FAQ Investeringssubsidies Natuur - projectoproep 2017

1. Kan ik een ISN project indienen voor inrichting op gronden die deel uitmaken van een erkend reservaat?

Neen, aangezien de projectvoorwaarden bepalen dat er voor betoelaging van dezelfde werken geen andere ANB subsidie-instrumenten mogen bestaan. De ANB subsidieregeling éénmalige inrichtingswerken (EIW*) is het aangewezen instrument om subsidies aan te vragen (door erkende terreinbeherende verenigingen).

*OPM: van zodra het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer definitief wordt goedgekeurd, wordt de EIW begrepen in de projectsubsidies natuur binnen de subsidies voor investeringen.

 

2. Kan ik een ISN indienen voor een project buiten SBZ (speciale beschermingszone)?

Dat kan. Hoewel de focus van de projectoproep op Natura 2000 gebieden ligt, kunnen er ook projecten in aanmerking komen waarbij de inrichting gebeurt in gebieden buiten SBZ. Daarbij moet het steeds gaan om ofwel leefgebied van een Europees beschermde soort ofwel actueel boshabitat mits deze gelegen zijn in boscomplexen die tot de gunstige staat van instandhouding kunnen komen (GSVI).

3. Waar vind ik info over de Europees beschermde soorten van bijlage II en IV van de habitatrichtlijn?

Meer info kan u vinden op: http://www.ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/soorten en op http://www.ecopedia.be/natura2000/soortenbijlage4

4. Waar vind ik info over de Europees beschermde soorten van de bijlage I (broedvogels) en de bijlage IV (trekvogels en overwinteraars) van de Vogelrichtlijn?

Meer info kan u vinden op http://www.ecopedia.be/natura2000/vogelrichtlijn

5. Waar kan ik de soortenbeschermingsprogramma’s vinden?

Meer info kan u vinden op https://www.natuurenbos.be/SBP

6. Komt exotenbestrijding in aanmerking voor ISN?

Exotenbestrijding kan binnen de ISN mee in aanmerking komen als onderdeel van een inrichtingsproject om een habitat lokaal in goede staat van instandhouding te brengen. Er wordt daarbij telkens een inhoudelijke afweging gemaakt op habitatniveau over het nut en het effect van de voorgestelde bestrijding in relatie tot de gestelde doelen voor het habitat. Andere zaken die hierbij overwogen worden zijn oa: de mate waarin de bestrijding tot een permanent resultaat kan leiden; in welke mate betreft het geen nalatig beheer ifv een bestaand BHP (waardoor subsidie via ISN mogelijks niet aan de orde is).

7. Ik wil een lozingsknelpunt of een erosieknelpunt oplossen (milieudrukken). Kan ik hiervoor een project indienen?

Het remediëren van milieudrukken (waterkwaliteit, erosie) wordt niet opgevangen binnen de ISN. Verdere info, ondersteuning of subsidie voor het oplossen van waterkwaliteits- (lozingspunten, Individuele Behandeling Afvalwater kortweg IBA) of erosieknelpunten kunnen bevraagd worden bij respectievelijk VMM en de afdeling ALBON van het dept LNE.

8. Is de opmaak van een beheerplan altijd verplicht?

Om de duurzaamheid van de ISN-realisaties ten behoeve van instandhoudingsdoelstellingen op lokaal en op Vlaams niveau te garanderen, wordt een (natuur)beheerplan steeds als voorwaarde gesteld. Op deze manier wordt verzekerd dat de realisaties daadwerkelijk en permanent bijdragen aan het bereiken van de gestelde IHD voor habitats en soorten. Ook voor meer kleinschalige projecten (vb ijskelders ten behoeve van vleermuizen, buiten SBZ) kan een BHP opgemaakt worden. In geval van het voorbeeld betreft het 100% natuurstreefbeeld en is er dus een type III beheerplan mogelijk. Het BHP kan hier beperkt zijn, waarbij vooral de instandhouding na initiële inrichting, opgenomen en beschreven zal worden. Een introductie op beheerplannen nieuwe stijl, kan bekeken worden op http://ecopedia.be/natuurmanagement/beheerplan_nieuwe_stijl

9. Wanneer mogen de werken starten?

De werken waarvoor subsidie wordt gevraagd binnen het projectvoorstel, mogen nog niet in uitvoering zijn voordat de goedkeuring werd ontvangen. Bij het uitwerken van een projectidee houdt u hier dus rekening mee in de timing/planning.

10. Kan ik voor de restfinanciering van het project cumuleren met andere subsidies

De ISN subsidies mogen gecumuleerd worden met andere (dan ANB) subsidies, zolang de totale subsidie niet meer bedraagt dan de totale kostprijs van het project. Indien er een andere Vlaamse of Europese subsidie (vb LIFE*) toegekend werd, vervalt de mogelijkheid wel om de ISN subsidie deels via PDPO cofinanciering te subsidiëren (zie ook vraag 15 voor cofinanciering PDPO). *OPM: van zodra het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer definitief wordt goedgekeurd, wordt de restfinanciering LIFE buiten de ISN geregeld.

11. Wat komt in aanmerking als kost bij ‘voorbereiding en begeleiding’?

Maximaal 10% van de projectkosten die binnen een ISN project ingediend worden, kunnen bestaan uit ‘voorbereiding en begeleiding’ van de werken, en met een maximaal bedrag van 5.000 EUR. Ook voor deze kosten worden facturen voorgelegd. Onder voorbereiding en begeleiding worden de kosten begrepen die rechtstreeks verbonden zijn aan het project, zoals opmaak van het dossier, opmaak van het inrichtingsplan, projectgebonden overleg, coördinatie/begeleiding op terrein, en de daaraan verbonden overheadkosten.

12. Wordt de inzet van eigen personeel en eigen materiaal gesubsidieerd?

De subsidie wordt enkel uitbetaald op basis van facturen. De werken (inclusief levering van materialen) moeten dus uitbesteed worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

13. Welke bewijsstukken moet ik bij de rapportering steken met betrekking tot de wet op de overheidsopdrachten?

De aanvrager die gehouden is aan de wet op de overheidsopdrachten, voegt bij de rapportering volgende documenten toe (of houdt deze ter beschikking en meldt dit in de rapportering): gunningsverslag, PV van opening van de offertes, bestek, PV van oplevering. De aanvrager die niet gehouden is aan de wet op de overheidsopdrachten, rapporteert of er minimaal 3 offertes werden aangevraagd.

14. Komt aanplanten en bebossen in aanmerking, als onderdeel van een ISN project?

Plantgoed kan betoelaagd worden binnen de ISN. Om geen overlapping met het ANB subsidieinstrument bebossing en herbebossing te hebben, mag het een (her)bebossing betreffen tot maximaal 0,5ha of een aanplanting van een bosrand (rondom bestaand bos) van maximaal 0,25ha. Deze oppervlakte mag ruimtelijk gescheiden zijn als de fragmenten >0.1 ha zijn en binnen een straal van 1 km van elkaar gelegen zijn. Meer info vindt u ook op https://www.natuurenbos.be/bebossing (zie “Waarvoor kan je subsidie aanvragen?”)

15. Wat houdt de cofinanciering door PDPO in en zijn er extra voorwaarden?

De subsidie die wordt toegekend voor de geslaagde ISN projecten, wordt voor 50% gecofinancierd met PDPO middelen. Behalve een akkoord verklaring in de projectfiche, hoeft de aanvrager hiervoor zelf verder niets te ondernemen. Om te weten of er al dan niet PDPO cofinanciering is voor het project, raadpleegt u het ministerieel besluit waarin de subsidie wordt toegekend voor het project. Een aantal gegevens met betrekking tot de uitbetaalde steun wordt ook bekend gemaakt op de website www.belpa.be (conform art.111 van verordening EG nr 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec.2013). Vanuit PDPO worden verder wel een aantal communicatieverplichtingen opgelegd, die dus ook van toepassing zijn op de ISN projectoproep. Meer info vindt u in de ISN projectvoorwaarden, en via http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/commun...

16. Hoe bereid ik mijn projectidee best al voor, voordat ik dit als projectidee aan ANB voorleg?

Behalve het inhoudelijk uitwerken (link met IHD) van uw projectidee, is het zeker ook nuttig en nodig om aandacht te schenken aan volgende zaken voor u uw projectidee voorlegt aan ANB: nagaan of de maatregelen vergunningsplichtig zijn; eigendoms- en beheersituatie van de betrokken percelen nagaan; aanpak mbt het nemen van de noodzakelijke engagementen voor alle betrokkenen (vb akkoord van derden voor de geplande inrichting, vb engagement inzake beheerplan); de kosten ramen en zo goed mogelijk onderbouwen aan de hand van recente voorbeelden en vergelijkingspunten (of vrijblijvende offertes); zijn er studies/onderzoeken/eerdere projectresultaten beschikbaar die relevant zijn; nagaan welke omgevingsfactoren een impact kunnen hebben op het projectgebied en de voorziene maatregelen (vb milieudrukken).

17. Wat zijn de minimale communicatieverplichtingen?

Behalve de PDPO communicatieverplichtingen (zie vraag 15), zijn er nog een aantal basisvoorwaarden rond communicatie opgenomen in de ISN projectoproep (zie 3.2 van de projectvoorwaarden). Zo moeten de resultaten van het project minimaal gecommuniceerd worden aan omwonenden en/of sectorcollega’s. Daarbij wordt minstens 1 terreinbezoek georganiseerd over de doelstellingen voor het gebied, de maatregelen en de link naar Natura2000. Daarnaast wordt een pers- of communicatietekst gevraagd voor gebruik via nieuwsbrief en/of website. Alle extra inspanningen inzake communicatie kan de beoordeling van het luik communicatie in het project gunstig beïnvloeden.

18. Bestaan er nog andere subsidies in geval mijn project bij ISN niet in aanmerking komt?

Binnen ANB kunnen eventueel volgende subsidie-instrumenten aangesproken worden, indien het project niet binnen de ISN weerhouden kan worden: bebossing en herbebossing, oproep aankoop gronden voor bebossing, natuur in je buurt,… meer info op https://www.natuurenbos.be/bossubsidies Verken zeker ook minstens volgende subsidiemogelijkheden buiten ANB: LIFE, VMM (vb IBA’s of KWZI), de afdeling ALBON van dept LNE (vb erosiemaatregelen), departement landbouw en visserij (bv niet-productieve investeringen zoals poelen, houtkanten, erosiedammen, kleinschalige regeling hydrologie), VLM (vb Beheerovereenkomsten, projectoproep omgevingskwaliteit, LEADER). Meer info via http://www.ruraalnetwerk.be/pdpo-iii.

19. Waar kan ik zélf meer info vinden over IHD (G-IHD, S-IHD, aanwijzingsbesluiten, rapporten, managementplannen,…)

Deze info kan u terugvinden op https://www.natura2000.vlaanderen.be/publicaties en op https://www.natura2000.vlaanderen.be/beleid-vlaanderen

20. Welk documenten moet ik minimaal indienen opdat de aanvraag ontvankelijk is. Wie ondertekent de aanvraag?

Minimaal volgende documenten moeten aanwezig zijn bij definitieve indiening van het project: de projectfiche, het kostenoverzicht-resultatenrekening (de raming van de werken moet onderbouwd worden), topografische kaart, toestemming eigenaar (indien projectfiche niet mede-ondertekend werd). Overige info en bijlagen indien relevant: kaartmateriaal, vergunning, eventuele beschikbare adviezen/studies/onderzoeken… De projectfiche en het kostenoverzicht-resultatenrekening moeten ondertekend worden door de begunstigde (= aanvrager) van de subsidie. Mede-ondertekening door de eigenaars is nodig indien het inrichting betreft op terreinen van derden; ofwel wordt een aparte verklaring meegestuurd waarin de eigenaar toestemming verleend voor de inrichting en het beheer.

21. Wat als ik tijdens de uitvoering van het project op onvoorziene omstandigheden bots?

Elke onvoorziene omstandigheid die de voorziene uitvoering kan wijzigen, meldt u zo snel mogelijk. In uitzonderlijke gevallen en mits grondige motivatie kunnen na goedkeuring van het project, de voorziene werken en de uitvoeringstermijn worden aangepast. In elk geval neemt u best eerst contact met het (regionaal) aanspreekpunt bij ANB voor het project. Als een wijziging van het project inderdaad aan de orde is, zal de aanvrager moeten overgaan tot het schriftelijk indienen van een aanvraag tot wijziging, gericht aan entiteit AVES van het ANB te Brussel. Afhankelijk van de aard van de wijziging, wordt deze dan goedgekeurd via brief dan wel via aanpassing van het subsidiebesluit. Hou hierbij dus ook rekening met de uiterste datum voor uitvoering en rapportering van het project.

22. Kan ik een ISN uitvoeren zonder bos te moeten compenseren?

Enkel voor een ontbossing in functie van vastgestelde IHD voor speciale beschermingszone (SBZ) of Europees beschermde soorten, die ook opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan voor een bos, bos- of natuurreservaat, is géén compensatieplicht nodig noch ontheffing van het verbod op ontbossing. Een stedenbouwkundige vergunning blijft wel nodig, met als uitzondering de natuurreservaten die vrijgesteld zijn van de ontbossingsregeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zie art. 47 Bosdecreet). Voor alle andere ontbossingen geldt dus sowieso een compensatieplicht, en de verplichting tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning met eventueel voorafgaand een ontheffing van het verbod tot ontbossen (Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening, zie art. 47 Bosdecreet). Meer info hierover op https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-c....

23. Kan ik (voorbereidend) studiewerk of wetenschappelijk onderzoek indienen binnen ISN?

Aangezien de projectoproep ISN zich maximaal richt op terreinrealisaties, komen studies of onderzoeken niet in aanmerking. Er worden twee uitzonderingen gemaakt: staalname in geval van aanvoer van niet-gebiedseigen grond of soms ook voor afvoer van grond; en eDNA analyse met het oog op inventarisatie van een soort waarvoor dit opportuun kan zijn op gebiedsniveau of soortniveau (dit wordt wel steeds project per project overwogen).