Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Investeringssubsidies Natuur 2016

In 2016 werd opnieuw de projectoproep Investeringssubsidies Natuur gelanceerd voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

Doelstelling: een stimulans geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000. Dat toonde aan dat ook actoren buiten de overheid een rol te spelen hebben.

In totaal kregen 25 voorstellen groen licht. Daarvan worden 13 projecten gecofinancierd via PDPOIII (maatregel M07.6 ‘Inrichting in functie van Natura2000).

Provincie Antwerpen

ANB Antwerpen – Daniel Josten – tel: 0499 94 91 35 – email: daniel.josten@lne.vlaanderen.be

Epelaar

De gemeente Beerse voert in de Epelaar een project uit in het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ ter bevordering van het herstel van de droge heide. Hiertoe gaan ze in de ontboste zones frezen en het organisch materiaal afplaggen tot op de minerale bodem. Deze werken bevorderen ook het leefgebied voor de typische heidesoorten zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw, bruine eikenpage.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €21.280, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Carolien Van Gorp | tel. 014/62 25 87 | milieu@beerse.be

 

Inrichting vijvercomplex Domein Krabbels

Het regionaal landschap De Voorkempen investeert buiten het Natuura 2000-gebied in een project met het oog op de herinrichting van 5 vijvers in functie van de roerdomp. Het project omvat onder andere het herprofileren van de dijken, inrichting van rietvegetaties en het tegengaan van verbossing.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €61.435,12.

Contactpersoon: Ines Van Limbergen | tel. 03/312 87 15 | Ines.vanlimbergen@rldv.be

 

De Balderij (prov Antwerpen)

Het regionaal landschap Kleine en Grote Nete voert in Kasterlee in het Natura 2000 gebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ een project ter realisatie van habitatwaardig alluviale bossen. Door voornamelijk het bestrijden van exoten en het aanbrengen van structuurvariatie en bosomvorming in de bosranden. Verder zorgen ze ook voor het terugzetten van de successie op de drijfzoom/drijftil alsook de optimalisatie van het habitattype 3150 (open water met grote verscheidenheid aan planten), door het verwijderen van boomopslag aan de noordelijke oever.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €15.950, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Tom Snoeckx | tel: 014/85 25 14 | Tom.snoeckx@rlkgn.be

 

Ter Keyen

Gemeente Dessel gaat in het natuurgebied Ter Keyen, gelegen in het Natura 2000 gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei’, belangrijke inrichtingsmaatregelen uitvoeren om het leefgebied voor Gladde slang te herstellen en te optimaliseren. Het project speelt in op het soortbeschermingsprogramma, en bestaat uit herstel van de hydrologie, heide- en venherstel, het dempen van afwateringsgrachten.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €36.400, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII..

Contactgegevens: Vital Swaelen | tel: 014/38 39 37 | vital.swaelen@dessel.be

 

Bels Broek en Heide

In de gemeente Meerhout zal Natuurpunt in het Bels Broek en Heide binnen het gebied van de Grote Nete (Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor), een project uitvoeren met het oog op realisatie van een mesotroof elzenbroek (habitat 91E0) en een eutrofe plas (habitat 3150). Het project speelt in op de taakstelling voor alluviaal bos voor dit gebied. De maatregelen betreffen reliëfherstel en het vernatuurlijken van oevers, het afvissen en vervolgens dempen door middel van instoten van dijken, verwijderen van exotische aanplantingen, het afvragen van dijken tot op het oorspronkelijke maaiveld, verwijderen van draad, verharding en beschoeïing.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €17.432,80.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498/94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

De Vennen

In de gemeente Balen plant Natuurpunt in De Vennen binnen het gebied van de Grote Nete (Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor), een zeer gelijkaardig project zoals Bels Broek en Heide dat eveneens inspeelt op de taakstelling voor alluviaal bos voor dit gebied. De maatregelen zijn grosso modo dezelfde en betreffen verder ook het verwijderen van weekendinfrastructuur.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €6.028.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498/94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Griesbroek

In de gemeente Balen plant Natuurpunt in het Griesbroek binnen het gebied van de Grote Nete (Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor), een zeer gelijkaardig project zoals Bels Broek en Heide dat eveneens inspeelt op de taakstelling voor alluviaal bos voor dit gebied. De maatregelen zijn grosso modo dezelfde en betreffen verder ook het verwijderen van weekendinfrastructuur.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €34.940,40.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498/94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Kleine Netevallei

Gelijkaardig aan de projecten in de Grote Netevallei, zal Natuurpunt in de gemeente Nijlen binnen Natura 2000 gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei’, alluviaal elzenbroekbos (habitat 91E0) realiseren door het dempen van vijvers met gebruik van lokale grond van de in te stoten dijken, en daarbij ook het afbreken van de weekendinfrastructuur.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €49.857,81.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485/65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Langdonken, omvorming recreatievijver

Nog binnen het Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ zal Natuurpunt ook in Herstelt een project realiseren dat gelijkaardig is aan Bels Broek en Heide, Griesbroek, inclusief de afbraak van constructies. Een bestaande recreatievijver wordt omgevormd naar 3130 (het SBZ is essentieel voor dit habitattype). Verder wordt heischraal grasland hersteld. De maatregelen geven invulling aan een prioritaire inspanningen uit het S-IHD rapport.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €35.160,18, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485/65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Malesbroek

Eveneens binnen het Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ plant Natuurpunt in de stad Geel eenzelfde type inrichtingsproject zoals Bels Broek en Heide, Griesbroek, De Vennen,.. waarbij voormalige weekendinfrastructuur afgebroken wordt, een vijver gedeeltelijk gedempt, exotische vegetatie verwijderd, reliëfherstel uitgevoerd, dijken afgeschuind. Het uiteindelijke doel is ook hier mesotroof elzenbroekbos (alluviaal bos 91E0).

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €4.980,80.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498/94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Molse Nete

Nog binnen het Natura 2000 gebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’ plant Natuurpunt in de stad Geel eenzelfde soort project als Bels Broek en Heide, Griesbroek, De Vennen,.. waarbij mesotroof elzenbroekbos (alluviaal bos 91E0) tot doel gesteld wordt, via het afbreken van voormalige weekendinfrastructuur, verwijderen van oeverbeschoeiing, leegpompen en afvissen van de vijver, dempen van de vijver met vrijgekomen lokale grond, wegnemen van exotische vegetatie, herstel van het oorspronkelijk reliëf door het afgraven van dijken en ophogingen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €10.300,40.

Contactgegevens: Manü Buscher | tel: 0498/94 16 08 | manu.buscher@natuurpunt.be

 

Visbeekvallei

In Lille zal Natuurpunt binnen het Natura 2000 gebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ een project uitvoeren met het oog op realisatie van alluviaal bos (91E0), uitbreiding van eiken-berkenbos (9190), en basenrijk ven (3130). Hiervoor wordt gewerkt op een perceel met weekendvijver en –verblijf, en op een perceel in het beekdal waar een niet functionele varkensstal op staat. De maatregelen betreffen dan ook het remediëren van de bestaande situatie door het verwijderen van de aanplantingen, het afgraven en afschuinen oeverwallen tot op het historisch maaiveld, het afbreken van stallen inclusief mestputten met daarbij het afgraven van de opgehoogde grond, en het opvullen van de mestputten met schrale gebiedseigen grond van een vijverdijk.
Belanghebbende soorten bij dit project zijn nog Zwarte Specht en diverse vleermuissoorten. Het project geeft invulling aan een prioritaire inspanning, en voor habitat 3130 is er een vrij hoge taakstelling in het gebied.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €76.600, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485/65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

Provincie Limburg

ANB Limburg – Tom Verschraegen | tel: 0479/79 93 83 | tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be

Domein De Bever

Het regionaal landschap Lage Kempen voert een project uit in het Natura 2000 gebied ‘Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen’ te Hamont-Achel. Het project bevat enerzijds een vijverherstel met als doel het behalen van een 3130 (voedselarme tot matig voedselarme wateren met periodiek droogvallende oevers) via onder meer het kappen van bomen en struiken, herprofileren van de vijverbodem en oevers, het plaatsen van een regelbare stuw en het herstellen van de aan- en afvoergrachten. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in het herstel van de heide via onder andere het kappen van bomen en struiken, plaggen met afvoer van het plagsel en de creatie van een mantel-zoom rond open plek.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €145.896,48, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Joke Roebben | tel: 0476/98 71 71 | Joke.roebben@rllk.be

 

Knoflookpad Bomerheide

De stad Peer voert een project uit ten behoeve van de knoflookpad in het vogelrichtlijngebied ‘Bocholf, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer’. Het project omvat het verbeteren van het voortplantingsbiotoop met onder meer het ruimen van poelen, verwijderen van bomen en struweel (in en rond de poelen). Verder wordt er ook voorzien in een nieuw landbiotoop, dat bestaat uit brede stroken mul zand rondom de poelen. Deze stroken worden nadien ingezaaid en beheerd. Naast de akkerlanden waar nieuw landbiotoop wordt ingericht worden ook nog beetle banks aangelegd.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €8.156,80, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactpersoon: Silvie Claes | tel: 011/61 07 00 | Silvie.claes@peer.be

 

Westelijk vijvergebied Bokrijk

De vzw Het Domein Bokrijk investeert in een project binnen het Natura 2000 gebied ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebeiden en heiden’. In dit project worden de historisch visvijvers hersteld met het oog op een verbetering van voedselarme tot matig voedselarme gebufferde wateren en het creëren van leefgebied voor amfibieën (o.a. boomkikker, heikikker) en moerasvogels (o.a. roerdomp, woudaap en bruine kiekendief). Verder wordt er 0.27ha geschikt gemaakt voor de ontwikkeling van natte heide en een halve hectare voor de ontwikkeling van blauwgraslanden. De omliggende bossen worden via het reguliere beheer omgevormd tot broekbossen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €286.601,60, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactpersoon: Jasper Goffin | tel: 0479/54 90 09 | jasper@burolandschap.be

 

Kasteelvijvers Nieuwenhoven

Het regionaal landschap voorziet een project in het Natura 2000 gebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ met het oog op het herstel van de vijvercascade te Nieuwenhoven. Het project betreft het herstel van de waterhuishouding en de vijverprofielen. Ook de dijklichamen worden aangepakt door het kappen en ontstronken van bomen en struweel op de dijken en de aanleg van nieuwe dijken. Verder worden de open corridors hersteld. Deze ingrepen hebben tot doel de voedselrijke plassen met soortenrijke watervegetatie te herstellen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €60.359,64, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactpersoon: Joke Rymen | tel: 011/31 38 98 | Joke.rymen@rlh.be

 

Zammelen

In gemeente Borgloon start Natuurpunt binnen het Natura 2000 gebied ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ een project op om het leefgebied voor Zeggekorfslak uit te breiden, alsook met het oog op realisatie van beekdalmozaïeken met alluviaal bos (91E0) en moerasvegetaties, voedselrijke ruigte (habitat 6430). Een begrazingsbeheer met beperkte begrazingsdruk wordt daarbij ook opgestart. De maatregelen zelf bestaan onder andere uit het herstellen en optimaliseren van de hydrologie, het maaiklaar maken van de open plekken, het ontwikkelen van een gradiëntrijke bosrand, en een raster als buffer naar de weg.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €21.149,34.

Contactgegevens: Stefan Versweyveld | tel: 0485/65 78 74 | stefan.versweyveld@natuurpunt.be

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Ann De Rycke – Tel: 09/276 20 25 - email: ann.derycke@lne.vlaanderen.be

Inrichten vleermuisobjecten in het Regionaal Landschap Schelde-Durme

Het regionaal landschap Schelde-Durme gaat in hun werkingsgebied 9 overwinteringsplaatsen herinrichten. Verder investeren ze in de aanleg of het herstel van de kleine landschapselementen  in de ruime omgeving van deze objecten en in functie van vleermuizen in het algemeen.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €40.504,85.

Contactpersoon: Robbert Schepers | tel: 052/33 89 17 | robbert@rlsd.be

 

Vispasseerbare stuw Langemeersen

De watering van Melden voert een project uit te Oudenaarde buiten Natura 2000 gebied in functie van de grote vossenstaartgraslanden. Deze vegetaties zijn droogtegevoelig en vooral de snelle dalingen in het voorjaarspeil en de grote drainagediepte in de zomer zijn problematisch voor dit type grasland. Met dit project worden vier vispasseerbare kantelstuwen geplaatst op de waterloop. Hierdoor kan een alternatief peilregime ingesteld worden wat leidt tot een vernatting van de Langemeersen en bijgevolg de vegetatie van het grasland ten goede komt.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €34.298,39.

Contactpersoon: Tine Buysse | tel: 09/267 76 27 | Tine.buysse@oost-vlaanderen.be

 

Poelennetwerk Smetlede en Serskamp

De bosgroep Midden Oost-Vlaanderen voert een project uit in het Natura 2000 gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ te Smetlede en Serskamp en dit in functie van de kamsalamander. In dit project wordt ingezet op het herstel van bestaande poelen (natuurlijker inrichten en ruimen van de poelen). Alsook een nieuwe poel wordt gegraven. Verder is er ook aandacht voor het verhogen van de structuurdiversiteit door de aanleg van open plekken, bosranden en bospoelen. Ook wordt er voor een goed landhabitat gezorgd door de aanleg van kleine landschapselementen. 

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €6.179,20, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactpersoon: Maarten Decoene | tel: 09/267 78 64 | maarten.decoene@oost-vlaanderen.be

 

Meetjeslands Krekengebied

In gemeente Sint-Laureins gaat Natuurpunt (grotendeels) binnen het Natura 2000 gebied ‘BE2500002Polders’ een project realiseren met het oog op herstel van het krekensysteem en de begeleidende vegetatie. Hiervoor wordt (+/-1ha effectief) kreek heruitgegraven (deels buiten SBZ), waarbij ook de afvoer van steenpuin verzekerd wordt. Het gestelde doel is benoemd als prioritaire inspanning. Begeleidende vegetatie bestaat oa uit natte ruigte met Heemst.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €161.464,80, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Tim Struyve | tel: 015/29 72 19 | tim.struyve@natuurpunt.be

 
Provincie Vlaams-Brabant

ANB Limburg – Tom Verschraegen | tel: 0479/79 93 83 | tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be

Aanleg poelencomplex en kleine landschapselementen voor kamsalamander te Wijgmaalbroek

Het regionaal landschap Dijleland voert in Wijgmaalbroek in het Natura 2000 gebied ‘Demervallei’ een project uit ten voordele van de kamsalamander. Ze investeren in het ontwikkelen van een kleinschalig landschap (door de aanlag van kleine landschapselementen) en realisatie van het biotoop voor de kamsalamander. Er worden 5 voortplantingspoelen aangelegd, de poelen worden afgeschermd met een raster.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €4.976,48, waarvan 50% cofinanciering via PDPOIII.

Contactgegevens: Jan Verroken | tel: 016 40 85 58 | info@rld.be

 

Kalsterbos

In Aarschot plant Natuurpunt binnen het Natura2000 gebied BE2400014Demervallei een vervolgproject op het eerdere LIFE project Zuiderkempen. Op een totale projectoppervlakte van ruim 4ha worden onder andere habitattypes 6230 en 3130 beoogd, naast potentieel blauwgrasland. De werken omvatten onder meer het afgraven van opgehoogde grond, het verwijderen van restanten van bebouwing (camping) en verharding, het afgraven en verplaatsen van slib, het verwijderen van de oeverversteviging van zeven vijvers, het herprofileren van oevers, het kappen en afvoeren van houtopslag en exotische aanplantingen, stronkenfrezen en het maaiklaar maken van het terrein.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €77.680.

Contactgegevens: Bram Cannaerts | tel: 0496/21.95.21 | bram.cannaerts@natuurpunt.be

 

Provincie West-Vlaanderen

ANB Oost-Vlaanderen – Ann De Rycke | tel: 09/276 20 25 | ann.derycke@lne.vlaanderen.be

Inrichten van 16 winterobjecten voor vleermuizen in het Reginaal Landschap Houtland

Het regionaal landschap investeert in een project buiten het Natura 2000 gebied gericht op de realisatie van een goede staat van instandhouding voor vleermuizen. Het betreft het herstel van bestaande winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. In totaal gaat het over 11 bunkers, 2 ijskelders, 2 andere types kelder en een kunstgrot, allen gelegen binnen het werkingsgebied van het regionaal landschap. Deze werken resulteren in optimale condities voor de overwintering van de vleermuizen, bovendien zullen deze locaties ook niet langer meer toegankelijk zijn, wat samen resulteert in hogere overlevingskansen van de winterpopulatie.
Voor dit project werd een subsidie toegekend van €11.440.

Contactgegevens: Bos Vandendriessche | tel: 0477/75 74 91 | Bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be

 

Oostkustpolders

In de gemeenten Knokke-Heist, Damme, Blankenberge, Oostende en Oudenburg plant Natuurpunt, in samenwerking met bvba Silvagro (en begeleiding door de provincie) binnen het Natura 2000 gebied ‘BE2500932Poldercomplex’ een grootschalig project waarij NP en bvba Silvagro elk voor een deel van de werken en de kosten instaan. De doelstellingen van het project zijn de instandhouding/toename van overwinterende watervogels; de uitbreiding van foerageergebied voor Bruine Kiekendief; uitbreiding van de rietzones en vernatuurlijking van de oevers waardoor Blauwborst profiteert; een toename van habitattypische soorten en broedende weidevogels door uitbreiding reliëfrijke poldergraslanden; de uitbreiding van habitat 1330 en in beperkte mate 1310; een vooruitgang over de gehele oppervlakte van kamgrasland en lokale vooruitgang van rietland.

Voor dit project werd een subsidie toegekend van €206.035,07, waarvan het aandeel van €60.128,64 voor de private aanvrager ook 50% gecofinancierd wordt via PDPOIII.

Contactgegevens:
Jan Bouckaert | tel 09/211 05 03 (silvagro) | jan.bouckaert.prive@skynet.be
Laticia Gheysens | tel 0478/24 41 59 | leticia.gheysens@natuurpunt.be