Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Versterken van het netwerk van kleine landschapselementen

1008

Om een betere samenhang tussen verschillende afzonderlijke kernen in de vallei te creëren, is een versterking van de KLE’s essentieel.

Versterken van de KLE’s inclusief haagbomen is van belang voor:

  • Kamsalamander (deelgebied 6 Markvallei),
  • als foerageergebied voor de Wespendief (deelgebied 8 Kesterheide),
  • als foerageergebied en verbindingsgebied tussen slaapplaats en foerageergebied voor vleermuizen;

Het herstel van dit landschap verzekert bovendien de instandhouding van verschillende Rode Lijst soorten: Sleedoornpage, Iepenpage, Geelgors, Zomertortel, Patrijs,… Een sterke toename van het netwerk van KLE’s zal ook een landschappelijke meerwaarde creëren. Dit kan in alle deelgebieden van het valleilandschap gerealiseerd worden in samenwerking met de landbouwers (o.a. via beheerovereenkomsten) en het regionaal landschap.