van ongeveer 7ha via afzagen en stronkenfrezen. De Amerikaanse vogelkers zal daarnaast onderdrukt worden door inbrenging van inheemse en standplaatsgeschikte schaduwboomsoorten waaronder ook ratelpopulier (kensoort HT).

Naast spontane verbossing wordt ook een actieve bebossing voorzien buiten ISN subsidies.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 21.053,6.

Contactgegevens: Frederik Naedts | tel: 0485 65 78 74 | frederik.naedts@natuurpunt.be

 

Vernatuurlijken weekendvijver Kleine Netevallei

Natuurpunt zal in Ranst en Lier, in speciale beschermingszone ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei’ in een gebied met voormalige weekendvijvers inrichtingsmaatregelen uitvoeren ten behoeve van habitats 6430 (voedselrijke ruigte) en 91E0 (elzenbroekbos). Voor deze habitattypes zijn prioritaire inspanningen opgenomen in het SBZ rapport.

De inrichtingswerken omvatten het verwijderen van standplaatsongeschikte aanplantingen, het afgraven van dijken tot op het oorspronkelijk maaiveld, het dempen van de vijver met lokaal vrijgekomen grond, het voorafgaand leegpompen en afvissen van de vijver, het schuin aanwerken van de resterende open watervlakte, spontane verbossing, en herstel van een waterloopverbinding (connectie met beek). Aangezien er hoopvolle resultaten zijn bij andere gelijkaardige projecten waarbij eenzelfde aanpak gehanteerd werd, zal op termijn blijken welk subtype 91E0 gehaald zal worden, afgaand op de doelstellingen die opgenomen werden in het beheerplan.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €12.283,48.

Contactgegevens: Wout Opdekamp | tel: 0485 65 78 74 | wout.opdekamp@natuurpunt.be

 

Overwinteringsgebied Roerdomp Lovenhoek

In Vorselaar zal Natuurpunt in het natuurgebied Lovenhoek het leefgebied voor de Europees beschermde Roerdomp herstellen en ontwikkelen. De maatregel speelt daarmee in op een actie die ook vermeld is in het soortbeschermingsprogramma voor de soort, namelijk verhoging van de draagkracht van het leefgebied Krabbelshof (twee koppels). De soort heeft vooral baat aan maatregelen die grotere, meer aaneengesloten moerasgebieden (met grotere en waterrijke rietlanden).

De werken focussen dan ook op het verwijderen van elzenopslag op de vochtige graslanden die momenteel aan het verbossen zijn en op het afgraven van grond inclusief afvoer op een perceel dat eerder werd opgehoogd.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €15.089,18.

Contactgegevens: Wout Opdekamp | tel: 0485 65 78 74 | wout.opdekamp@natuurpunt.be

 

Malesbroek

Natuurpunt gaat op eigen gronden in stad Geel binnen speciale beschermingszone ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ een project realiseren dat invulling geeft aan prioritaire inspanningen vermeld in het SBZ rapport. De doelstellingen focussen op herstel en inrichting van habitats 7140 (overgangs- en trilveen), 6430 (voedselrijke ruigte langs waterlopen en boszomen), en de ontwikkeling van broekbos. De werken betreffen het leegpompen en afvissen van de vijver, het kappen en verwijderen van gebiedsvreemde bomen en vegetatie, het herstel van het oorspronkelijk reliëf en het herprofileren van oevers waarbij de grond onder de permanente watertafel aangewend wordt.  Met gelijkaardige aanpak in andere projecten zijn in het verleden reeds hoopvolle resultaten geboekt, al zal de toekomst uitwijzen welk subtype van habitat 7140 gerealiseerd zal worden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €15.089,18.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498 94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Molse Nete

Nog in Geel zal Natuurpunt binnen SBZ ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ gelijkaardige werken uitvoeren als het project Malesbroek, in functie van realisatie van habitats 3150 (voedselrijke wateren) en 7140 (verlandingsvegetatie van overgangsmilieu) door herstel en omvorming van oude turfputten die nadien in gebruik genomen werden als weekend- en visvijvers. Het vernatuurlijken van deze vijvers is opgenomen als prioritaire inspanning in het SBZ rapport. De werken betreffen het verwijderen van de weekendinfrastructuur, de aanwezige beschoeiing, het leegpompen en afvissen van de vijver, het kappen en afvoeren van vegetatie, herstel van het oorspronkelijk reliëf door afgraven van dijken en ophogingen tot op het oorspronkelijk maaiveld, het herprofileren van oevers, en het dempen van een vijver met de lokaal vrijgekomen grond en stronken. De aangewende grond wordt onder de permanente watertafel aangewend om oevers minder steil te maken. Een exotenbestrijding wordt overwogen indien nodig, en situeert zich buiten de ISN context. Gezien de gelijkaardige aanpak als bij het project Malesbroek zal ook hier op termijn moeten blijken welk subtype 7140 uiteindelijk gehaald zal worden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €20.499,60.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498 94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Stappersven

In gemeente Essen gaat Natuurpunt binnen SBZ Kalmthoutse Heide een project uitvoeren met het oog op herstel van habitat 3130 (voedselarm tot matig voedselarme wateren) en rietmoeras, met een link naar de prioritaire inspanning uit het SBZ rapport ‘kwaliteitsverbetering van de oeverzones van de vennen’. Het betreft een gebied met drie voormalige buffer/retentiebekkens (ex PIDPA) die reeds een zeker vernatuurlijkingsproces hebben doorlopen. In de context van de Kalmthoutse heide betreft het dus een belangrijk project, waarbij de potentie voor ontwikkeling van habitat 1330 ook aanwezig is met kensoorten zoals Snavelzegge en Vlottende bies. Het herstel wordt uitgevoerd via maatregelen zoals het verwijderen en afvoeren van 3ha opslag, ontslibben inclusief afvoer, het voorzien van een aflaat en overloopconstructie. Soorten die zullen profiteren van deze inrichting zijn onder andere blauwborst, bruine kiekendief en porseleinhoen; tijdens de wintermaanden ook roerdomp en klapekster.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €58.771,08.

Contactgegevens: Frederik Naedts | tel: 0485 65 78 74 | frederik.naedts@natuurpunt.be

 

Visbeekvallei

In Lille zal Natuurpunt in de speciale beschermingszone ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ als vervolg op een eerder project en aansluitend op eerdere acties LIFE+ Visbeek, inrichtingsmaatregelen uitvoeren die focussen op habitats 9190 (oude zuurminnende eikenbossen op arme zandgrond), 91E0+ (elzenbroekbos), 3130 (voedselarme tot matig voedselarme wateren) 2330 (open grasland op landduinen) en op soorten zoals adder en vleermuizen. De projectdoelen matchen met prioritaire inspanningen die vermeld zijn in het SBZ rapport.

De werken omvatten het verwijderen en afvoeren van aanplantingen, het afbreken en afvoeren van het weekendverblijf inclusief verhardingen, het afgraven van oeverwallen en dempen van de oostelijke vijver, het afgraven van oeverwallen en verondiepen van de westelijke vijver. De vijvers waren voordien in gebruik als visvijvers.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €36.255,66.

Contactgegevens: Frederik Naedts | tel: 0485 65 78 74 | frederik.naedts@natuurpunt.be

 

Witte Netevallei

Natuurpunt plant in Retie, binnen speciale beschermingszone 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei' de uitvoering van een project dat het herstel van habitat 3130/3150 beoogt door middel van herinrichting van een verlaten recreatievijver in kansrijk gebied. Concreet zullen aanwezige standplaatsongeschikte aanplantingen gekapt en opgeruimd worden, de vijver afgevist en leeggepompt worden, en een oeverwal afgegraven worden met afvoer van de vrijgekomen grond. De maatregelen sluiten naadloos aan op de acties in het S-IHD rapport.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €9.308,30.

Contactgegevens: Frederik Naedts | tel: 0485 65 78 74 | frederik.naedts@natuurpunt.be

 

Provincie Limburg

ANB Limburg – Tom Verschraegen – Tel: 0479/79 93 83 – email: tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be

 

Grote heide Meeuwen-Gruitrode

Gemeente Meeuwen-Gruitrode zal op eigen gronden in speciale beschermingszone 'Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode' een project realiseren dat focust op herstel van landduinvegetaties (habitat 2310), gradiënten van vochtige en natte heide tot structuurrijke droge heide (habitats 4010 en 4030), herstel van leefgebied voor rugstreeppad, heikikker en knoflookpad, en exotenbestrijding.naar structuurrijke droge heide (habitats 4010 en 400).

De maatregelen omvatten het vrijstellen van twee duinruggen en het aanleggen van corridors, de aanleg van poelen en herstel van vochtig grasland, chopperen, het herstel van de waterhuishouding, en exotenbestrijding over een oppervlakte van ongeveer 10 ha in periferie en op de landduinen inclusief nazorg. Om de duurzaamheid te waarborgen wordt eveneens een opgemaakt.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €42.688.

Contactgegevens: Lode Ceyssens | tel: 011 79 01 70 | milieu@meeuwen-gruitrode.be

 

Herstel landduinen en kostmos en heidevegetatie in Lommelse sahara

Het gemeentebestuur van Lommel zal op eigen gronden binnen speciale beschermingszone 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei' een project realiseren dat mee invulling geeft aan de prioritaire inspanningen uit het S-IHD rapport ‘creatie van grote kernen droge heide- en graslandhabitats’ en ‘creatie van voldoende leefgebied voor Gladde slang’. De habitats waarbinnen de inrichtingsmaatregelen genomen worden zijn 2310 (droge heide op landduinen), 2330 (open grasland op landduinen) en in beperkte mate 9190 (oude zuurminnende eiken-berkbenbossen op voedselarme zandgronden). In vijf verschillende zones worden werken uitgevoerd, gaan van het verwijderen van vliegdennen tot plaggen, bosfrezen, chopperen en verwijlderen van stronken, in functie van het openmaken van de landduinen en het creëren van grootschalige corridors voor Gladde slang. Het gebied is ook leefgebied voor andere soorten, waaronder boomleeuwerik, heivlinder en nachtzwaluw. Het totaal van de acties omvat een oppervlakte van ongeveer 15ha.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €69.620.

Contactgegevens: Ivan Bynens | tel: 011 39 97 10 | ivan.bynens@lommel.be

 

Kolisbos

In gemeenten Neerpelt en Bocholt zal het regionaal landschap Lage Kempen binnen speciale beschermingszone “Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen” een project uitvoeren met het oog op venherstel en herstel van natte heide (habitat 4010) binnen habitat 91E0 (broekbos). Via ophoging van de beekbedding van de Dorperloop over een lengte van 1125m wil men een vernatting van de vallei bewerkstelligen.  Verder zal het herstel van 2,6 ha natte heide en het herstel van vennen voor habitat 7150 gerealiseerd worden door het afschuinen van de steile oevers.

Momenteel betreft het nog een gerabatteerd dennenbossysteem, waarvoor dan ook de nodige graafwerken zullen worden uitgevoerdgesteld.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €44.032,26.

Contactpersoon: Joke Roebben | tel: 0476 98 71 71 | joke.roebben@rllk.be

 

Molenheide fase 1

Nog door het regionaal landschap Lage Kempen zullen in Houthalen-Helcheteren binnen speciale beschermingszone “Vallei- en brongebied van de Zwarte beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden”, inrichtingsmaatregelen genomen worden in kader van het herstel van landduinen (habitat 2330) en psammofiele heide (habitat 2310). Aangezien hiervoor omvangrijke kapwerken nodig zijn, voorziet het regionaal landschap ook aangepaste en uitgebreide communicatie. De werken betreffen het verwijderen van bomen met trekpaard op de duintoppen, het verwijderen van opslag, verzamelen van het takhout, het uittrekken of frezen van stronken, plaggen en chopperen. Met dit project wordt de Molenheide ook versterkt als stapsteen voor Gladde slang, Heivlinder en Kommavlinder (heikern Kamp van Beverlo en het schietveld van Houthalen-Helchteren).

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €191.577.

Contactpersoon: Joke Roebben | tel: 0476 98 71 71 | joke.roebben@rllk.be

 

Optimalisatie Haspengouwse ijskelders voor vleermuizen

Het regionaal landschap Haspengouw en Voeren zal zowel binnen (Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw) als grotendeels buiten speciale beschermingszone verschillende ijskelders inrichten om het areaal en de kwaliteit van het leefgebied voor vleermuizen te vergroten. De soorten, zoals watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en dwergvleermuis, zijn op zich geen belangwekkende Haspengouwse soorten, maar zijn dat wel in kader van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen. Er zullen een tiental sites ingericht worden op particuliere gronden, op een perceel in eigendom van een bedrijf, en op eigendom van stad Bilzen en stad Hasselt. De inrichting focust op het optimaliseren van de ijskelders, door werken uit te voeren zoals het vrijstellen van de koepels door kappen van bomen en vegetatie, het uitvoeren van het nodige herstelmetselwerk, beplanten met streekeigen soorten, vrijstellen van de toegang door middel van manueel of aangepast grondwerk, inrichten van de toegang (metselwerk en vleermuisvriendelijke toegangsdeuren), plaatsen van binnendeuren om een buffer te creëren voor intern klimaat en vochtigheidsgraad, en het opruimen van de kelders binnenin.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €67.492,80.

Contactpersoon: Joke Rymen | tel: 011 31 38 98 | Joke.rymen@rlh.be

 

Molenbeemden

In Bilzen en Riemst zal Natuurpunt binnen speciale beschermingszone ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ inrichtingsmaatregelen nemen in functie van het ontwikkelen van grote kernen vochtige hooi- en graslanden in deelgebied Molenbeemden, en het duurzaam instandhouden van Zeggekorfslak en Nauwe korfslak.  Hiermee wordt ook mee invulling gegeven aan prioritaire inspanningen zoals vermeld in het S-IHD rapport. Het project sluit aan bij een voorgaand ISN project van een andere indiener, en betreft onder andere het kappen van opslag op het verboste terrein inclusief afvoeren van het materiaal, het frezen van stronken en het maaiklaar maken van het jaarrond natte terrein. Uiteindelijk wordt tweetal hectare open graslandvegetatie beoogd met een mozaïek van van habitat 6410, 6430 en regionaal belangrijke biotopen zoals grote zeggevegetaties en rietmoeras, met aan de randen overgangen naar 91E0 (alluviaal bos). De werken passen ook binnen het LIFE+ project Vochtig Haspengouw.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €40.187,20.

Contactgegevens: Gorik Verstraeten | tel: 0499 28 67 86 | gorik.verstraeten@natuurpunt.be

 

Nietelbroeken

In Diepenbeek zal Natuurpunt in deelgebied Nietelbroeken van de speciale beschermingszone ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ een project uitvoeren met het oog op realisatie van habitats 6510 (schraal hooiland), 6230 (heischraal grasland) en 6410 (blauwgrasland) en van leefgebied voor soorten zoals Grauwe Klauwier en Kamsalamander. Het blauwgrasland betreft een eerder geploegd grasland waar reeds eerdere herstelwerken voor uitgevoerd werden. Een meer fijnmazige inrichting wordt voorzien via begreppeling. Kamsalamander is reeds aanwezig in het gebied. De werken omvatten het herstel van de hydrologie met het herprofileren van een ondiepe greppel, het plaatsen van een overgangsbuis en het herstel van panden; de herinrichting van een poel, het frezen van populierenstronken en het plaatsen van een raster in functie van begrazingsbeheer. De maatregelen kaderen eveneens in het LIFE+project Vochtig Haspengouw.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €14.486,56.

Contactgegevens: Gorik Verstraeten | tel: 0499 28 67 86 | gorik.verstraeten@natuurpunt.be

 

Wijvenheide

Binnen speciale beschermingszone ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek,  Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ zal Natuurpunt in Heusden-Zolder werken laten uitvoeren die het herstel van habitats 2310 (duinheide), 2330 (duingrasland), 4030 (droge heide), 6230 (heischraal grasland) en de inrichting van leefgebied voor Knoflookpad beogen.

Om dit te bereiken worden diverse werken uitgevoerd zoals het kappen bomen, het uitgraven en shredderen van stronken, afplaggen, het herprofileren met voldoende reliëf en variatie in het bodemtype, het creëren van zandige duintjes en gebufferde heide en heischraal grasland op bolderiaan, het plaatsen van een raster en poort in functie van begrazingsbeheer. De percelen waarop de inrichting plaatsvindt omvatten in totaliteit bijna 5 hectare.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €93.775,20.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485 65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Verbeteringswerken toegankelijkheid en binnenklimaat ifv overwinterende vleermuizen Lacroixberg en Roosburg

In de deelgebieden Roosburg en Lacroixberg binnen speciale beschermingszone ‘Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten’ zal gemeente Riemst een deel van de mergelgroeven (habitat 8310, niet voor het publiek opengestelde grotten) inrichten voor vleermuizen. De gemeente speelt actief in op de prioritaire inspanning ‘bescherming en inrichting van de mergelgrotten’ uit het S-IHD rapport. Zij zal dit realiseren door het openmaken van ondergrondse verbindingen, het uitvoeren van een aantal noodzakelijke stabiliteitswerken en het herstellen van oude toegangen in functie van verbetering van het binnenklimaat. Ook een aangepaste ladder zal geplaatst worden om een veilige inrichting mogelijk te maken maar ook om monitoring nadien vlot te kunnen uitvoeren.
Een 11tal verschillende vleermuissoorten zullen baat hebben bij de inrichting.  Aan het project ging ruimer overleg vooraf, waarbij ook het Agentschap voor Natuur en Bos betrokken werd.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €37.931,31.

Contactgegevens: Mike Lahaye | tel: 012 44 03 95 | mike.lahaye@riemst.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Ann De Rycke – Tel: 09 276 20 25 - email: ann.derycke@vlaanderen.be

Hogenbos kamsalamander

Binnen speciale beschermingszone ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ zal gemeente Merelbeke op gemeentelijke eigendom een project uitvoeren ten behoeve van de Europees beschermde Kamsalamander. De inrichtingswerken betreffen het ruimen en uitdiepen van 3 poelen, het aanleggen van 2 nieuwe poelen, het ruimen en herinrichten van 3 greppelstroken. De soort is reeds aanwezig in het gebied en eerdere inventarisaties wijzen uit dat alle poelen potentieel leefgebied kunnen zijn. Na de inrichting via het ISN project plant men in het gebied nog diverse bebossingen. Het bestaande uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan Makegemse Bossen, Gentbos en een aantal privébossen te Merelbeke, Gavere en Oosterzele, wordt gewijzigd om de ISN maatregelen te verankeren.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €12.600

Contactpersoon: Ivo Adam | tel: 09/210 32 73 | ivo.adam@merelbeke.be

 

Habitatverbetering van private natuur in de Moervaartvallei

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord gaat deels buiten speciale beschermingszone en deels binnen SBZ ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen’ te Lokeren inrichtingswerken uitvoeren met het oog op kwaliteitsverbetering van habitats 9120, 9160, 9130, 3150 en van het leefgebied voor vleermuizen (met Mopsvleermuis als relevante soort) , ijsvogel en blauwborst. De maatregelen omvatten het uitvoeren van kappingen en onstronken, afvissen en baggeren, graven en herprofileren van poelen, het bepoten met roofvis, de aanleg van een ijsvogelwand, het creëren van een schuine oever met rietkraag, de aanleg van ee bosrand, en het bestrijden van exotenvegetatie. Voor het  habitat 3150 zijn de potenties aanwezig. De voorziene langgerekte waterpartij zorgt binnen het geheel voor een grotere zone met gradiënten, de lengteas is op deze manier ook een goed jaaggebied voor vleermuizen. De vrijgekomen zuivere grond zal gerecupereerd worden voor hergebruik op de ecologisch minder waardevolle bermen van de dreven, zoals beschreven in het beheerplan.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €20.638,64.

Contactpersoon: Simon Brandt | simon.brandt@oost-vlaanderen.be

 

Inrichten vleermuisobjecten in de provincie Oost-Vlaanderen

Regionaal landschap Schelde-Durme is trekker van een project, in samenwerking met andere regionale landschappen (RL Vlaamse Ardennen, RL Meetjesland) waarbij te Brakel, Ronse, Maarkedal, Zottegem, Herzele, Maldegem en Buggenhout een elftal winterverblijfplaatsen ingericht zullen worden voor vleermuizen, en dit zowel op gronden in divers eigenaarschap waaronder ook een kerkfabriek en een privaat bedrijf. De objecten zijn eveneens divers, gaande van bunkers tot een ijskelder, kerken en een watervang. De werken zijn uiteenlopend naargelang het object en betreffen voornamelijk het leveren en plaatsen van hanggelegenheden (stenen/latjes), betonplex deuren, voorzien van invliegopeningen, het aanpassen met gaas en rastering, en voeg- en metselwerk bij de ijskelder. Tijdens uitvoering van het project en na inrichting zal verder overlegd worden met het Agentschap voor Natuur en Bos in verband met de modaliteiten van het op te maken BHP. Het Regionaal landschap voorziet een brede communicatie bij uitvoering en na inrichting.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €30.317,37.

Contactpersoon: Robbert Schepers | tel: 052 33 89 17 | robbert@rlsd.be

 

Habitatherstel 91E0 in het Burreken

Natuurpunt plant in Brakel binnen speciale beschermingszone ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ de uitvoering van inrichtingsacties met het oog op kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het voor de Vlaamse Ardennen zeer belangrijke prioritair habitat 91E0vc (bronbos). Dit habitat komt terplekke nog goed ontwikkeld voor, met onder meer paarbladig en verspreidbladig Goudveil, bittere Veldkers en hangende Zegge. Beekprik en Rivierdonderpad komen verder stroomafwaarts ook voor. Dit zal men realiseren via het verwijderen van de aanwezige vertuiningselementen: coniferen en rhododendrons, allerhande betonelementen, schapendraad, een hoge afsluiting, een oude stookolietank met ommuring, verspreid liggend afval, takhopen van vorige kapping, en steenpuin. Het boslandschap, waaronder bronbos, zullen door deze ingrepen versterkt worden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €16.029,77.

Contactgegevens: Carlos D’Haeseleer | tel: 015 29 72 31 | carlos.dhaeseleer@natuurpunt.be

 
Provincie Vlaams-Brabant

ANB Limburg – Tom Verschraegen – Tel: 0479 79 93 83 – email: tom.verschraegen@vlaanderen.be

Vliegend hert Diepestraat

Gemeente Beersel zal in de Diepestraat een inrichtingsmaatregel nemen ten behoeve van Vliegend Hert. De locatie is gelegen buiten speciale beschermingszone, maar de soort is vlakbij aanwezig. De maatregel omvat het het openmaken van de dichtgegroeide holle weg, het verwijderen van exoten behalve enkele acacia aangezien het harde hout geschikt is voor deze Europees beschermde soort, herstel van het voormalig hak- en middelhoutbeheer voornamelijk op de zuidelijke hellingen, het uitvoeren van een aantal herbeplantingen.  Aangezien de werken op taluds gebeuren, zal de uitvoering via aangepast materiaal en machines gebeuren. Het regionaal landschap zal het project mee trekken en de werken coördineren. Aanpalend liggen allemaal particuliere tuintjes, waarvoor de overeenkomsten met de eigenaars al bijna allemaal afgesproken zijn. De opmaak van een beheerplan wordt voorzien.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €33.714,40.

Contactgegevens: Katleen Claeys | tel: 02 359 17 37 | katleen.claeys@beersel.be

Inrichten van vleermuisverblijfplaatsen in het Dijleland

In Boortmeerbeek en Haacht zal het Regionaal Landschap Dijleland een bunker en een kerkzolder geschikt maken als winterverblijfplaats voor diverse soorten vleermuizen. Om een goede stabiele binnentemperatuur te behouden zal de bunker afgesloten worden met een sas met twee deuren waarin invliegopeningen aangebracht worden. Het aanbod aan holten en spleten wordt verhoogd door onder andere het aanbrengen van onregelmatig uitgevoerd metselwerk, waarbij niet alle voegen met mortel worden opgevuld en eventueel tussen het plafond en de muur een opening van ongeveer twee centimeter wordt gelaten. Ook het aanbrengen van houten planken of vleermuiskasten zullen voor de nodige wegkruipmogelijkheden zorgen. Voor de zolder worden invliegopeningen en verduistering voorzien. Ook hier worden microverblijfplaatsen voorzien die gedurende het ganse voortplantingsseizoen een stabielere temperatuur bieden.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €4.191,10.

Contactgegevens: Wim Aertsen | tel: 016 40 85 58 | wim.aertsen@rld.be

 

Groeve Blaivie

In Overijse zal het Regionaal Landschap Dijleland vlakbij speciale beschermingszone Zoniënwoud in groeve Blaivie een project realiseren dat bijdraagt tot de instandhoudingsdoelstellingen voor Vroedmeesterpad en Vliegend Hert. De groeve is in eigendom van de gemeente, en ligt pal naast een plek met een relictpopulatie van vroedmeesterpad (privetuin). De inrichtingswerken betreffen het creëren van een open warme zone door het kappen van bijna 2ha opslag en het omheinen van de site in functie van de begrazing en om recreanten en verstoring buiten te houden.

Het opruimen van de site zelf zit buiten ISN context en betreft het verwijderen van een aantal autowrakken en allerlei stockagemateriaal waarbij de site als dusdanig gebruikt werd.Een beheerplan wordt na inrichting opgemaakt of toegevoegd aan bestaand beheerplan Zonienwoud.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €18.808,62.

Contactgegevens: Pieter Moysons | tel: 016 40 85 58 | pieter.moysons@rld.be

 

Heideherstel Koninklijke schenking

Het Regionaal Landschap Dijleland zal in Tervuren binnen speciale beschermingszone ‘Zoniënwoud’ een project uitvoeren dat vooral focust op realisatie van habitat 4030 (droge heide) door omvorming van naaldhoutbestand naar heide. Hiermee geeft het project mee invulling aan de prioritaire inspanning uit het S-IHD rapport ‘ontwikkelen van kernzones met een gevarieerde mix van droog heischraal grasland, heide en eikenberkenbos’.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €31.698,80.

Contactgegevens: Pieter Moysons | tel: 016 40 85 58 | pieter.moysons@rld.be

 

Poelen voor vroedmeesterpad, Huldenberg

Het Regionaal Landschap Dijleland plant in Huldenberg op private gronden de aanleg van 2 poelen op percelen van particulieren, met het oog op leefgebied voor vroedmeesterpad. Beide eigenaars van de privetuinen konden door sensibilisatie in de buurt van de huidige populaties warm gemaakt worden om zelf ook actie te ondernemen en zijn daarom bereid om in hun tuin een poel specifiek te beheren voor Vroedmeesterpad. Beide poelen zullen worden uitgegraven met een oppervlakte van ongeveer 10m², waarbij ook de nodige randvoorzieningen getroffen worden zoals plaatsen vilt en EPDM-folie, installie van een aflaatsysteem, het plaatsen silexstenen 2m³, het inzaaien van een talud. De maatregelen werden afgestemd met het in opmaak zijnde soortbeschermingsprogramma vroedmeesterpad. Een beheerplan zal na inrichting ook worden opgesteld.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €7.056,72.

Contactgegevens: Pieter Moysons | tel: 016 40 85 58 | pieter.moysons@rld.be

 

Kesterheide

In deelgebied Kesterheide van de speciale beschermingszone ‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ zal Natuurpunt te Gooik een project realiseren dat mikt op realisatie van 2ha habitat heidschraal grasland (6230) en droge heide (4030), 4 ha laaggelegen schraal hooiland (6510). Dit matcht met de prioritaire inspanningen uit het S-IHD rapport met name 2ha kernzones brabantse heide, en 6ha uitbreiding permanente graslandhabitats. Het projectgebied betreft een ex motorcrossterrein waarvan een groot deel is verworven door Natuurpunt. Het terrein zal heringericht worden in functie van graslanddoelen, via kraanwerken om het voormalig crossterrein maaiklaar te maken, afbreken van een oud raster en plaatsen van een nieuw begrazingsraster, en de opstart van een maaibeheer. In het gebied werd eerder al herstel van brabantse heide uitgevoerd met gunstige resultaten. Een beheerplan is reeds in opmaak.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €10.842.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485 65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Provincie West-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Ann De Rycke – Tel: 09/276 20 25 - email: ann.derycke@lne.vlaanderen.be

 

‘t Hogebos

Te Ieper zal het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels op private gronden een bosomvorming  tot 91E0 en 9120 realiseren, in functie van de instandhouding van de Rosse vleermuis en Watervleermuis. Het gebied is een belangrijke locatie voor vleermuizen en fungeert ook als een verbinding, het doel van het project is dan ook een vleermuisvriendelijke inrichting. Een bosuitbreiding wordt in dit gebied in latere fase ook nog gepland.

De maatregelen betreffen een eindkap van de aanwezige exotische soorten buiten het ISN project, heraanplant met habitattypische soorten, het verwijderen van een prikkeldraadafsluiting en berghok, de aanleg van een bosrand en houtkant met standplaatsgeschikte soorten, en de aanleg van 2 bospoelen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €13.235,20.

Contactgegevens: Korneel Clarysse | tel: 057 23 08 55 | korneel.clarysse@rlwh.be

 

Vleermuiskelders provinciale domeinen West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen zal buiten speciale beschermingszone drie vleermuiskelders inrichten, gelegen in provinciale domeinen te Harelbeke, Heuvelland en Torhout inrichten. De concrete werken omvatten het uitgraven van fundering , het voorzien van betonfundering, het uitvoeren van metselwerk met beton- en gevelstenen, het voorzien van hekken en metalen binnendeuren, het afdekken van de kelder met lokale grond. De inrichtingsontwerpen werden voorafgaand aan de indiening van het ISN project al bekeken in functie van de gebruikte materialen. Bovenop de minimum communicatieverplichtingen voorziet de provincie nog de plaatsing van infoborden bij aanvang van de werken en de opname in het educatief aanbod van het bezoekerscentrum.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €96.800.

Contactgegevens: Wim Marichal | tel: 050 40 32 58 | wim.marichal@west-vlaanderen.be

 

Natuurverbindingsplan Kamsalamander

Het Regionaal Landschap IJzer en Polder zal op private percelen in landbouwgebied in de gemeenten Houthulst en Langemark-Poelkapelle een project realiseren met het oog op optimaliseren van het leefgebied voor Kamsalamender. Het projectgebied betreft reeds leefgebied, en zal ingericht worden via de aanleg van nieuwe poelen, het herstel van bestaande poelen door ontslibben en herprofileren, het uitrasteren van de poelen, het herstel van bestaande laantjes en grachten, het uitvoeren van aanplantingen ter verbetering van het landbiotoop en creatie van verbindingen tussen de verschillende poelen. Na inrichting moet het project een 40 poelen opleveren. De inrichting en het beheer ervan zal opgenomen worden in een beheerplan.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €48.000.

Contactgegevens: Henk Schaut | tel: 051 54 59 52 | henk.schaut@west-vlaanderen.be

 

Ten Houcke Boven

Bvba PATRIM-AGRI Louis Gilliodts-Van Severen zal op eigen gronden, deels buiten en deels binnen speciale beschermingszone ‘Polders’ en ‘Poldercomplex’, in projectgebieden Hoge Weide en Nachtegaalweide, een project uitvoeren met het oog op  realisatie van zilte graslanden (habitats 1310 en 1330). Om dit te bereiken zal een gradiëntrijk patroon nagestreefd worden in een omgeving die onder (periodieke) invloed staat van zilt grond- of oppervlaktewater: door begrazing, kleinschalige graaf- en onderhoudswerken aan waterlopen en poelen, plaggen of eventueel het plaatsen van een zonnepomp. Het gebied is relevant voor bruine kiekendief, boomkikker, blauwborst, kleine zilverreiger, kemphaan, kluut, steltkluut, grutto, en tureluur.
De aankoop van een pompgemaaltje met zonne-energie zal het zilte karakter blijvend verzekeren.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €55.418.

Contactgegevens: Thierry Van Wassenhove | tel: 0485 171 631 | thierry.vanwassenhove@artenys.be

 

Ecologische omvorming Iepers vestinglandschap

Stad Ieper zal in het projectgebied van het oude vestinglandschap tussen de Oudstrijderslaan en de Majoorgracht een aantal inrichtingsmaatregelen uitvoeren in functie van leefgebied voor Kamsalamander en vleermuizen, waarbij Kamsalamander reeds aanwezig is in het gebied. Het herstel van het leefgebied zal gebeuren het opruimen van achtergelaten afval en oude omheiningen, verwijderen van exoten en sierheesters, het dunnen van de aanwezige bosjes, herstelbeheer van verwaarloosde houtkanten, omvormingsbeheer van houtige vegetaties, het aantplanten van streekeigen bomen, houtkanten en heggen, het ontwikkelen van bloemrijke ruigtes en hooilanden, het ontslibben/baggeren en verbreden van vestigingsgrachten en het graven van poelen.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van €37.452.

Contactgegevens: Lieven Stubbe | tel: 057 23 95 36 | lieven.stubbe@ieper.be

 

Ecologische omvorming Iepers vestinglandschap

Stad Ieper zal in het projectgebied van het oude vestinglandschap tussen de Oudstrijderslaan en de Majoorgracht een aantal inrichtingsmaatregelen uitvoeren in functie van leefgebied voor Kamsalamander en vleermuizen, waarbij Kamsalamander reeds aanwezig is in het gebied. Het Ieperse Vestinglandschap heeft een uitgebreide populatie van diverse soorten vleermuizen. Het herstel van het leefgebied zal gebeuren het opruimen van achtergelaten afval en oude omheiningen, verwijderen van exoten en sierheesters, het dunnen van de aanwezige bosjes, herstelbeheer van verwaarloosde houtkanten, omvormingsbeheer van houtige vegetaties, het aantplanten van streekeigen bomen, houtkanten en heggen, het ontwikkelen van bloemrijke ruigtes en hooilanden, het ontslibben/baggeren en verbreden van vestigingsgrachten en het graven van poelen.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van €37.452.

Contactgegevens: Lieven Stubbe | tel: 057 23 95 36 | lieven.stubbe@ieper.be

 

Poelenproject Heuvelland

Natuurpunt zal in Heuvelland binnen speciale beschermingszone ‘West-Vlaams Heuvelland’ een project uitvoeren met het oog op het bereiken van een lokaal goede staat van instandhouding voor Kamsalamander. De maatregel omvat de aanleg van 7 poelen met afrastering, op percelen in eigendom van Natuurpunt.  Het landbiotoop voor de soort is lokaal reeds aanwezig en van voldoende kwaliteit. Het gebied is weiland met omliggende bosjes en struweel, kwelzone met onder andere pitrus ter hoogte van de geplande poelen. Een aanpassing van het beheerplan is voorzien.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €4.766,40.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485 65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Herstel en ontwikkeling van natte natuur in bossen, heiden en beekvalleien van Zandig VL-West (deelgebieden Vallei  van de Zuidleie en Warande)

Natuurpunt zal te Oostkamp en Beernem in speciale beschermingszone ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’ een project uitvoeren dat focust op habitats 91E0 en 91E0* (alluviaal bos), 6430 (voedselrijke ruigte), 3260 (structuurrijke ondiepe beken en rivieren), 6410 (blauwgrasland), 7140 (verlandingsvegetatie), 6510 (glanshavergrasland en Grote vossenstaartgrasland), uitbreiding populatie bittervoorn, behoud en toename van vleermuizenpopulaties.  Het project betreft het verwijderen van 3,4ha bouwvoor in drie verschillende zones tot -50cm, de afvoer van kleiige grond (Warandeputten-zuid), het verwijderen van 700m³ ruimingsspecie langs de Bornebeek, het uitgraven van 1500m³ van de gedempte meander Zuidleie met historische zaadbank, het plaatsen van twee buizen met terugslagklep, en het verwijderen van betonelementen. De te verwachten resultaten zijn hoopgevend, aangezien Natuurpunt al ervaring en goede resultaten heeft met een gelijkaardige aanpak op percelen vlakbij.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €111.680.

Contactgegevens: Kris Decleer | tel: 015 29 72 59 | kris.decleer@telenet.be

 

Oostkustpolders

Natuurpunt gaat deels buiten en deels binnen speciale beschermingszone ‘Polders’ en ‘Poldercomplex’ inrichtingsmaatregelen nemen met het oog op herstel van historisch permanent grasland en rietland, verbetering van het broedgebied voor Bruine Kiekendief, leefgebied voor overwinterende vogels, en realisatie van zilte kerngebieden (habitats 1310 en 1330). Het project geeft hierdoor mee invulling aan prioritaire inspanningen zoals vermeld in het S-IHD rapport. De diverse inrichtingsacties omvatten het graven van rietmoeras, het plaatsen van nieuwe  begrazingsinfrastructuur, het graven en ruimen van poelen, het ruimen van verlande laantjes in functie van herstel van het polderreliëf, het verwijderen van boomopslag, het verwijderen van rommel en oude materialen, en het herstel van laagten door middel van plagwerken. Het ISN project Ten Houcke en Oostkustpolders kunnen elkaar versterken.

Voor het project, dat ingediend werd als twee afzonderlijke deelprojecten (met en zonder PDPO cofinanciering) werd een totale subsidie toegekend van €184.717,76.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485 65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be