Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1067
Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis
Bosbeekvallei
Beekdallandschap

  • Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden.
  • Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur.
  • Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of kunnen verkeren.

Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen, foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.