Uitbreiding van het leefgebied voor de Kamsalamander

2002

Met het oog op het duurzaam behoud van de kamsalamander dienen de beste leefgebieden gericht te worden versterkt. O.m. dienen clusters van poelen te worden gerealiseerd die omgeven zijn door geschikt landhabitat (bosjes en houtkanten). Het Agentschap voor Natuur en Bos nam al een eerste initiatief in het deelgebied Hoge Bergen–Ekstergoor door het aanleggen van enkele poelen. Bijkomende inspanningen zijn nog nodig in andere delen van het habitatrichtlijngebied i.h.b. in de deelgebieden Blak-Abtsheide en De Leeuwerik. De mogelijkheden voor samenwerking met privé-eigenaars (o.a. landbouwers) dient hierbij onderzocht.