Herstel bocagelandschap

1206

Het bocagelandschap is een halfopen landschap met weiland, hooiland en akkers afgewisseld met veel KLE’s (houtkanten, struweel, poelen, etc.). Een dergelijk landschap komt in de SBZ nog voor, hoewel het steeds meer onder druk staat. De mogelijkheden voor samenwerking met o.a. landbouwers moeten hierbij onderzocht worden.Het bocagelandschap is van essentieel belang:

  • als foerageergebied voor de Wespendief;
  • als foerageergebied voor de vleermuissoorten met een voorkeur voor bossen & landschappen met een belangrijk aandeel houtige vegetaties (‘groep 2’, zie eerder);
  • als verbindingsgebied tussen slaapplaats en foerageergebied voor diverse vleermuissoorten.

Het herstel van het bocagelandschap verzekert bovendien de instandhouding van verschillende habitattypische soorten: Sleedoornpage, Geelgors, Hazelworm, etc.